Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Педагогика

Българско научнотеоретично и методическо списание

Профил на списанието

pedagogynews

"Педагогика" e научнотеоретично и методическо списание. То обединява вътрешно-предметните направления на педагогическото познание в неговия широк информационен спектър: предучилищно възпитание, начално образование, образование на възрастни, сравнителна педагогика, специална педагогика, история на педагогиката, социална педагогика… Във фокуса на списанието са всички образователни нива – от предучилищното, основното, средното и висшето образование до ученето през целия живот. Списанието отразява иновативни идеи, експериментални резултати, съвременни тенденции и перспективи за развитието на педагогическата наука и обогатяване на реалната педагогическа практика. Съдържателните изследователски търсения насочват към богато тематично разнообразие и към очертаване на дискусионни тези, както и към проникване в територията на гранични научни области. С цел придаване на представителна изследователска цялостност и смисленост на изследваните явления списанието предлага широки възможности за споделяне на изследователски проникновения и постижения, на добри педагогически практики.
Основните раздели и теми на списанието са: Теория и опит; Научни изследвания; История на образованието и педагогическите науки; Философия на образованието; Чуждестранна образователна традиция и съвременен опит; Добри педагогически практики; Мнения и позиции; Личности в науката; Книжнина; Архив.


Периодика на списанието – 9 книжки годишно.


Издаването на списанието през 2012-2013 година е с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“
при Министерството на образованието, младежта и науката.see

AzBuki_finger