Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Съдържание на сп. "Чуждоезиково обучение"

Чуждоезиково обучение, книжка 4, година XXXIX, 2012

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTSIV МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА КВАЛИФИКАЦИОННА ШКОЛА „СЪВРЕМЕННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИЕТО ПО РУСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД” /
4th INTERNATIONAL SUMMER QUALIFICATION SCHOOL MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE


Поздравления / Greetings
- стр. 296

icon Отвори пълния текстПрограма / Programme
- стр. 300

icon Отвори пълния текстIV Международная летняя квалификационная школа „Современные педагогические технологии в обучении русскому языку как иностранному (РКИ)“ в Варненском свободном университете им. Черноризца Храбра /
Галина Шамонина / Galina Shamonina - стр. 301

icon Отвори пълния текстРусское слово в сердце Петербурга /
Евгений Юрков / Evgeniy Yurkov, Александр Коротышев / Alexandr Korotshev - стр. 305

icon Отвори пълния текстНациональное издательство образования и науки „Аз Буки” и журнал „Обучение иностранным языкам”
[National Publishing House Az Buki and Foreign Language Teaching Journal] /
Надя Кантарева-Барух / Nadya Kantareva-Baruh - стр. 311

icon Отвори пълния текстЛектори. Биографичен справочник / Lecturers. Biographical Directory
Леонид Московкин / Leonid Moskovkin, Иван Бойцов / Ivan Boytsov, Стоянка Почеканска / Stoyanka Pochekanska, Надя Чернева /
Nadia Cherneva, Денис Букин / Denis Bukin, Розалина Калдерон / Rosalina Calderon, Румяна Тодорова / Rumiana Todorova
- стр. 313

icon Отвори пълния текст icon Отвори пълния текст icon Отвори пълния текст  icon Отвори пълния текст
icon Отвори пълния текст icon Отвори пълния текст icon TОтвори пълния текст
ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА / APPLIED LINGUISTICS
Процессы метафоризации в аспекте лингвокультурологии
[Metaphorization Processes in the Aspect of Linguistics and Cultural Studies] /

Евгений Юрков / Evgeniy Yurkov - стр. 329

 icon Отвори пълния текстНекоторые наблюдения над современным состоянием лингвистических исследований
[Overview of the Contemporary Condition of Linguistic Researches] /

Кира Рогова / Kira Rogova
- стр. 342

icon Отвори пълния текстРусский язык как иностранный и актуальные проблемы его преподавания
[Russian as a Foreign Language and Actual Problems of its Teaching] /

Леонид Московкин / Leonid Moskovkin - стр. 353


icon Отвори пълния текстТрехуровневая структура лексического знания в процессе обучения иностранных студентов русской лексике
[Three-Tier Structure of Lexical Knowledge in Teaching Russian Vocabulary to Foreign Students] /

Ольга Лазарева / Olga Lazareva - стр. 373

icon Отвори пълния тесктМЕТОДИКА / LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
О новом учебном пособии для иностранных учащихся „Удачи!”: теоретические предпосылки, структура, типовая схема урока
[About the New Tutorial for Foreigner Students “Udachi!” (“Good Luck!”): Theoretical Presuppositions, Structure, Typical Scheme
of the Lesson] /

Иван Бойцов / Ivan Boytsov, Максим Шишков / Maxim Shishkov - стр. 384

icon Отвори пълния текстК вопросу об использовании дистанционных технологий в обучении и тестировании русскому языку как иностранному
[Some Aspects in Using Distance Learning Technologies in Teaching and Testing Russian as a Foreign Language] /

Олег Великосельский / Oleg Velikoselskiy
- стр. 391

icon Отвори пълния текстИспользование интернет-ресурсов для обучения русскому языку
[The Use of Internet Resources for Learning the Russian Language] /

Денис Букин / Denis Bukin - стр. 396

icon Отвори пълния текстЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ / LINGUODIDACTIC ARCHEOLOGY
200 години от битката при Бородино: М. Ю. Лермонтов – диалог за хората и войната
[Two Hundred Years since the Battle of Borodino: M.Yu.Lermontov – a Dialogue about the War and the People] /
Йорданка Монова / Yordanka Monova - стр. 404

icon Отвори пълния текст100 години от публикуването на „Manlibro de Esperanto”
[100 Years Since the Publication of „Manlibro de Esperanto”] /

Веселин Димитров / Veselin Dimitrov - стр. 408

icon Отвори пълния текстПреди 170 години се ражда немският писател Карл Май – създателят на Винету и Поразяващата ръка
[A Hundred and Seventy Years Ago the German Writer Karl May was Born, Who Gave the World Winnetou and Old Shatterhand] /
Веселин Радков / Vesselin Radkov - стр. 411

icon Отвори пълния текстРЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ / REVIEWS AND ANNOTATIONS

