Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Съдържание на сп. "Чуждоезиково обучение"

Чуждоезиково обучение, книжка 2, година XXXIX, 2012

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА / APPLIED LINGUISTICS

Речевото събитие в контекста на лингводидактиката
[The Speech Event in the Context of Linguistic Didiactics]
/
Донка Мангачева/Donka Mangacheva - стр. 103

icon Отвори пълния текстКорективен речник на чужди думи в българския език
[Corrective Dictionary of Foreign Words in the Bulgarian Language]
/
Мария Костова / Maria Kostova - стр. 116

icon Отвори пълния текст

 


МЕТОДИКА / LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
Актуален поглед към комуникативната система на обучение по чужди езици. Комуникативни потребности и учебно съдържание
[A New Look at the Communicative System of Foreign Language Teaching, the Communicative Needs and the Syllabus]
/
Снежана Пейчева / Snezhana Peycheva - стр. 125

icon Отвори пълния текстМногоезичието в училище
[Plurilingualism in the Foreign Language Classroom]
/
Даниела Стойчева / Daniela Stoycheva - стр. 139

icon Отвори пълния текст

 


ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ /LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY
Чуждите езици в софийските възрожденски училища [Foreign Languages
in the Sofi a Schools at the Time of the Bulgarian Renaissance]
/
Мария Узунова / Maria Uzunova - стр. 151

icon Отвори пълния текст


100 години от издаването на един френско-български разговорник
[100 Years of the Publishing of the French-Bulgarian Phrasebook]
/
Емилия Младенова / Emilia Mladenova, Мая Венева / Maya Veneva - стр. 160

icon Отвори пълния текстРЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ/ REVIEWS AND ANNOTATIONS

Мариана Димитрова. Historia de la literatura española. Siglos de Oro: Barroco.
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2011, 214 с. /
Любомира Георгиева / Liubomira Georguieva - стр. 163

icon Отвори пълния текстМайя Пенчева. Когнитивна лингвистика. Речник на понятията и термините.
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2011, 158 с. /
Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov - стр. 165

icon Отвори пълния текстХаджиева, Е., М. Каменова, В. Шушлина, А. Асенова. Български език като чужд.
Издателска къща „Гутенберг“, София, 2011, 295 с. /
Йорданка Велкова / Yordanka Velkova - стр. 168

icon Отвори пълния текстПИСМА ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР / LETTERS TO THE EDITOR-IN-CHIEF

The Process Aspects of Communication as a Phenomenon and as a Concept
[Технологичните аспекти на комуникацията като явление и като понятие]
/
Milena Levunlieva / Милена Левунлиева - стр. 173

icon Отвори пълния текстLioubov Savova, Le Métier du poète en exil. Vladimir Nabokov, Elias Canetti
et Yordan Yovkov - стр. 184

 icon Отвори пълния текст


IN MEMORIAM

Анна Христова Липовска (1959 – 2012)
[Anna Hristova Lipovska (1959 – 2012)] - стр. 185

 icon Отвори пълния текстКНИГИ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ В РЕДАКЦИЯТА

[BOOKS AND PERIODICALS RECEIVED] - стр. 188

icon Отвори пълния текстУКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS
- 189

icon Отвори пълния текст

 


РЕЧЕВОТО СЪБИТИЕ В КОНТЕКСТА НА ЛИНГВОДИДАКТИКАТА

Донка Мангачева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме.
Описанието на езика, речта и речевата дейност е отправна точка за идентифицирането на различни организационни равнища в словесната интеракция и е основополагащо в комплексния подход за изучаване на диалога. Интересът на лингвистичната прагматика се простира отвъд формалното структуриране и засяга различни единици в рамките на езиковата употреба, напр.: изказ, речев акт, речево събитие. Отчитането на контекста (вкл. неговото конструиране и достъпност), както и разпознаването на комуникативното намерение на говорещия предпоставят тълкуването на вербалното послание.

Keywords: communication, verbal interaction, speech, language, dialogue,utterance, speech act, speech event, context, contextualization, interpretation


THE SPEECH EVENT IN THE CONTEXT OF LINGUISTIC DIDACTICS

Abstract. The description of language, speech and speech activity is supposed to identify level phenomena in verbal interaction and motivate a multi-layered approach to dialogue processing. Linguistic pragmatics goes beyond structural study and focuses the attention on different units of language use, such as: utterance, speech act, speech event. Moreover, it makes its way out through consideration of the context, its construction and accessibility, through recognition of the speaker’s intention, in order to proceed with the interpretation of the message.


