Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Стратегии на образователната и научната политика

Научнотеоретично списание

Редакционна колегия

Главен редактор / Editor-in-Chief

Проф. д-р Ирина Колева / Prof. Dr. Irina Koleva

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по история


 

Редактор/ Managing Editor

Бояна Радева / Boyana Radeva

Николай Кънчев / Nikolay Kanchev


 

Редакционна колегия / Editorial board

Проф. дфн Анастас Герджиков
– Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Вяра Гюрова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Галин Цоков – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Геновева Жечева – Министерство на образованието, младежта и науката
Проф. д-р Георги Колев – Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
Проф. д-р Елиана Пенчева – Институт за изследване на населението и човека, Българска академия на науките
Емилиана Димитрова – Министерство на образованието, младежта и науката
Доц. д-р Ицка Дерижан – Бургаски свободен университет
Лазар Додев – Министерство на образованието, младежта и науката
Проф. д-р Лучиян Милков – Университет за национално и световно стопанство
Д-р Мария Фъртунова – Министерство на образованието, младежта и науката
Проф. д-р Париз Паризов – Югозападен университет „Неофит Рилски“
Доц. д-р Росица Пенкова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Проф. дикн Стоян Денчев – Университет по библиотекознание и информационни технологии
Международен консултационен съвет / International Advisory Board

Prof. Dr. Aliya Massalimova – Kazakh National University, Kazakhstan
Prof. Dr. Gary Schnellert – University of North Dakota, USA
Assoc. Prof. Dr. Maira Kabakova – Kazakh National University, Kazakhstan
Prof. Dr. Manfred Prenzel - School of Education-Technische Universitaet Muenchen, Germany
Prof. Dr. Natalya Ryzhova – MGPU, Russia
Prof. Nicolaos Terzis – Aristotle University, Thessaloniki, Greece
Prof. Dr. Petar Sotirov – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Prof. Dr. Plamen Miltenoff – St. Cloud State University (SCSU) – St. Cloud, Minnesota, USA
Assoc. Prof. Dr. Sedat Yuksel – Uludag University, Turkey 
Assoc. Prof. Dr. Vera Zeleeva – Kazanski University, Kazan, Tatarstan 
Prof. Viorel Nicolescu – Lumina The University of South-East Europe, Bucurest, Roumania


 

Редакционен съвет / Editorial Council

Анелия Андреева – Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието
Доц. д-р Анна Кръстева – Нов български университет
Доц. д-р Биянка Торньова – Медицински университет, Пловдив
Доц. д-р Вася Делибалтова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Проф. дпн Владимир Радулов – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Галя Герчева – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Доц. д-р Георги Ангелов – Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките
Проф. д-р Любомир Попов – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Мария Видолова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Доц. д-р Нина Герджикова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Петър Зарев – Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието
Доц. д-р Петър Петров – Русенски университет „Ангел Кънчев“
Светомира Апостолова-Калоянова – Министерство на образованието, младежта и науката
Проф. дикн Стати Статев – Университет за национално и световно стопанство
Проф. дфн Христо Кафтанджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“


 see

AzBuki_finger_black