Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Чуждоезиково обучение

Научно-методическо списание

Профил на списанието

„Чуждоезиково обучение”е професионално списание
в областта на образованието, основано през 1974 г.
От 1974 г. до 1984 г. излиза под името „Руски и западни
езици”, а през 1985 г. е преименувано на „Чуждоезиково
обучение”. От 1990 г. излиза с билингвалното заглавие
„Чуждоезиково обучение/Foreign Language Teaching”.

 В него се публикуват материали (статии, обзори,
научни съобщения, рецензии, хроники), посветени
на съвременните и класически езици, култури
и образователно дело, одобрени от двама анонимни
рецензенти. В редакцията се приемат ръкописи
на европейските езици.

Периодика на списанието – 6 книжки годишно.

 

 

Редакционна колегия

Главен редактор / Editor-in-Chief

проф. д-р Димитър Веселинов / Prof. Dimitar Vesselinov, PhD


 

Редактор / Managing Editor

Гергана Караджова / Gergana Karadzhova
Николай Кънчев / Nikolay Kanchev


 

Редакционна колегия / Editorial Board

проф. д-р Добринка Георгиева / Prof. Dobrinka Georgieva, PhD
проф. дфн Силвия Ботева / Prof. Silvia Boteva, Dr. Hab.
доц. д-р Амелия Личева / Assoc. Prof. Ameliya Licheva, PhD
доц. д-р Галина Шамонина / Assoc. Prof. Galina Shamonina, PhD
доц. дфн Иванка Мавродиева / Assoc. Prof. Ivanka Mavrodieva, Dr. Hab.
доц. д-р Ирина Георгиева / Assoc. Prof. Irina Georgieva, PhD
доц. д-р Ирина Перянова / Assoc. Prof. Irina Peryanova, PhD
доц. д-р Палма Златева / Assoc. Prof. Palma Zlateva, PhD
доц. д-р Диана Тимова / Assoc. Prof. Diana Timova, PhD
доц. д-р Дияна Янкова / Assoc. Prof. Diana Yankova, PhD
доц. д-р Ирена Станкова / Assoc. Prof. Irena Stankova, PhD
д-р Николина Цветкова / Nikolona Tsvetkova, PhD
ас. докт. Милена Йорданова / Assist. Prof. Milena Yordanova, PhD Student
гл. експерт Анна Арсениева / Chief expert Anna Arsenieva
гл. експерт Ирина Васева / Chief expert Irina Vasseva


 

Редакционен съвет / Editorial Council

Prof. Aristea-Nikoleta Simeonidou-Christidou – University of Thessaloniki (Greece)
Prof. Bogdan Mirtchev – European Union of Germanists (Bulgaria)
Prof. Elena Tirziman – University of Bucharest (Romania)
Assoc. Prof. Evgeniy Yurkov - Saint Petersburg State University (Russia)
Prof. Ivan Kutzarov – University of Philippopolis (Bulgaria)
Prof. Javier Susu Lopez – University of Granada (Spain)
Prof. Jean-Claude Beacco – University of Paris “Sorbonne” (France)
Prof. John Van Borsel – University of Gent (Belgium)
Prof. Marcus Reinfried – University of Jena (Germany)
Prof. Marek Stachowski – University of Krakow (Poland)
Prof. Acad. Mariam Bezroukikh – Russian Academy of Education (Russia)
Prof. Marie-Josée Hamel – University of Ottawa (Canada)
Prof. Mirena Slavova – University of Sofia (Bulgaria)
Prof. Stefana Dimitrova – Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)
Prof. Vera Gantcheva – Union of Bulgarian Writers (Bulgaria)
Prof. Wilfried Decco – Brigham Young University (USA)
Prof. Wolfgang Sucharowski – University of Rostock (Germany)


 

Годишно съдържание на сп. „Чуждоезиково обучение“

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ


FOREIGN LANGUAGE TEACHING
EDUCATIONAL JOURNAL


ГОДИНА XXXIX / VOLUME 39, 2012


ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ / ANNUAL CONTENT


                                                          СТРАНИЦИ / PAGES
КНИЖКА 1 / NUMBER 1:           1–96
КНИЖКА 2 / NUMBER 2:          97–192
КНИЖКА 3 / NUMBER 3:          193–288
КНИЖКА 4 / NUMBER 4:          289–432
КНИЖКА 5 / NUMBER 5:          432–528
КНИЖКА 6 / NUMBER 6:          529–632


