Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Национално издателство "Аз Буки"

-

Национално издателство за образование и наука  „Аз Буки”

е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на образованието, младежта и науката.
Издател е на Националния седмичник за образование и наука „Аз Буки” и девет научно-методически списания.

Специализираните списания са с над 50-годишна история. Публикуват текстове с научна стойност – задължителни публикации за специализанти, докторанти, за клас-квалификации, научни изследвания и критики на изследователи и преподаватели.

 

Аудитории:

Вестник ”Аз Буки” и научните списания се разпространяват основно чрез абонамент в училища, университети, държавните и общински институции, научно-изследователски организации, културни центрове, включително и на български общности в чужбина.

Ръководителите на повечето от посочените институции имат правото сами да извършват процедури по избор на доставчици на услуги за основни и спомагателни дейности, включително банкови, застрахователни услуги.Вестникът задължително се архивира във всяко учебно заведение и се използва като справочник със среден живот 2,1 години.

Проучванията показват, че един брой на в. „Аз Буки“ се чете средно от 22,8 човека в съответното публично учреждение. Читатели са хора с гарантирани доходи в размер по-висок от средния за страната.

 

Потенциални читатели:

В сферата на детските градини работят 19 600 души.Учебни занятия се водят в 2096 общообразователни училища.
Броят на учениците е 615 600. Учителите, включително директорите с преподавателска заетост, са 47 200.
В училищата за деца със специални образователни потребности работят близо 1000 учители и 464 възпитатели.
В професионалното образование са ангажирани 13 800.учители, а учащите се са 161500.Броят на преподавателите
в университетите и специализираните висши училища е 21 100. 

 see

AzBuki_finger