Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Съдържание на сп. "Чуждоезиково обучение"

Чуждоезиково обучение, книжка 6, година XXXIX, 2012

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА / APPLIED LINGUISTICS
Теория социального воображаемого Kорнелиуса Kасториадиса и проблема знака
[On The Theory of Social Imaginary of Cornelianus Kastoriadis and The Problem of Sign] /
Сурен Золян / Suren Zolyan - стр. 535

icon Отвори пълния текст


Linguistic Features Related to Stuttering Events in Bulgarian Conversational Speech
[Езикови особености, свързани с проявите на заекване в българската реч] /
Гергана Падарева-Илиева / Gergana Padareva-Ilieva, Добринка Георгиева / Dobrinka Geogrieva - стр. 544

icon Отвори пълния текст


МЕТОДИКА / LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
Възможности на виртуалните учебни среди за подпомагане на обучението по и на чужд език
[Opportunities for Teaching Foreign Languages through Virtual Teaching Media] /
Анелия Кременска / Anelia Kremenska - стр. 555

icon Отвори пълния текст


ЕЗИК И КУЛТУРА / LANGUAGE AND CULTURE
Туве Янсон: Пътуване с лек багаж по нелекия път от изконните културни традиции до постмодерния култ
[Tove Jansson: Travelling Light on the Uneasy Path from the Ancient Cultural Traditions to the Postmodern Cult] /
Росица Цветанова / Rositsa Tsvetanova - стр. 569

icon Отвори пълния текст


ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ / LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY
Един век от издаването на учебник по османски език в България
[One Century since the Publishing of an Ottoman Turkish Language Textbook in Bulgaria] /
Владислав Ропев / Vladislav Ropev - стр. 578

icon Отвори пълния текст


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ / REVIEWS AND ANNOTATIONS
Петров, Ангел. Проблеми на комуникативноориентираното обучение по български език. Булвест 2000, София, 2012, 264 с. /
Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov - стр. 581

icon Отвори пълния текст


Шопов, Тодор. Говорят на други езици. Увод в педагогическата социолингвистика. София,
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, 223 с. /
Йорданка Симеонова / Yordanka Simeonova - стр. 584

icon Отвори пълния текст


Михайлова-Мръвкарова, Мария. Кримскотатарско-български речник. Балчишки говор. София: Авангард Прима, 2012. 294 с./
Милена Йорданова / Milena Yordanova - стр. 587

icon Отвори пълния текст


ХРОНИКИ / EVENTS
Премиера на новата книга на проф. дфн Мария Китова-Василева
[Premiere of the New Book of Professor Maria Kitova-Vasileva] /
Валентина Славова / Valentina Slavova - стр. 590

icon Отвори пълния текстНа учителя – лично. 90 години от рождението на професор Жана Молхова
[To My Teacher – Personal. 90 Years Since the Birth of Professor Jana Molhova] / 
Майя Пенчева / Maya Pentsheva - стр. 592

icon Отвори пълния текст


Тюркологът професор Георг Хазай на 80 години
[Turkologist Professor Georg Hazai Turns 80] /
Милена Йорданова / Milena Yordanova - стр. 595

icon Отвори пълния текст


Професор Николай Михов на 70 години [Professor Nikolai Mihov’s 70th Anniversary] /
Даниела Кожухарова / Daniela Kozhujarova - стр. 598

icon Отвори пълния текст


Юбилейна конференция по повод 50-годишнината наПловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян
[A Conference Commemorating the 50th Anniversary of Plovdiv University, College of Smolyan] /
Диана Янкова / Diana Yankova - тр. 601

icon Отвори пълния текст


Изложба в чест на Аугуст Стриндберг
[An Exhibition in Honour of August Strindberg] /
Стефан Богданцалиев / Stefan Bogdantsaliev - стр. 604

icon Отвори пълния текст


Поглед към „Секция Лихтенщайн“
[A Glimpse at „Section Liechtenstein“] /
Емилия Стайчева / Emilia Staitscheva - стр. 606

icon Отвори пълния текст


Европейски ден на езиците
[European Day of Languages] /
Цветанка Панова / Tsvetanka Panova - стр. 609

icon Отвори пълния тект


Кръгла маса „Българската езикова политика в условията на глобализация и европейска интеграция“, Пловдив, 2 ноември 2012 г.
[Bulgarian National Policy in the Circumstances of Euro-Integration and Clobalization] /
Мария Мицкова / Maria Mitskova - стр. 611

icon Отвори пълния текст


РЕТРОСПЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЯ / RETROSPECTIVE BIBLIOGRAPHY - стр. 618