IV МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА КВАЛИФИКАЦИОННА ШКОЛА „СЪВРЕМЕННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИЕТО ПО РУСКИ ЕЗИККАТО ЧУЖД“ /
IV INTERNATIONAL SUMMER QUALIFICATION SCHOOL MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE


296–299: Поздравления / Greetings
300: Програма / Programme
301–304: IV Международная летняя квалификационная школа „Современные педагогические технологии в обучении русскому языку
как иностранному (РКИ)“ в Варненском свободном университете им. Черноризца Храбра /
Галина Шамонина / Galina Shamonina
305–310: Русское слово в сердце Петербурга /
Евгений Юрков / Evgeniy Yurkov, Александр Коротышев / Alexandr Korotshev
311–312: Национальное издательство образования и науки „Аз Буки“ и журнал „Обучение иностранным языкам“
[National Publishing House Az Buki and Foreign Language Teaching Journal] /
Надя Кантарева-Барух / Nadya Kantareva-Baruh
313–328: Лектори. Биографичен справочник /
Lecturers. Biographical Directory /
Леонид Московкин / Leonid Moskovkin, Иван Бойцов / Ivan Boytsov, Стоянка Почеканска / Stoyanka Pochekanska, НадяЧернева /
Nadia Cherneva, Денис Букин / Denis
Bukin, РозалинаКалдерон / Rosalina Calderon, РумянаТодорова / Rumiana Todorova


ВСТЪПИТЕЛНА ЛЕКЦИЯ / INAUGURAL LECTURE
467–484: Приложни аспекти на историческото езикознание (на базата на немския език)
[Applied Aspects of Historical Linguistics (Based on the German Language)] /
Емилия Денчева / Emilia Dencheva


ЕЗИК И КУЛТУРА / LANGUAGE AND CULTURE
60–67: Особенности российско-китайскоймежкультурной коммуникации
[Features of intercultural communication between Russia and China] /
Ольга А. Нестерова / Olga A. Nesterova
68–76: Езиковата политика наКвебек
[Quebec’s Language Policy] /
Диана Янкова / Diana Yankova
569–577: Туве Янсон: Пътуване с лек багаж по нелекия път от изконните културни традиции до постмодерния култ
[Tove Jansson: Travelling Light on The Uneasy Path From the Ancient Cultural Traditions to the Postmodern Cult] /
Росица Цветанова/ Rositsa Tsvetanova


ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ / LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY
77–82: 250 годиниот създаванетона „История славяноболгарская“ (1762 г.): Езиковата картина на света през погледа на Паисий [The 250th anniversary of the writing of Slav-Bulgarian history (1762): The language’s vision of the world through Paissiï’s eyes] / Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov
151–159: Чуждитеезицивсофийскитевъзрожденскиучилища
[Foreign Languages in the Sofia Schools at the Time of the Bulgarian Renaissance] /
Мария Узунова / Maria Uzunova
160–162: 100 години от издаването на един френско-български разговорник
[100 Years of the Publishing of the French-Bulgarian Phrasebook] /
Емилия Младенова / Emilia Mladenova, Мая Венева / Maya Veneva
247–253: Научно и кариерно израстване на академичните кадри по чуждоезиково обучение в България
[Academic and Carrier Growth of Foreign Language Faculty Staff in Bulgaria] /
Илиана Петкова / Iliana Petkova
254–259: Преди 120 години: Първи критически отзиви за учебни пособия
[120 Years Ago: First Critical Reports оn Instruction Aids] /
Мария Узунова / Maria Uzunova
404 – 407: 200 години от битката при Бородино: М. Ю. Лермонтов – диалог за хората и войната
[Two Hundred Years since the Battle of Borodino: M.Yu.Lermontov – a Dialogue about the War and the People] /
Йорданка Монова / Yordanka Monova
408–410: 100 години от публикуването на „Manlibro de Esperanto“
[100 Years Since the Publication of „Manlibro de Esperanto“] /
Веселин Димитров / Veselin Dimitrov
411–413: Преди 170 години се ражда немският писател Карл Май – създателят на
Винету и Поразяващата ръка [A Hundred and Seventy Years Ago the German
Writer Karl May was Born, Who Gave the World Winnetou and Old Shatterhand] /
Веселин Радков / Vesselin Radkov
578–580: Един век от издаването на учебник по османски език в България
[One Century since the First Ottoman Language Textbook in Bulgaria] /
Владислав Ропев / Vladislav Ropev


