Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Математика и информатика

Научно-методическо списание

Профил на списанието

Списание „Математика и информатика” излиза от 1958 г. и е продължител на списания „Математика и физика” (до 1976 г.), „Обучението по математика” (до 1988 г.) и „Обучението по математика и информатика” (до 1994 г.). Носител е на орден „Св. св. Кирил и Методий”.


Стремежът на редколегията е да съчетае в хармонично единство знанието, ученето и технологиите с надеждата да илюстрира идеята, че едно от най-важните приложения в науката е образованието. Освен материали, отразяващи добрите традиции в преподаването на математика и информатика у нас, в списанието се третират проблеми, свързани с иновативни образователни стратегии. На страниците му намират място разработки в рамките на престижни европейски проекти, чиито автори са международни експерти, български учени, учители и дори ученици, правещи първите си стъпки в науката. Дискутират се идеи и добри практики за интегриране на математиката, информатиката и информационните технологии с цел да се насърчи изследователският подход в учебния процес.


Основни рубрики са:
„Ние и светът”; „Математическото образование по света”; „Международни проекти”; „Математика & Информатика”; „Учебни програми. Учебници”; „Въпроси на преподаването”; „Извънкласна работа”; „Научнопопулярен отдел”; „Проучвания. Резултати”; „Дискусии”; „Олимпиади. Състезания”; „Конкурсните изпити по математика и информатика”; „Ако работите с малките ученици”; „Из историята на математиката”; „Наши учени. Наши учители”; „За студентите”.


Издаването на списанието през 2012-2013 година е с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието, младежта и науката.see

AzBuki_finger_black