icon Отвори пълния текст


АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА 2012 г. / ACADEMIC CALENDAR FOR YEAR 2012 - стр. 620

icon Отвори пълния текст


КНИГИ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ В РЕДАКЦИЯТА / BOOKS AND PERIODICALS RECEIVED - стр. 621

icon Отвори пълния текст


ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ / ANNUAL CONTENT - стр. 622

icon Отвори пълния текст


УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 629

icon Отвори пълния текст


ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВООБРАЖАЕМОГО КОРНЕЛИУСА КАСТОРИАДИСА И ПРОБЛЕМА ЗНАКА


Сурен Золян

Еревански университет, Армения


Резюме:
Изтъкнатият френски философ – роденият в Константинопол грък Корнелиус Касториадис (1922–1997), получава световна известност преди всичко благодарение на своя труд „Въображаемото създаване на обществото” (L’institution imaginaire de la sociètè, 1975, Editions du Seuil, Paris). Той представя алтернатива както на марксистката, така и на либералната парадигма и по-настоящем е една от най-влиятелните теории, описващи социалните процеси от неконформистки позиции. Освен това не бива да се пренебрегва фактът, че теорията на Касториадис се основава на радикално променена лингвистична и семиотична парадигма.Keywords: language, function of language, semantics, linguistics, semiotic theoryON THE THEORY OF SOCIAL IMAGINARY OF CORNELIANUS KASTORIADIS AND THE PROBLEM OF SIGN


Abstract. The prominent French social philosopher of Greek origin Kornelius Kastoriadis (1922–1997) is famous, probably, owing to his best known work „The Imaginary Institution of Society“ (L’institution imaginaire de la sociètè, 1975, Editions du Seuil, Paris), where he has presented the new theory of the functioning of social institution. It was an alternative in respect to Marxist as well as liberal paradigms and it is now one of the most infl uential views to describe the social processes from non-conformist stances. Meanwhile, there was no attention drawn to the fact that Kastoriadis`s theory of social imaginary and processes of its institualization is based on the radically reconsidered linguistic and semiotic paradigms. A social institualization of imaginary is based on the fundamental relation between signifi er and signifi ed. The different manifestations of this relation determine processes of social development. Semiotic mechanisms have created continuity between past and future. These mechanisms also shaped the social space on institutional way. Describing these processes, Kastoriadis has created a new theory of sign – where the relations between the signifi er and the signifi ed are not predetermined, static, and synchronic (as in the Saussurian paradigm), but dynamic, diachronic, and creative. As it was noticed by Kastoriadis – „Language, in its relation to signifi cations, shows us how instituting society is constantly at work and also, in this particular case, how this work, which exists only as instituted, does not hamper the continued instituting activity of society… the other fundamental function of language – assuring every society’s access to its own past“. Thus, the signifi cation in its both aspects – linguistic and semantic – is not a representation, but more creation ex nihilo („The imaginary does not come from the image in the mirror or from the gaze of the other. Instead, the ‘mirror’ itself and its possibility, and the other as mirror, are the works of the imaginary, which is creation ex nihilo“.). Correspondingly, the signifi cation is considered not as a result, but as an endless and limitless process – magma: “What is a signifi cation? We can describe it only as an indefi nite skein of interminable referrals to something other than (than what would appear to be stated directly). These other things can be both signifi cations and non-signifi cations -- that to which signifi cations relate or refer. But the lexicon of signifi cations is always open; for the full signifi cation of a word is everything that can be socially stated, thought, represented or done on the basis of this word. In other words, it can never be assigned determined limits… A magma is that from which one can extract (or in which one can construct) an indefi nite number of ensemblist organizations but which can never be reconstituted (ideally) by a(fi nite or infi nite) ensemblist composition of these organizations”. The semiotic theory of Kastoriadis still remains bereft of linguistic elaboration. Such ideas are more common and acceptable in poetics, and the closest parallels to them were found in the theoretical works of the prominent Russian poet Osip Mandelshtam. However, the recent linguistic development has made it obvious that the everyday language activity presupposed complicated creative mechanisms of signifi cations, and Kastoriadis’s concept of permanently emerging meanings and references is more adequate than the old-fashioned semantic triangle.Suren Zolyan 
Yerevan State Linguistic University
Yerevan, Armenia