МЕТОДИКА / LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
27–40: Билингвално предучилищно възпитание
[Bilingual Pre-school Education] /
Петер Дойе / Peter Doyé
41–52: Ръководството за преподавателя в учебния комплекс по съвременен език в представите на негови ползватели
[The Teachers Book in Modern Language Teaching from the Teachers` Perspective] /
Павлина Стефанова / Pavlina Stefanova
53–59: Теорията за множеството интелигентности и обучението по английски език
[The Theory of Multiple Intelligences and English Language Teaching]
Зарина Маркова / Zarina Markova
125–138: Актуален поглед към комуникативната система на обучение по чужди езици.
Комуникативни потребности и учебно съдържание
[A New Look at the Communicative System of Foreign Language Teaching, the Communicative Needs and the Syllabus] /
Снежана Пейчева / Snezhana Peycheva
139–150: Многоезичието в училище
[Plurilingualism in the Foreign Language Classroom] /
Даниела Стойчева / Daniela Stoycheva
227–235: Езиковото съзнание в обучението по съвременни езици
[Language Awareness and Foreign Language Teaching] /
Даниела Стойчева / Daniela Stoycheva
236–246: Обучениетопоанглийскиезикимеждукултурността
[English Language Learning in Secondary Schools and Interculturality] /
Николина Цветкова / Nikolina Tsvetkova
348–390: О новом учебном пособии для иностранных учащихся „Удачи!“: теоретические предпосылки,
структура, типовая схема урока
[About the New Tutorial for Foreigner Students „Udachi!“ („Good Luck!“):
Theoretical Presuppositions, Structure, Typical Scheme of the Lesson] /
Иван Бойцов / Ivan Boytsov, МаксимШишков / Maxim Shishkov
391–396: К вопросу об использовании дистанционных технологий в обучении и тестировании русскому языку как иностранному [Some Aspects in Using Distance Learning Technologies in Teaching and Testing Russian as a Foreign Language] /
Олег Великосельский / Oleg Velikoselskiy
396–403: Использование интернет-ресурсов для обучения русскому языку
[The Use of Internet Resources for Learning the Russian Language] /
Денис Букин / Denis Bukin
456–460: Радиото като информационна и комуникационна технология за целите на обучението по френски език
[Radio as Informational and Communication Technology for the Purposes of French Language Teaching] /
Милена Димитрова / Milena Dimitrova
461–466: За термините в методиката на езиковото обучение
[About Terms in Language Methodology] /
Илка Бирова / Ilka Birova
555–568: Възможности на виртуалните учебни среди за подпомагане на обучението по и на чужд език
[Opportunities for Teaching Foreign Languages Through Virtual Teaching Media] /
Анелия Кременска / Anelia Kremenska


ПИСМА ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР / LETTERS TO THE EDITOR-IN-CHIEF
173–183: The Process Aspects of Communication as a Phenomenon and as a Concept
[Технологичните аспекти на комуникацията като явление и като понятие] /
Милена Левунлиева / Milena Levunlieva


ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА / APPLIED LINGUISTICS
9–16: Опит за моделиране на падежната система в турския език за обучението на българи
[A Lingua-didactic Approach to Modelling Turkish Case System for Bulgarian Speakers] /
Милена Йорданова / Milena Yordanova


17–26: Комуникативният успех в диалогичното взаимодействие
[Communicative Success in the Dialogical Interaction] /
Донка Мангачева / Donka Mangacheva
103–115: Речевото събитие в контекста на лингводидактиката
[The Speech Event in the Context of Linguistic Didiactics] /
Донка Мангачева/Donka Mangacheva
116–124: Корективен речник на чужди думи в българския език
[Corrective Dictionary of Foreign Words in the Bulgarian Language]/
Мария Костова / Maria Kostova
199–215: Езиково планиране и езиковата политика: стари и нови подходи
[Language Planning and Language Policy: Old and New Approaches] /
Ангел Г. Ангелов / Angel G. Angelov
216–226: Междуличностното словесно общуване
[The Interpersonal Verbal Communication] /
Донка Мангачева / Donka Mangacheva
329–341: Процессы метафоризации в аспекте лингвокультурологии
[Metaphorization Processes in the Aspect of Linguistics and Cultural Studies] /
Евгений Юрков / Evgeniy Yurkov
342–352: Некоторые наблюдения над современным состоянием лингвистических исследований
[Overview of the Contemporary Condition of Linguistic Researches] /
Кира Рогова / Kira Rogova
353–372: Русский язык как иностранный и актуальные проблемы его преподавания
[Russian as a Foreign Language and Actual Problems of its Teaching] /
Леонид Московкин / Leonid Moskovkin
373–383: Трехуровневая структура лексического знания в процессе обучения иностранных студентов русской лексике
[Three-Tier Structure of Lexical Knowledge in Teaching Russian Vocabulary to Foreign Students] /
Ольга Лазарева / Olga Lazareva
439–449: Кооперативност в словесното взаимодействие
[Cooperation in Verbal Interaction] /
Донка Мангачева / Donka Mangacheva
450–455: Отглаголните субстантиви в латинската анатомична терминологична система
[The Verbal Nouns in the Latin Anatomical Terminology System] /
Ирена Станкова / Irena Stankova
535–543: Теория социального воображаемого Корнелиуса Касториадиса и проблема знака
[On The Theory of Social Imaginary of Cornelianus Kastoriadis and the Problem of Sign] /
Сурен Золян / Suren Zolyan
544–554: Linguistic Features Related to Stuttering Events in Bulgarian Conversational Speech
[Езиковиособености, свързаниспроявитеназаекваневбългарскатареч] /
Гергана Падарева-Илиева / Gergana Padareva-Ilieva, Добринка Георгиева / Dobrinka Geogrieva 


