Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Философия

Научно-методическо списание

Профил на списанието

philosophy news

Списание „Философия” е научно издание, насочено към това да насърчава изследвания и дискусии във всички области на философията: метафизика, гносеология, логика, етика, естетика, социална и политическа философия, история на философията и философия на науката, религията, историята, езика, образованието и др. Списанието цели не само да провокира търсения в широк спектър от проблемни области, но и да допринесе за подобряване на обучението по философия. Същевременно то се стреми да стимулира обмяната на идеи между философи и учени и от други сфери на хуманитаристиката, природните и социалните науки, образованието, изкуствата и религиознанието. За постигане на целите си редакционната колегия приема статии, които биха могли да допринесат за обогатяване на философското знание и усъвършенстване на неговото преподаване. Политиката на редакторите е списанието да се утвърди като открит форум за стойностни дискусии, както и като ценен източник на информация за всички, които се интересуват от философия. От това следва, че се приемат всякъкви по вид разработки, независимо от философската школа или концептуалните предпоставки, от които са развити. Статиите могат да бъдат критически или конструктивистки, систематични или фрагментирани, спекулативни или проучвателски, исторически или тематични. Списанието предлага също и преглед на философска литература, за да поддържа читателите си информирани относно съвременни изследвания и нови публикации. Важно е да се отбележи, че изразените в публикациите схващания не отразяват разбиранията на редакторите.


Периодичност на изданието – четири книжки годишно.
Очакваме вашите идеи и коментари на електронен адрес:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Издаването на списанието през 2012-2013 година е с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието, младежта и науката.

Journal Scope


PHILOSOPHY is a multi-purpose scientific journal that promotes research and discussion in all branches of Philosophy: metaphysics, epistemology, logic, ethics, aesthetics, social and political philosophy, history of philosophy and philosophy of science, religion, history, language, education, etc. It aims not only at stimulating examination of a wide variety of topics but also at improving philosophy teaching. In addition, the journal seeks to encourage the exchange of views among philosophers and scientists from other fields of the humanities, natural and social sciences, education, arts and religious studies. In order to achieve these purposes, the editorial board welcomes articles which could contribute to the advancement of philosophical knowledge and the improvement of its teaching. It is the policy of the editors to maintain the journal as an open forum of valuable discussions as well as a valuable source of information for all interested in philosophy. Therefore, any kinds of works are invited regardless of the school of thought or conceptual premises from which they might derive. The contributions could be critical and constructive, systematic or fragmentary, speculative or scholarly, historical or substantive. The journal also provides review of philosophical books to help its readers stay informed about current research or recent publications. It should be noted that the contributors’ views do not necessarily reflect the opinions of the editors.

Circulation: four issues per year.
Please, send your ideas and comments at: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 see

AzBuki_finger