Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Съдържание на сп. "Чуждоезиково обучение"

Чуждоезиково обучение, книжка 3, година XXXIX, 2012

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTSПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА / APPLIED LINGUISTICS
Езиково планиране и езиковата политика: стари и нови подходи
[Language Planning and Language Policy: Old and New Approaches] /

Ангел Г. Ангелов / Angel G. Angelov - стр. 199

icon Отвори пълния текст


Междуличностното словесно общуване
[The Interpersonal Verbal Communication] /
Донка Мангачева / Donka Mangacheva - стр. 216

icon Отвори пълния текстМЕТОДИКА / LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
Езиковото съзнание в обучението по съвременни езици
[Language Awareness and Foreign Language Teaching] /

Даниела Стойчева / Daniela Stoycheva - стр. 227

icon Отвори пълния текстОбучението по английски език и междукултурността
[English Language Learning in Secondary Schools and Interculturality] /

Николина Цветкова / Nikolina Tsvetkova - стр. 236

icon Отвори пълния текстЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ / LINGUODIDACTIC ARCHEOLOGY
Научно и кариерно израстване на академичните кадри по чуждоезиково обучение в България
[Academic and Carrier Growth of Foreign Language Faculty Staff in Bulgaria] /
Илиана Петкова / Iliana Petkova - стр. 247

icon Отвори пълния текстПреди 120 години: Първи критически отзиви за учебни пособия
[120 Years Ago: First Critical Reports оn Instruction Aids] /

Мария Узунова / Maria Uzunova - стр. 254

icon Отвори пълния текстРЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ/ REVIEWS AND ANNOTATIONS
Хаджиева, Е., Асенова, А., Шушлина, В., Каменова, М. Реч, етикет, културни традиции.
София, Издателска къща „Гутенберг“ 2012, 152 с. /
Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov - стр. 260

icon Отвори пълния текстСтойчева, Мария (съст), Езикови политики. България – Европа, София, Университеско издателство
„Св. Климент Охридски“, 2011, 160 с. /
Пенка Христова / Penka Hristova - стр. 265

icon Отвори пълния текстДаниела Стойчева. Многоезичието в обучението по съвременни езици.
София, Издателска къща „Анубис“, 2012, 243 с. /
Марийка Димитрова / Marijka Dimitrova - стр. 269

icon Отвори пълния текст
Stachowski, Marek. Etimoloji. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2011. 118 р. /
Милена Йорданова / Milena Yordanova - стр. 272

icon Отвори пълния текстХРОНИКА / EVENTS

Краткосрочно обучение в университета „Рейкявик“, Исландия
[Shortterm Course at Reykjavik University, Iceland] /

Диана Янкова / Diana Yankova - стр. 275

icon Отвори пълния текстПроф. дфн Анатолий Николаевич Щукин на 80 години
[Anatoliy Nikolaevich Shchukin turns 80] /
Галина Шамонина / Galina Shamonina - стр. 279

icon Отвори пълния текстIN MEMORIAM

Вера Деспотова (1940 – 2012)
[Vera Despotova (1940 – 2012)] - стр. 281

icon Отвори пълния текст
КНИГИ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ В РЕДАКЦИЯТА

[BOOKS AND PERIODICALS RECEIVED] - стр. 284

icon Отвори пълния текстУКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 285

icon Отвори пълния текст


ЕЗИКОВО ПЛАНИРАНЕ И ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА: СТАРИ И НОВИ ПОДХОДИ

Ангел Г. Ангелов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме. В статията се разглеждат и коментират някои от основите класически разработки по темата. Специално внимание е отделено на Дж. Фишмън, Е. Хаутен, Д. Хаймс, Ч. Фъргюсън, У. Лабов и Дж. Гъмпърц. Трудовете по макросоциолингвистика от 60-те и 70-те години се стремят към универсален структурен модел за езиковата стандартизация и кодификация, основа на примери от глобалното езиково разнообразие. Социолингвисти от следващото поколение припомнят тезата на Клос (1967), че „понятието за език е повече въпрос на политика, култура и история, а по-малко въпрос на чистата лингвистика“ (П. Тръдгил, 2004). В най-ново време специалисти като Рут Водак, Тове Скутнаб-Кангас, Мириам Ятако, Фернад де Варенес, а също Джошуа Фишмън в своите най-нови статии и книги, все повече се насочват към проблемите на езиковите права като едни от важните права на човека.