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ / REVIEWS AND ANNOTATIONS
87–89: Belcheva, Vesela. Einführung in die österreichische Landeskunde (für Studenten der Fachrichtungen Grundschulpädagogik mit Deutsch
und Vorschulpädagogik mit Deutsch). Veliko Tarnovo: Ivis, 2011, 96 S. /
Свилен Станчев / Svilen Stantchev
90–92: Timova, Diana. Konzeptualisieren und Verbalisieren von Raum – kognitive und sprachliche Bewältigung von Raum in Schülertexten. München: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften AG Co. (2011), 196 /
Волфганг Зухаровски / Wolfgang Sucharowski
163–164: Димитрова, Мариана. Historia de la literatura española. Siglos de Oro: Barroco. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“,
София, 2011, 214 с. /
Любомира Георгиева / Liubomira Georguieva
165–167: Пенчева, Майя. Когнитивна лингвистика. Речник на понятията и термините. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“,
София, 2011, 158 с. /
Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov
168–172: Хаджиева, Е., М. Каменова, В. Шушлина, А. Асенова. Български език като чужд. Издателска къща „Гутенберг“, София, 2011, 295 с. /
Йорданка Велкова / Yordanka Velkova
260–264: Хаджиева, Е., Асенова, А., Шушлина, В., Каменова, М. Реч, етикет, културни традиции. София, Издателска къща „Гутенберг“ 2012, 152 с. /
Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov
265–268: Стойчева, Мария (съст.), Езикови политики. България – Европа, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, 160 с. /
Пенка Христова / Penka Hristova
269–271: Стойчева, Даниела. Многоезичието в обучението по съвременни езици. София, Издателска къща „Анубис“, 2012, 243 с. /
Марийка Димитрова / Marijka Dimitrova
272–274: Stachowski, Marek. Etimoloji. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2011. 118 р. /
Милена Йорданова / Milena Yordanova
414–417: Tîrziman, Elena. Digital Collections and Libraries. Bucharest: University of Bucharest Publishing House, 2011. /
Cristina Raluca Man
481–483: Хаджиева, Е., Н. Гарибова, Г. Дачева, Й. Тишева. А Б В Г... Общ курс по бъл-
гарски език за чужденци. София: Университетско издателство „Св. Климент
Охридски“, 2011, 311 с. / Диляна Ковачева / Diliana Kovacheva
581–583: Петров, Ангел. Проблеми на комуникативно ориентираното обучение по
български език. Булвест 2000, София, 2012, 264 с. /
Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov
584–586: Шопов, Тодор. Говорят на други езици. Увод в педагогическата социолин-
гвистика. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011,
223 с. / ЙорданкаСимеонова / Yordanka Simeonova
587–589: Михайлова-Мръвкарова, Мария. Кримскотатарско-български речник. Балчишки говор. София: Авангард Прима, 2012. 294 с. /
Милена Йорданова / Milena Yordanova