Нагоре


LINGUISTIC FEATURES RELATED TO STUTTERING EVENTS IN BULGARIAN CONVERSATIONAL SPEECH


Gergana Padareva-Ilieva

South West University „Neofit Rilski“


Dobrinka Geogrieva
South West University „Neofit Rilski“


Резюме. Статията представлява изследване на лингвистичните фактори, свързани с проявите на заекване у възрастни лица с това плавностно нарушение. Категорични доказателства за подобна връзка в българската литература не съществуват. Такъв тип изследвания обикновено не са правени на базата на разговорна реч. Настоящото изследване е наблюдение на диалогична реч на петима възрастни заекващи от лингвистична гледна точка. То включва четири основни фактора – (I) словно ударение, (II) позиция на сричката, върху която е проявено заекването, в думата, (III) клас думи от гледна точка на синтактичната им функция и (IV) звуков тип. Резултатите показват, че случаите на заекване в речта на
възрастни лица са свързани предимно с неударените срички, началната позиция в думата, пълнозначните думи и консонантите.Keywords: linguistic features, stuttering events, adult stutterersLINGUISTIC FEATURES RELATED TO STUTTERING EVENTS IN BULGARIAN CONVERSATIONAL SPEECH 


Abstract.
The present preliminary study is a research on the linguistic features related to stuttering events in Bulgarian adults, as there are no strong evidences for this relation in Bulgarian literature. Recently studies of this kind have not been focused on conversational speech. The present study is an observation on dialogues of fi ve Bulgarian adult who stutter from linguistic point of view. This investigation concerns four linguistic factors – (I) word stress, (II) syllable word position, (III) word class, and (IV) phone type. The results show that stuttering events in Bulgarian adults` speech occur more often on unstressed than on stressed syllables, on word-initial position, on content words and on consonants. Gegrana Padareva-Ilieva
South West University „Neofit Rilski“


Dobrinka Geogrieva
South West University „Neofit Rilski“

Нагоре


ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВИРТУАЛНИТЕ УЧЕБНИ СРЕДИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО И НА ЧУЖД ЕЗИК


Анелия Кременска

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
Информационните и комуникационните технологии бързо навлизат в чуждоезиковото обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тази статия е посветена на справянето с терминологичните проблеми и ефективното внедряване на съвременни технологии в разработването на езикови курсове за системата на българското висше образование, основано на теоретични и емпирични изследвания в тази област. Фокусът е върху потенциала на този вид образование за засилен достъп до качествено образование чрез уеббазирани курсове, поддържани във виртуална учебна среда. 


Keywords: e-learning, distance learning, foreign language teaching, lifelong learningOPPORTUNITIES FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES THROUGH VIRTUAL TEACHING MEDIA


Abstract
. Information and Communication Technologies have rapidly being introduced in foreign language teaching at Sofi a University. This paper is dedicated to dealing with the issues of terminology and effective introduction of contemporary technologies in the design of language courses for the Bulgarian higher educational system, based on theoretical and empirical research in the fi eld. The focus is on the potential of this type of education for enhanced access to quality education through web based, virtual learning environment supported courses. Anelia Kremenska
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Нагоре


ТУВЕ ЯНСОН: ПЪТУВАНЕ С ЛЕК БАГАЖ ПО НЕЛЕКИЯ ПЪТ ОТ ИЗКОННИТЕ КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ ДО ПОСТМОДЕРНИЯ КУЛТ


Росица Цветанова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
Пътуване с лек багаж, последната творба на Туве Янсон в превод на български, идва като илюстрация на нейното еднородно твор-
чество с обширна читателска аудитория, като метафора на пътуването от скандинавските традиции и шведското влияние до болката от превръ-
щането на авторката в национална и международна икона на изкуството – изкуство, породено от травма и порив за бунт. Чрез измамната, по-
върхностна идилия Янсон деконструира сигурността на семейния живот и протестира срещу войните и социалните стереотипи със средствата на
сатирата, апокалиптичните бедствия и времевите алегории, чрез престорената невинност на творбите за деца, наситени с глъбинна психология,
меланхолия и северен студ.Keywords: children’s books, art, patriarchal stereotypes, idyll, lonelinessTOVE JANSSON: TRAVELLING LIGHT ON THE UNEASY PATH FROM THE ANCIENT CULTURAL TRADITIONS TO THE POSTMODERN CULT


Abstract.
Travelling light, the latest work of Tove Jansson in Bulgarian translation, comes to illustrate her homogenous oeuvre with various readers and acts as a metaphor of the trip from Scandinavian traditions and Swedish infl uence to the pain of Jansson’s transformation into a national and international icon of artistry – of art, born by war traumas and the urge for revolt. Through the deceitful, superfi cial idyll she deconstructs the safety of family life and protests against the wars and social stereotypes by means of satire, apocalyptical disasters and time allegories, of the fi ctitious innocence of children’s books full of psychology, melancholy and Nordic cold.Rositsa Tsvetanova
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Нагоре

 


 

 

 see

AzBuki_finger