Keywords: macrosociolinguistics, language planning, standardization, linguistic (language) rights, global linguistic diversityLANGUAGE PLANNING AND LANGUAGE POLICY: OLD AND NEW APPROACHES

Abstract
. The paper sets out to comment on some classical works on LPP. In the 60s and 70s a macrosociolinguistic approach WAS established by J. Fishman, E. Haugen, D. Hymes, Ch. Ferguson, W. Labov and J. Gumperz.Their publications aim to design a universal objective and structural model of language standardization and codification, based on examples of global linguistic diversity. Sociolinguists from the younger generation, refer to the thesis of Kloss (1967), that “the notion of ‘a language’ is indeed as much a political, cultural and historical notion as it is a purely linguistic notion” (Trudgill 2004). Recently, linguists like R. Wodak, T. Skutnabb-Kangas, M. Yataco, F. de Varennes, as well as J. Fishman in his recent publications, focus on linguistic rights, as very important human rights.

Angel G. Angelov
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 

нагоре


МЕЖДУЛИЧНОСТНОТО СЛОВЕСНО ОБЩУВАНЕ

Донка Мангачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме. Междуличностното словесно общуване представлява комплексна дейност, споена с обичайната практика. Като многолик феномен, разположен в система от езикови, социални и психологически координати, то може да бъде анализирано сполучливо в пресечната зона на повече подходи, съсредоточени върху различни аспекти на интеракцията, вербалния обмен, изграждането на смисъла и езиковата употреба. Поради същата причина това изследване е насочено по-скоро към теории, свързани с комуникацията, отколкото към добре известните теории за комуникацията.

Keywords: communication, verbal exchange, social interaction, speech, language, communicative behaviourTHE INTERPERSONAL VERBAL COMMUNICATION

Abstract
. The interpersonal verbal communication is projected as a common practice concealing a complex activity. As a multi-faceted phenomenon placed in a system of linguistic, social and psychological coordinates, it could be understood better in the crosspoints of researches which focus on different aspects of interaction, verbal exchange, meaning construction and language use. Therefore the present study focuses more on theories, related to communication, than on communications theories per se.

Donka Mangacheva
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 

нагоре


ЕЗИКОВОТО СЪЗНАНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО СЪВРЕМЕННИ ЕЗИЦИ

Даниела Стойчева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме. От началото на деветдесетте години на ХХ век езиковото съзнание и съзнателност на ученето са се превърнали в основна концепция в обучението по съвременен чужд език заради когнитивната реориентация на дидактиката на чуждия и на майчиния език. В настоящата статия се разкриват концепциите за езиково съзнание и съзнателност на ученето и се разкриват области от тяхното приложение.

Keywords: plurilingualism, cognitive reorientation, language awareness, language learning awarenessLANGUAGE AWARENESS AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Abstract
. Since the beginning of the 1990s, language awareness and language learning awareness have become central concepts in language teaching due to the cognitive reorientation of foreign language and mother tongue didactics. The following article illuminates the concepts of language awareness and language learning awareness and shows areas of their implementation.

Daniela Stoytcheva
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Faculty of Classical and Modern Philology
Department of Methodology
of Foreign Language Teaching

 

нагоре


ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕЖДУКУЛТУРНОСТТА

Николина Цветкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме. Статията се фокусира върху проблемите на развиването на междукултурна комуникативна компетентност в рамките на чуждоезиковото обучение в българското средно училище. Дискутират се резултатите от обширно проучване, извършено сред ученици от цялата страна, изучаващи английски, въз основа на които авторът твърди, че междукултурната комуникативна компетентност трябва да бъде обект на системно внимание в рамките на чуждоезиковото обучение в училище. В заключение се представя накратко създадена и внедрена в практиката педагогическа технология за развиване на междукултурна комуникативна компетентност в интензивното изучаване на английски език в 8. клас.

Keywords: English language teaching, interculturality, intercultrural communicative competenceENGLISH LANGUAGE LEARNING IN SECONDARY SCHOOLS AND INTERCULTURALITY

Abstract
. The article focuses on issues of developing intercultural communicative competence in the context of modern foreign language education in Bulgaria. Based on extensive research done in 2009 – 2010 it argues that intercultural communicative competence should be addressed systematically in the process of learning English at school. It also refers to a subsequent development and trialling out of pedagogical technology in the practice of learning English intensively in the 8th grade of Bulgarian secondary schools.