ХРОНИКИ / EVENTS
83 – 86: 90 годиникатедра „Класическафилология“
[Celebration of the 90th Anniversary of the Department of Classical Studies] /
Николай Шаранков / Nicolay Sharankov
275–278: Краткосрочнообучениевуниверситета „Рейкявик“, Исландия
[Shortterm Course at Reykjavik University, Iceland] /
Диана Янкова / Diana Yankova
279–280: Проф. дфн Анатолий НиколаевичЩукин на 80 години
[Anatoliy Nikolaevich Shchukin turns 80] /
Галина Шамонина / Galina Shamonina
418–421: 120 години от рождението на Гълъб Димитров Гълъбов (1892–1972)
[120th Anniversary of Galab Dimitrov Galabov’s Birth (1892–1972)] /
Милена Йорданова / Milena Yordanova
488–496: ПрофесорЕмил Боев на 80 години
[80th Anniversary of Emil Boev’s Birthday] /
Милена Йорданова / Milena Yordanova
497–514: Проф. дбнВасилГ. Райновна 70 години
[70th Anniversary of Vasil Rainov’s Birthday] /
АннаЛазарова / Anna Lazarova, ДианаТимова / Diana Timova
515–517: Професор Вера Ганчева е първият българин, удостоен с „Рицарски орден на Кралство Норвегия (I степен)“
[Prof. Vera Gancheva is the fi rst Bulgarian to be honoured with Kingdom of Norway Order of Chivalry First Degree] /
Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov
518–522: Девета майска конференция на младите учени от Факултета по класически и новифилологии
[Ninth Conference of Young Scholars at the Faculty of Classical and Modern Philologies, May 2012] /
Невена Панова / Nevena Panova
590–591: Премиера на новата книга на проф. дфнМарияКитова-Василева
[Premiere of the New Book of Professor Maria Kitova-Vasileva] /
Валентина Славова / Valentina Slavova
592–594: На учителя – лично. 90 години от рождението на професор Жана Молхова
[To my Teacher – Personal –90 Years Since the Birth of Professor Jana Molhova] /
Майя Пенчева / Maya Pentsheva
595–597: Тюркологът професор Георг Хазай на 80 години
[Turkologist Professor Georg Hazai Turns 80] /
Милена Йорданова /Milena Yordanova
598–600: Професор Николай Михов на 70 години
[Professor Nikolai Mihov’s 70th Anniversary] /
Даниела Кожухарова / Daniela Kozhujarova
601–603: Юбилейна конференция по повод 50-годишнината на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян
[A Conference Commemorating the 50th Anniversary of Plovdiv University, College of Smolyan] /
Диана Янкова / Diana Yankova
604–605: Изложба в чест на Аугуст Стриндберг
[An Exhibition in Honour of August Strindberg] /
Стефан Богданцалиев / Stefan Bogdantsaliev
606–608: Поглед към „СекцияЛихтенщайн“
[ A glimpse at „Section Liechtenstein“] /
Емилия Стайчева / Emilia Staitscheva
609–610: Европейски ден на езиците
[European Day of Languages] /
Цветанка Панова / Tsvetanka Panova
611–617: Кръгла маса „Българската езикова политика в условията на глобализация и европейска интеграция“, Mловдив, 2 ноември 2012 г.
[Bulgarian National Policy in the Circumstances of Euro-Integration and Clobalization] /
Мария Мицкова / Maria Mitskova

За авторите

Редакционната колегия на списание „Чуждоезиково обучение“ (Foreign Language Teaching) разглежда само ръкописи, които са насочени единствено към него. Ръкописи, които вече са публикувани или са изпратени за печат в друго списание, няма да бъдат публикувани. Изпратените статии трябва да съдържат оригинални научни резултати и идеи и това ще бъде проверявано чрез експертна оценка на двама анонимни и независими рецензенти.


Ръкописите (в стандартни машинописни страници, формат А4 – 1800 знака) се изпращат на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или записани на диск на адреса на редакцията. Ръкописът се оформя според следните технически параметри: стандартна страница А4 (210 mm х 297 mm); полета: отгоре, отдолу, дясно и ляво – 2,5 cm; Times New Roman 12 pt.; междуредово разстояние (Line Spacing) – 1,5.Подготовка на ръкописа
Общи указания

  1. Ръкописите могат да бъдат написани на български, испански, немски, руски, френски или английски език, съобразно желанието на автора.
  2. Ръкописите трябва да бъдат структурирани по следния начин: заглавието на статията; имената на авторите без техните академични степени и длъжности (ако имат такива); превод на заглавието на английски език и транслитерация на името на автора също на английски; резюме, написано на български и английски език; в резюмето ясно се представя същността на проведеното изследване с акцент върху получените нови научни резултати (не повече от 10 реда; Times New Roman 12 pt.); 3–5 ключови думи (само на английски), например: Keywords: еducation, key competencies, sciencе…; пълен текст – не се препоръчва използване на съкращения в текста, освен общоприетите; приложения (ако има такива); бележки; литература; пълни адреси на всички автори с техните академични позиции, месторабота, пощенски и електронни адреси, телефонни номера за връзка.
  3. Графиките/Илюстрациите и техните надписи се представят отделно от основния текст в допълнителен файл, но мястото на тези фигури в текста трябва да бъде посочено: Фиг. 1, Фиг. 2 и т.н.
  4. Таблиците и техните надписи се представят отделно от основния текст в допълнителен файл, но мястото на тези таблици в текста трябва да бъде посочено: Таблица 1, Таблица 2 и т.н.


