Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Съдържание на сп. "Чуждоезиково обучение"

Чуждоезиково обучение, книжка 5, година XXXIX, 2012

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTSПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА / APPLIED LINGUISTICS
Кооперативност в словесното взаимодействие
[Cooperation in Verbal Interaction] /
Донка Мангачева / Donka Mangacheva - стр. 439

icon Отвори пълния текстОтглаголните субстантиви в латинската анатомична терминологична система
[The Verbal Nouns in the Latin Anatomical Terminology System] /
Ирена Станкова / Irena Stankova - стр. 450

icon Отвори пълния текстМЕТОДИКА / LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
Радиото като информационна и комуникационна технология за целите на обучението по френски език
[Radio as Informational and Communication Technology for the Purposes of French Language Teaching]/
Милена Димитрова / Milena Dimitrova - стр. 456

icon Отвори пълния текстЗа термините в методиката на езиковото обучение
[About Terms in Language Methodology] /
Илка Бирова / Ilka Birova - стр. 461

icon Отвори пълния текстВСТЪПИТЕЛНА ЛЕКЦИЯ / INAUGURATORY LECTURE

Приложни аспекти на историческото езикознание (на базата на немския език)
[Applied Aspects of Historical Linguistics (Based on the German Language)] /
Емилия Денчева / Emilia Dencheva - стр. 467

icon Отвори пълния текстРЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ / REVIEWS AND ANNOTATIONS

Хаджиева, Е., Н. Гарибова, Г. Дачева, Й. Тишева. А Б В Г... Общ курс по български език за чужденци. София:
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, 311 с. /
Диляна Ковачева / Diliana Kovacheva - стр. 485

icon Отвори пълния текстХРОНИКА / EVENTS
Професор Емил Боев на 80 години
[80th Anniversary of Emil Boev’s Birthday] /
Милена Йорданова / Milena Yordanova - стр. 488

icon Отвори пълния текст


Проф. дбн Васил Г. Райнов на 70 години
[70th Anniversary of Vasil Rainov’s Birthday] /
Анна Лазарова / Anna Lazarova, Диана Тимова / Diana Timova - стр. 497

icon Отоври пълния текст


Професор Вера Ганчева е първият българин, удостоен с „Рицарски орден на Кралство Норвегия (I степен)“
[Prof. Vera Gancheva is the fi rst Bulgarian to be honoured with Kingdom of Norway Order of Chivalry First Degree] /
Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov - стр. 515

icon Отоври пълния текст


Девета майска конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии
[Ninth Conference of Young Scholars at the Faculty of Classical and Modern Philologies, May 2012]/
Невена Панова / Nevena Panova - стр. 518

icon Отвори пълния текстБИБЛИОГРАФИЯ /
RETROSPECTIVE BIBLIOGRAPHY - стр. 523

icon Отвори пълния текстУКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS
- стр. 525

icon Отвори пълния текст

КООПЕРАТИВНОСТ В СЛОВЕСНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


Донка Мангачева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме. Изходната точка в изследването е поставена с разбирането, че комуникативното действие е кооперативно начинание (независимо дали са налице споделени колективни цели). Предложен е кратък преглед на понятията и механизмите, свързани с кооперативното и конфликтното общуване, с постигането на координация между комуникантите, с вербализацията на (не)кооперативното поведение и с определянето на резултата от диалогичната интеракция.


Keywords: interpersonal relations, social behavior, interpersonal orientation, cooperation, confl ict, contribution, coordination, outcome
COOPERATION IN VERBAL INTERACTION


Abstract. The study gives an account of communicative action, from the standpoint of communication as a cooperative enterprise (both on the basis of shared collective goals and without them). It offers a brief discussion on the conceptualization of cooperative and confl ict talk, on coordination of speakers, on verbalization of (non)cooperative behavior and on determination of the dialogue interaction outcome.