Tîrziman, Elena. Digital Collections and Libraries. Bucharest: University of Bucharest Publishing House, 2011. /
Cristina Raluca Man - стр. 414

icon Отвори пълния текстХРОНИКА / EVENTS

120 години от рождението на Гълъб Димитров Гълъбов (1892–1972)
[120th Anniversary of Galab Dimitrov Galabov’s Birth (1892–1972)] /
Милена Йорданова / Milena Yordanova - стр. 418

icon Отвори пълния текстIN MEMORIAM

Емилия Гочева (1934–2012)
[Emilia Gocheva (1934–2012)] /
Антония Радкова / Antonia Radkova - стр. 422

icon Отвори пълния тескт
РЕТРОСПЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЯ / RETROSPECTIVE BIBLIOGRAPHY
- стр. 425

icon Отвори пълния текст


КНИГИ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ В РЕДАКЦИЯТА /

BOOKS AND PERIODICALS RECEIVED - стр. 427

icon Отвори пълния тесктУКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS
- стр. 428

icon Отвори пълния текст


ПРОЦЕССЫ МЕТАФОРИЗАЦИИ В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

Евгений Юрков

Санкт-Петербургский государственный университет


Резюме. Статията е посветена на лингвокултурологичното описание на моделите за метафоризиране, чийто източник са думи реалии от „света на животните“, „света на растенията“ и „света на неживата природа“, а „мишена“ на метафоризирането е човекът.

Keywords: metaphor, semantic sphere, model of metaphorization, meliorativnost, peiorativnostMETAPHORIZATION PROCESSES IN THE ASPECT OF LINGUISTICS AND CULTURAL STUDIES

Abstract.
The article considers the issues of linguistic and cultural descriptions of the models metaphorization in which the „sources“ are the words-the realities of belonging to the „animal world“, „world of plants“, „world „inanimate“ nature“, and the „target“ metaphorization is „man“.

Evgeniy Yurkov
Saint Petersburg State University

 

нагоре


НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД СОВРЕМЕННЫМ СОСТОЯНИЕМ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Кира Рогова

Санкт-Петербургский государственный университет


Резюме. Статията представя кратък преглед на онези области на изследване, към които е насочено вниманието на съвременното руско езикознание, съсредоточено на семантично-функционалния подход към съвременните езикови факти – в областта на лексиката, синтаксиса, теорията на текста, лингво-културологията, сферите извън границите на литературно - националния език, езика на интернет и теорията на общуването, а също така взаимодействието между лингвистиката и литературознанието. Прави се извод за обща насоченост към изследване на езика като най-важна област на човешката дейност.

Keywords: semantic and functional approach, Lexical semantics, Structural grammar, text, Linguistics and Cultural Studies, Internet language and Communication Theory, standard and national languageOVERVIEW OF THE CONTEMPORARY CONDITION OF LINGUISTIC RESEARCHES

Abstract
. The article is a brief overview of the areas of research, which the modern Russian linguistics is focused on. The emphasis is on the semantic and functional approach towards language facts in the fields of Lexicology, Syntax, Theory of text, Linguistics and Cultural Studies, the field of cross-boundary standard and national language, Internet language and Communication Theory and the interaction between Linguistics and the History of modern literature. A conclusion is made that there is a tendency towards researching language as the most important aspect of human activity.

Kira Rogova
Saint Petersburg State University

 

нагоре


РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ

Леонид Московкин

Санкт-Петербургский государственный университет

Резюме. В статията се разглежда положението на руския език в Русия и света в периода 1991–2011 г. Описват се причините за намаляване на броя на изучаващите руски език, промените в руската образователна система. Във втората част на статията се прави преглед на основните направления на методическата мисъл в Русия през последните 20 години, като се анализират научните постижения на руските изследователи в областта на методиката.

Keywords: foreign language, Russian, methods of teaching, linguistic policyRUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE AND ACTUAL PROBLEMS OF ITS TEACHING

Abstract
. This paper examines a state of the Russian language in Russia and in the world in 1991 – 2011. The author describes the reasons for reduction of the number of students studying Russian, changes in the Russian educational system. In the second part of the paper main methodological directions developed in Russia for the last 20 years are surveyed, scientific attainments of Russian methodologists are analyzed.

Leonid Moskovkin
Saint Petersburg State University

 

нагоре


ТРЕХУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ

Ольга Лазарева

Санкт-Петербургский государственный университет


Резюме. В процеса на обучение по руска лексика лексическото знание може да бъде представено като знание от по-високо ниво, демонстриращо връзката на лексическите единици с понятия, концепти, и може да се разглежда като съвкупност от компоненти: като взаимовръзка на елементарно (първоначално) лексическо знание, системно лексическо знание и концептуално лексическо знание, които се резпрезентират в думата – най-важната структурно-семантична единица на езика.

Keywords: lexical knowledge, elementary lexical knowledge, system lexical knowledge, conceptual lexical knowledge, teaching Russian vocabularyTHREE-TIER STRUCTURE OF LEXICAL KNOWLEDGE IN TEACHING RUSSIAN VOCABULARY TO FOREIGN STUDENTS

Abstract
. Lexical knowledge in teaching Russian vocabulary may be represented as a higher level of knowledge that demonstrates the relationship of lexical items with concepts, and can be viewed as a set of components: the relationship between elementary lexical knowledge, system lexical knowledge and conceptual lexical knowledge that are represented in the word - the major structural and semantic unit of language.

