Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Стратегии на образователната и научната политика

Научнотеоретично списание

Темата

 

TEMATA

icon Отвори книжката
     в PDF-формат

 TEMATA02

icon Отвори книжката
     в PDF-формат

 

Съдържанието на всеки брой на сп. "Стратегии на образователната и научната политика" се анонсира от пилотна книжка. Тя се разпространява безплатно заедно с вестник "Аз Буки".
Демо версията можете да разгледате и на сайта в PDF-формат.

Един проект на Национално издателство „Аз Буки”
и Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

Национално издателство „Аз Буки“ стартира амбициозна програма за подготовка и публикуване на поредица от разработки, свързани с оценяването в училищното образование. Програмата се реализира съвместно с Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование към Министерството на образованието, младежта и науката. Тя включва текстове за вътрешно и външно оценяване, предназначени за учители, образователни експерти и всички, ангажирани с проблематиката.
В българската образователна система все още липсват адекватни методи и подходящ инструментариум за оценяване, които да измерват не само получени теоретични знания, но и придобити практически умения,  формирани ценности и нагласи.
През 2013 г. всяка от книжките на сп. „Стратегии на образователната и научната политика“ ще съдържа анализи от научни изследвания на международни и български автори и екипи, ангажирани в сферата на училищното оценяване, както и тенденциите в развитието на оценяването в световен мащаб. Ще се публикуват данни и изводи, свързани с участието на българските ученици в международни сравнителни оценявания (Програма за международно оценяване на учениците – PISA, Международно изследване на уменията за четене на учениците – PIRLS, Международно изследване на гражданското образование – ICCS, Европейско изследване на чуждоезиковите компетентности – ESLC, Международно изследване за преподаване и учене – TALIS).
Поддържа се специална рубрика за предложения, мнения, идеи от практиката, свързани с проблематиката на оценяването.

Издаването на списанието през 2012-2013 година е с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“
при Министерството на образованието, младежта и науката.

 

 see

AzBuki_finger_black