Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Български език и литература

Научно-методическо списание

Профил на списанието

 

„Български език и литература“ e специализирано научно-методическо списание. Повече от 50 години то способства за усъвършенстване на образователния процес по български език илитература като го полагана актуални теоретични – методически, лингвистични, литературоведскиоснови, като отстоява европейски стандарти и критерии, но с респект, уважение и съобразяване с националната традиция. То публикува научни изследвания по съществени теми и компоненти на учебната дисциплина български език и литература.

Списанието предоставя възможност на всички, причастни към езиковата и литературната култура на учениците, към начините за постигането ù, да участват професионално с научни разработки, да дискутират по проблеми на родноезиковото и литературното обучение, да споделят добри преподавателски практики. То е полезно за учители, университетски преподаватели, докторанти, студенти, експерти, както и за читатели с интереси в областта на продължаващото образование.

 

Основните тематични направления на списанието са: Езикознание; Литературознание; Методика (на обучението по български език и по литература);  Опитът на преподавателя; Мнения и позиции; Рецензии и информация; Личности в науката. 


За публикуване се допускат материали в посочените направления и отговарящи на изискванията за оформяне.

Периодика на списанието – 6 книжки годишно.

 see

AzBuki_finger_black