Donka Mangacheva
Sofi a University „St. Kliment Ohridski

нагоре

 
ОТГЛАГОЛНИТЕ СУБСТАНТИВИ В ЛАТИНСКАТА АНАТОМИЧНА ТЕРМИНОЛОГИЧНА СИСТЕМА


Ирена Станкова
Медицински университет, София


Резюме. Анализирането и моделирането на различните компоненти в терминологичните системи на отделните науки дава възможност за по-доброто им лингводидактическо представяне и усвояването им в процеса на обучение. Предмет на статията са отглаголните съществителни имена в латинската анатомична терминосистема.


Keywords: Latin anatomical terminology, scientifi c concepts, verbal nouns, lingua-didactic
THE VERBAL NOUNS IN THE LATIN ANATOMICAL TERMINOLOGY SYSTEM


Abstract. The analysis and modeling of various components in the terminological systems of the different sciences enables their better lingua-didactic presentation and their use in the learning process. The subject of the article is the verbal nouns in the Latin anatomical terminological system.


Irena Stankova
Medical University-Sofi a, LTSSD.

нагоре

 
РАДИОТО КАТО ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК


Милена Димитрова


Резюме. Статията разглежда потенциала на радиото като информационна и комуникационна технология за ученето на френски език според новите образователни стандарти и образователни политики на Съвета на Европа, Европейския съюз и ЮНЕСКО. Технологичната революция – Интернет – влияе върху профила на медията радио и създава нови възможности за използването му в обучението по чужд език. Специалните радиофонични курсове по френски на Радио Франс Интернасионал са разработени методически от експерти по чуждоезиково обучение и обучение по френски език, тренират слушателя на основната речева дейност слушане с разбиране. Актуалността на аудиоматериалите – адаптирани части от ежедневни новинарски емисии и информационни програми по Радио Франс Интернасионал – допринася за развиването на социокултурна компетентност на френски език и увеличава мотивацията да се учи чуждият език. Медията радио предоставя специализирани методологично разработени уроци за преподаване на френски език като чужд.


Keywords: Informational and Communicational Technology, radio media, foreign language teaching, socio-cultural competence, educational standards
RADIO AS INFORMATIONAL AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR THE PURPOSES OF FRENCH LANGUAGE TEACHING


Abstract. Thе article explores the potential of radio media as an Informational and Communicational Technology for language learning in French according to new educational standards and educational policies to the Council of Europe, European Union and UNESCO.
The technological revolution – Internet – affects the profile of the radio media and creates new opportunities for its use in teaching a foreign
language. The special radio phonetic courses in French on Radio France International (RFI) are methodically developed by experts in language learning and teaching French, train listener in the main speech activity listening comprehension. The topicality of audio material - adapted parts of daily news broadcasts and information programs on Radio France International –- contributes to the development of sociocultural competence in the French language and increases motivation to learn the foreign language. Radio offers specialized methodologically developed classes for the teaching of French as a foreign language.


Milena Dimitrova
Media Coordinator „Open Arts“ Foundation
Journalist

 нагоре

 


 


ЗА ТЕРМИНИТЕ В МЕТОДИКАТА НА ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ


Илка Бирова
Софийски университет „Св. Климент Охридски"


Резюме. Статията поставя въпроса за значението и употребата на някои ключови термини в методиката на езиковото обучение и липсата на консенсус сред методиците. Авторката дава предложения за някои промени в терминологичната употреба и изразява своето убеждение, че унифицирането в тази сфера е необходимо


Keywords:
terms, language, methodologyABOUT TERMS IN LANGUAGE METHODOLOGY


Abstract. This article is dedicated to a term usage in methodology of language education and to a lack of consensus among methodologists. The author dives her proposals about some changes in term usage. She beliefs that unifi cation in terminology is necessary and would be very useful for image of methodology of language education.


Ilka Birova
Sofi a University „St. Kliment Ohridski“

 нагоре 

 


 

 

Чуждоезиково обучение, книжка 4, година XXXIX, 2012see

AzBuki_finger