Donka Mangacheva
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 

 

нагоре


КОРЕКТИВЕН РЕЧНИК НА ЧУЖДИ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Мария Костова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме. Полагането на грижи за езика не се състои само в опазването на
неговата „чистота“, но и в утвърждаването на ред и правила при употребата на новата лексика. Целта, която си поставят авторите на този речник, е, от една страна, да се покажат често срещани лексеми, чиято употреба е некоректна, и от друга, какво е тяхното правилно значение и използване. Неприемливо е да се утвърждават некоректните значения и употреби на чужди думи в нашия език, защото са добили „гражданственост“. Например думата „дивиденд“ се изписва „дивидент“ само в българския език и речниците, дори и в академичните. Филолозите са длъжни да дават правилна и специализирана информация на хората, които искат да се изразяват и пишат коректно.

Keywords: ethimology, orthography, accent, Greek theme, Latin theme, incorrect usage.CORRECTIVE DICTIONARY OF FOREIGN WORDS IN THE BULGARIAN LANGUAGE


Abstract. Taking care on the language don’t consist only in the protection of its “purity”, but as well in the sanction of defi nite order and rules in the usage of the new words. Dictionary’s authors have the object to show the lexemes, which are often used incorrect and to show their correct use and true meaning. Unreasonable is the recognition of the incorrect usage of foreign words in the Bulgarian language because they “gained currency”. For example the word dividend is written divident only in the Bulgarian dictionaries, even in the academic dictionaries. The philologists must give correct information to the people who want to talk and write right.


Maria Kostova
Department of Classical Studies
Sofia University “St.Kliment Ohridski”

 

нагоре


АКТУАЛЕН ПОГЛЕД КЪМ КОМУНИКАТИВНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
КОМУНИКАТИВНИ ПОТРЕБНОСТИ И УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Снежана Пейчева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“


Резюме. В настоящата статия се разглежда необходимостта от диференцираната употреба на понятията компетенция и компетентност, за да се подчертае тяхната специфика и да се прекрати практиката на тяхната взаимозаменяемост. Анализира се възможността за актуализацията на тематикоситуативния репертоар на чуждоезиковото обучение в съответствие с комуникативните потребности на младите българи в съвременния свят.

Keywords: communicative competency, communicative competence, communicative needs, communication.A NEW LOOK AT THE COMMUNICATIVE SYSTEM OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING, THE COMMUNICATIVE NEEDS AND THE SYLLABUS


Abstract. The article deals with the need to differentiate the use of the concepts of competency and competence, so as to clarify their specifi c nature and put an end to the practice of their interchangeable use. It analyses the possibility to update the thematic and situational repertory of foreign language teaching with the aim of bringing it closer to the communicative needs of young Bulgarians in today’s world.


Snezhana Peycheva
Plovdiv University “Paisii Hilendarski”

 

нагоре


МНОГОЕЗИЧИЕТО В УЧИЛИЩЕ

Даниела Стойчева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
Как в училище може да бъде стимулирано развитието на индивидуалното многоезичие на учениците? Представени са някои предложения за приложението на дидактиката на многоезичието в училище: учене чрез приложение на езиковите знания и умения, интегрирано изучаване на учебен предмет и език (CLIL– Content and Language Integrated Learning), диверсификация на предлаганите езици, диференциране на учебните цели при различните езици, създаване на общ езиков курикулум, изучаване на чужд език в ранна възраст, интегративен подход към многоезичието, преосмисляне на последователността на изучаваните езици.

Keywords:
plurilingualism, Content and Language Integrated Learning (CLIL),diversifi cation, integrative plurilingual concept.PLURILINGUALISM IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM


Abstract. How can the development of individual student plurilingualism bestimulated at school? Some suggestions for the implementation of multilingual didactics at schools are displayed: learning by implementation of language skills and knowledge, content and language integrated learning (CLIL), diversifi cation of language offers, differentiation of learning goals for the different languages, creation of a collective language curriculum, early foreign language studies, integrative plurilingual concept, revision of language sequence.