Nikolina Tsvetkova
Sofia University „St. Kliment Ohridski”

 

нагоре


НАУЧНО И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ КАДРИ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Илиана Петкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме. Развитието на обучаващи в сферата на чуждоезиковото обучение е гаранция за ефективността и качеството на модерното образование. Това е особено важно в днешно време, когато едно от ключовите умения, изисквани за успешното развитие на младите професионалисти, е владеенето на чужд език. Настоящата статия представя резултатите от изследване на архива на Специализирания научен съвет по педагогика при Висшата атестационна комисия. Това изследване е проведено с цел анализ на научното и кариерното развитие на членовете на университетските чуждоезикови факултети в България в периода 1999 – 2010 година. Резултатът от изследването показва, че има необходимост от подпомагане на дипломираните студенти да проведат научноизследователската работа по докторската си дисертация в областта на чуждоезиковото обучение. Освен това резултатите от изследването сочат, че тази подкрепа трябва да присъства на организационно, научно и методологично ниво.

Keywords: university foreign language teachers, science, academic, career developmentACADEMIC AND CAREER GROWTH OF FOREIGN LANGUAGE FACULTY STAFF IN BULGARIA

Abstract
. The development of educators in the field of foreign language is a guarantee of efficiency and quality in modern education; it is especially important today when one of the key competencies required of a successful young professional is foreign language mastery. This paper presents the results of a study of the archives of the Specialized Scientific Council of Education at the High Attestation Commission. The purpose of this study was to analyze the scientific and career development of the foreign language faculty members in Bulgarian universities in the period between 1999 to 2010. The findings of the study show that it is necessary to support graduate students who conduct their doctoral dissertation research in the field of foreign language methods.The study recommends that this support be provided on organizational, academic and methodological levels.

Iliana Petkova

Faculty of Education
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 

нагоре


ПРЕДИ 120 ГОДИНИ: ПЪРВИ КРИТИЧЕСКИ ОТЗИВИ ЗА УЧЕБНИ ПОСОБИЯ

Мария Узунова

Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“


Резюме. Настоящата разработка разглежда един кратък, но особено интересен критически отзив на Никола Бобчев, посветен на излизането на учебно помагало по синтаксис за средните училища в България. Авторът отправя остри критики към съставителя на учебника – учителя Константин Караджа, като привежда аргументи и доказателства от съвременната българска, френска, немска и руска лингвистика.Той защитава тезата, че граматиката е сложна и отговорна наука и не може да бъде практикувана от непрофесионалисти. Блестящ анализатор и полиглот, Никола Бобчев успява да докаже несъвършенствата и сериозните грешки, допуснати в учебника по синтаксис. С критичния си текст той се проявява като задълбочен европейски учен и изследовател и допринася за развитието на българската лингвистика.

Keywords: grammar, bulgarian linguistic, syntax120 YEARS AGO: FIRST CRITICAL REPORTS ON INSTRUCTION AIDS

Abstract
. The present letter reviews a short, but very interesting critical analysis made by Nikola Bobchev. The analysis focuses on a grammar book on syntax for secondary schools in Bulgaria.Nikola Bobchev criticizes the writer of the grammar book – Konstantin Karadja on the basis of the arguments substantiated by modern Bulgarian, French ,German and Russian linguistics. He claims that grammar is a complex science and cannot be practiced by amateurs. Nikola Bobchev is a brilliant analyst and a polyglot. This is why he manages to dissect the imperfections and the serious mistakes made in that grammar book on syntax. In his critical text he proves himself to be a great European scholar and contributes to the development of the Bulgarian linguistics.

Maria Uzunova
University Library “St. Kliment Ohridski”

 

нагоре


КРАТКОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА „РЕЙКЯВИК“, ИСЛАНДИЯ

Диана Янкова

Нов български университет, София


Резюме. Министерството на образованието, младежта и науката осъществява дейността по Фонда за отпускане на стипендии по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. . Състоялият се курс е финансиран по тази програма. Фондът подпомага сътрудничеството между България и държавите от Европейското икономическо пространство и Европейската асоциация за свободна търговия Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – в областта на висшето образование и изследванията.

Keywords: university, culture program, online educational technologies, team work, scholarship;SHORT-TERM COURSE AT REYKJAVIK UNIVERSITY, ICELAND

Abstrac
t.The Ministry of Education, Youth and Science ensures implementation of the activities of the Scholarship Fund under the EEA Financial Mechanism Programme. The present competition was among those funded under the programme. The Fund keeps strengthening the cooperation between Bulgaria and the EEA EFTA states – Norway, Iceland and Liechtenstein – in the field of higher education and research.

Diana Yankova
New Bulgarian University, Sofia

 

нагоре
see

AzBuki_finger