Бележки и литература
Списъкът на използваната литература трябва да съдържа литературни източници, които са достъпни за проверка или справки. В раздела „Бележки“ могат да намерят място и допълнителни обяснения или сведения, за които е преценено, че присъствието им в основния текст на статията би го обременило излишно. Цитирането на интернет източници не се препоръчва, но ако това наистина е необходимо, мястото им не е в литературата, а в бележките и то в предпочитания portable document format (pdf). Мястото на бележките се маркира в текста на статията с арабски цифри като горни индекси.


Представянето на литературните източници в списъка на литература става в APA-стил (вж. Publication Manual of the American Psychological Associatio), който се използва широко в обществените и хуманитарните науки. 


Примери:

Списания:
Ivanov, Ivan. (2012). Methods of Teaching Foreign Languages. Foreign Language Teaching, 1, 10-21.
Иванов, Иван. (2012). Методи за преподаване на чужд език. Чуждоезиково обучение, 1, 10-21.
Такива източници се цитират в основния текст като: (Ivanov, 2012: 15) или (Иванов, 2012: 15).

Petrov, Petar & Ivanov, Ivan. (2012). Methods of Teaching Foreign Languages. Foreign Language Teaching, 1, 10-21.
Петров, Петър & Иванов, Иван. (2012). Методи за преподаване на чужд език. Чуждоезиково обучение, 1, 10-21.
Този източник се цитира в основния текст като: (Petrov & Ivanov, 2012: 15) или (Петров & Иванов, 2012: 15).

Georgiev, Georgi, Petrov, Petar & Ivanov, Ivan. (2012). Methods of Teaching Foreign Languages. Foreign Language Teaching, 1, 10-21.
Георгиев, Георги, Петров, Петър & Иванов, Иван. (2012). Методи за преподаване на чужд език. Чуждоезиково обучение, 1, 10-21.
Такива източници се цитират в основния текст като: (Georgiev et al., 2012: 15) или (Георгиев и др., 2012: 15).

Ако трябва да се цитира списание, в която номерацията на всяка книжка от даден том започва със страница 1, тогава номерът на книжката също трябва да се посочи в библиографското описание на източника – по следния начин:

Nikolov, P., Draganov, D., Dimitrov, D. & Ganev, G. (2010). Nouvelles tendances en didactologie des langues et cultures. Etudes de linguistique contrastive, 29 (1), 14-24.
Цанков, Цанко. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация. Педагогика, 19 (7-8), 82-105.Книги
Ivanov, Ivan & Petrov, Petar. (2012). Methods of Teaching Foreign Languages. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
Иванов, Иван. (2012). Методи за преподаване на чужд език. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.


Книги/сборници с редактор
Ivanov, Ivan. (2012). Methods of Teaching Foreign Languages (pp. 10-21). In: Georgiev, Georgi & Petrov, Petar (Eds.). Foreign Language Teaching. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
Петров, Петър & Иванов, Иван. (2012). Методи за преподаване на чужд език (с. 10-21). В: Георгиев, Георги (ред.). Чуждоезиково обучение. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.Отпечатъци
Публикуването се обявява на авторите с писмо, което съдържа pdf файл на техните статии, с който авторите сами могат да подготвят неограничен брой отпечатъци на своите трудове, които да използват в кариерното си развитие или в комуникацията с други изследователи.Последни думи
Публикуването на представените материали се определя от препоръките на рецензентите и не означава непременно съгласие на редакцията със застъпваните от авторите гледища. Редакторите могат да редактират ръкописите, когато това е необходимо. Публикуването в това списание е безплатно както за авторите, така и за техните научни или учебни организации.


Контакти

Адрес:
София 1113,  
бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5Телефон:
+359 2 425 04 70,
+359 2 425 04 71, 
+359 2 425 04 73Е-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ,
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">

Виж на картата:

Още статии ...

  1. Съдържание


see

AzBuki_finger_black