Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Педагогика

Българско научнотеоретично и методическо списание

Редакционна колегия

Главен редактор / Editor-in-Chief

Проф. д-р Емилия Василева - 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“Редактор / Managing Editor

Любомира Христова

Антоанета Йовчева
Станислав Пандин
Редакционна колегия / Editorial Board

Проф. дпн Албена Чавдарова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Веска Шошева – Тракийски университет, Стара Загора
Доц. д-р Виолета Ванева – Русенски университет „Ангел Кънчев“
Проф. д-р Елмар Лехнер – Алпен-Адрия-университет, Клагенфурт, Австрия
Доц. д-р Жулиета Савова  Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий
Проф. д-р Иван Иванов – Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
Проф. дпн Инна Федотенко Тулски университет, Русия
Проф. д-р Йохан Крамер – Педагогически институт в Сейнт Политен, Австрия
Проф. Кармел Малкахи – Дъблински университет, Ирландия
Проф. д-р Константин Кукос – Университет в Ласи, Румъния
Проф. дпн Клавдия Сапунджиева – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Проф. Нели Бояджиева – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Пенка Иванова – Министерство на образованието, младежта и науката
Проф. дпн Пламен Радев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Доц. д-р Силвия Цветанска – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Проф. Тамара Захарук – Природно-хуманистичен университет в Сиедлце, Полша
Доц. д-р Траян Попкочев – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Проф. дпн Шалва Александрович Амонашвили – Руска академия на образованието


 see

AzBuki_finger