Olga Lazareva
Saint Petersburg State University

 

нагоре


О НОВОМ УЧЕБНОМ ПОСОБИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ „УДАЧИ!“: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, СТРУКТУРА,
ТИПОВАЯ СХЕМА УРОКА

Иван Бойцов, Максим Шишков

Санкт-Петербургский государственный университет


Резюме. Статията разглежда теоретичните предпоставки, структурата и при- мерната схема на урок в учебното пособие за развитие на навиците за разговорна реч „Удачи!“. Авторите разглеждат особеностите на комуникативното обучение, ориентирано към образователен модел „субект-субект”, и представят съдържанието на пособието съгласно основните му принципи.

Keywords: Russian as a foreign language, tutorial, typical scheme of the lessonABOUT THE NEW TUTORIAL FOR FOREIGNER STUDENTS “UDACHI!” (“GOOD LUCK!”): THEORETICAL PRESUPPOSITIONS, STRUCTURE, TYPICAL SCHEME OF THE LESSON

Abstract
. In the article the authors give the description of the theoretical presuppositions, structure and the typical scheme of the lesson in the conversational speech skills tutorial “Udachi!” (“Good luck!”). The authors examine features of the communicative teaching, that is based on the subject-subject educational model, as well as they describe content of the tutorial in accordance with assumed as basis principles.

Ivan Boytsov
Saint Petersburg State University

Maxim Shishkov
Saint Petersburg State University

 

нагоре


К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ И ТЕСТИРОВАНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ

Олег Великосельский

Санкт-Петербургский государственный университет


Резюме. Статията е посветена на използването на технологиите за електронно обучение и дистанционно тестване по руски език като чужд в Санкт- Петербургския държавен университет. Използването на програмно-апаратен комплекс от комбинирани технологии (LMS (Sakai, Moodle or Blackboard), Polycom, Orad, AMX) преодолява недостатъците на всяка дистанционно обучаваща система, свързани с отсъствието на пряк контакт между обучавания и обучаващия, въз основа на комуникативно-дейностния подход в обучението. С помощта на този комплекс за първи път в историята на Русия бе проведено дистанционно тестване по руски език за получаване на руско гражданство.

Keywords: distance education, e-learning, remote testing, Russian as a foreign language, SPSU, LMS, PolycomSOME ASPECTS IN USING DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN TEACHING AND TESTING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Abstract
. This article is about using of technologies of e-learning and remote testing of Russian as a foreign language in Saint-Petersburg State University. The use of integrated solutions (LMS (Sakai, Moodle or Blackboard), Polycom, Orad, AMX) has allowed to overcome the shortcomings of any distance learning systems related to the lack of direct contact between the learner and learning, taking into account communicative and active approach to learning. With the help of this complex for the first time in the history of Russia was held remote testing of the Russian language for Russian citizenship.

Oleg Velikoselskiy
Saint Petersburg State University

 

нагоре


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУДенис Букин

Санкт-Петербургский государственный университет


Резюме. Статията е посветена на проблемите при използване на интернет на занятията по руски език като чужд и по време на извънаудиторната подготовка. Описани са, също така, и различните интернет източници, групирани по категории, които могат да бъдат полезни в преподаването на руски език като чужд.

Keywords: foreign language, Russian, methods of teaching, Internet resourcesTHE USE OF INTERNET RESOURCES FOR LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE

Abstract
. This paper examines the problem of using the Internet in the classroom for practical Russian language, and during extracurricular training. In addition, the various Internet resources grouped by categories, which may be useful in teaching Russian as a foreign language are described.

Denis Bukin
Saint Petersburg State University

 

нагоре


100 ГОДИНИ ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО НА „MANLIBRO DE ESPERANTO“

Веселин Димитров

Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“


Резюме. „Наръчник по есперанто (граматика, упражнения и два речника)/ Manlibro de Esperanto (gramatiko, ekzercaro kaj du vortaroj)“, написан от учителя по есперанто Иван Кръстанов, е бил публикуван през 1912 година. Той е изключително добър справочник за начинаещи, които искат да научат този език лесно и бързо. Авторът на наръчника е дал прости и разбираеми дефиниции за граматиката и лексиката на есперанто.

Keywords: Esperanto, textbook, international auxiliary language, Esperanto teacher, grammar, vocabulary100 YEARS SINCE THE PUBLICATION OF „MANLIBRO DE ESPERANTO“

Abstract
. The textbook “Manlibro de Esperanto (gramatiko, ekzercaro kaj du vortaroj)“, written by the esperanto teacher Ivan Krastanov, was first published in 1912. It is the perfect reference book for beginners who want to learn the language easily. The author has explained in a simple way the Esperanto grammar and vocabulary.

Vesselin Dimitrov
Sofia Seminary „St Ivan Rilski“

 

нагореsee

AzBuki_finger_black