Daniela Stoycheva
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 

нагоре


ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ В СОФИЙСКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНСКИ УЧИЛИЩА

Мария Узунова
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“


Резюме. Настоящата статия представя кратък обзор на началните етапи в развитието на новия тип училища в София през Възраждането. Обърнато е внимание на нуждата от профилирани знания и най-вече от изучаването на чужди езици през периода, особено след 50-те години на ХІХ в. Софийското класно народно училище имало демократичен и новаторски характер. А сред особено важните приноси на Сава Филаретов било въвеждането на изучаване на френски език в София. Още през 1857 г. – първата година на съществуването на училището, той се заел да преподава френски език, който самият той бил овладял твърде добре по време на престоя и следването си в Русия. Отделено е внимание и на първите стъпки на Девическото софийско училище, за чийто възход особено спомогнала енергичната учителка Неделя Петкова.

Keywords: French language teaching, school statutes, examination, donor, contributor.FOREIGN LANGUAGES IN THE SOFIA SCHOOLS AT THE TIME
OF THE BULGARIAN RENAISSANCE


Abstract. The present report presents a brief overview of the beginning steps of a new type of school in Bulgaria at the time of the Bulgarian Renaissance. Attention is given to the need for an outline of what we know about the teaching of foreign languages especially after the decade of the fi fties in the nineteenth century. For that reason we pay attention to the undertakings of Sava Filaretov and the well-known donor and benefactor Ivan Denkoglu – founders of Sofi a’s graded public school, offering instruction in Western languages and exact sciences; it thus was a true gift to the people of Sofi a, which brought them up to a European level of education and set the example for a pragmatic and reasonable way of helping to bring about public education. The Sofia public school was of a democratic and innovative type. It was through the important contributions of Saba Filaretov that the teaching of French was introduced in Sofi a. As early as 1857 – during the fi rst year of its existence – he began to teach French, whichhe had mastered during his stay and study in Russia. Separate consideration is also paid to the early development of the Sofi a school for girls, the founding of which was greatly facilitated by the work of the very energetic Nedelia Petkova.


Maria Uzunova
University Library “St. Kliment Ohridski”

 

нагоре


100 ГОДИНИ ОТ ИЗДАВАНЕТО НА ЕДИН ФРЕНСКО-БЪЛГАРСКИ РАЗГОВОРНИК

Емилия Младенова
Мая Венева


Резюме.
Френско-българският разговорник, съставен от учителя по френски език Мефанов, е издаден през 1912 година. Той е идеалното помагало-пособие за лесно изучаване на езика от абсолютно начинаещи. Разговорникът е ценен по няколко причини – от една страна, ни дава представа за развитието на двата езика за период от сто години, от друга – има историческа стойност, като отразява образователните тенденции от този период. И не на последно място – днешните българи също могат да го ползват, за да изучат този толкова прекрасен и благозвучен език.

Keywords: handbook, phrasebook, French language, grammar.100 YEARS OF THE PUBLISHING OF THE FRENCH-BULGARIAN PHRASEBOOK


Abstract. The French-Bulgarian phrasebook, written by the French teacher
Mefanov, was published in 1912. It’s the perfect reference book for the beginners who want to learn the language easily. The author of this textbook has explained in a simple way the French grammar. Other component, which made us a big impression, are the dialogues between the teacher and the student. Besides beeing a phrasebook and a manual, this textbook is also an excellent grammar for everyone, who studiesFrench.


Emilia Mladenova
Maya Veneva
French Philology Students of the Sofia University “St. Kliment Ohridski
"

 

нагоре


THE PROCESS ASPECTS OF COMMUNICATION AS A PHENOMENON
AND AS A CONCEPT


Milena Levunlieva
South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad


Резюме. Настоящата статия изследва част от понятийната сфера „вер-бална комуникация“ в английския език. Извеждат се прототипни харак- теристики на концепта комуникация чрез когнитивно-семантичен анализна езикови метафори с опорен компонент „вода/течности“. Разработката е част от цялостно изследване върху понятийното пространство „вода/течности“ като източник на онтологични метафори в английския и българския език.

Keywords: verbal communication, conceptual domain, conceptual domainwater/liquid, conceptual metaphore, linguistic metaphores.Abstract. The present article studies part of the conceptual domain of the verbal communication in the English language. Prototype features from the concept communication are withdrawaln through cognitive-semantic analysis of the linguistic metaphors with supporting component “water/liquids”. The development is part of a thorough research on the conceptual domain “water/liquids” as well as source for ontological metaphors in the English and Bulgarian languages.

 

нагоре
see

AzBuki_finger