Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Съдържание на сп. "Чуждоезиково обучение"

Чуждоезиково обучение, книжка 1, година XXXIX, 2012

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ / EDITORIAL
Чуждоезиковото обучение – нови изследователски ракурси
[Foreign Language Teaching – New Research Orientation] /
Димитър Веселинов / Dimitar Vessélinov - стр. 7

icon Отвори пълния текстПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА / APPLIED LINGUISTICS
Опит за моделиране на падежната система в турския език за обучението на българи
[A Lingua-didactic Approach to Modelling Turkish Case System for Bulgarian Speakers] /

Милена Йорданова / Milena Yordanova - стр. 9

icon Отвори пълния текст


Комуникативният успех в диалогичното взаимодействие
[Communicative Success in the Dialogical Interaction]
/
Донка Мангачева / Donka Mangacheva
- стр. 17

icon Отвори пълния текст


МЕТОДИКА / LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
Билингвално предучилищно възпитание
[Bilingual Pre-school Education]
/
Петер Дойе / Peter Doyé - стр. 27

icon Отвори пълния текст


Ръководството за преподавателя в учебния комплекс по съвременен език в представите
на негови ползватели [The Teachers Book in Modern Language Teaching from the Teachers` Perspective] /
Павлина Стефанова /Pavlina Stefanova - стр. 41

icon Отвори пълния текст


Теорията за множеството интелигентности и обучението по английски език
[The Theory of Multiple Intelligences and English Language Teaching] /
Зарина Маркова / Zarina Markova - стр. 53

icon Отвори пълния текст


ЕЗИК И КУЛТУРА / LANGUAGE AND CULTURE
Особенности российско-китайской межкультурной коммуникации
[Features of intercultural communication between Russia and China] /
Ольга А. Нестерова / Olga A. Nesterova - стр. 60

icon Отвори пълния текст


Езиковата политика на Квебек
[Quebec’s Language Policy] /
Диана Янкова / Diana Yankova - стр. 68

icon Отвори пълния текст


ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ / LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY
250 години от създаването на „История славяноболгарская“ (1762 г.): Езиковата картина на света през погледа на Паисий
[The 250th anniversary of the writing of Slav-Bulgarian history (1762): The language’s vision of the world through Paissiï’s eyes] /
Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov - стр. 77

 icon Отвори пълния текст
ХРОНИКА / EVENTS

90 години Катедра Класическа филология
[Celebration of the 90th Anniversary of the Department of Classical Studies] /
Николай Шаранков / Nicolay Sharankov - стр. 83

icon Отвори пълния текст


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ / REVIES AND ANNOTATIONS
Vesela Belcheva. Einführung in die österreichische Landeskunde (für Studenten der Fachrichtungen
Grundschulpädagogik mit Deutsch und Vorschulpädagogik mit Deutsch). Veliko Tarnovo: Ivis, 2011, 96 S.
Свилен Станчев / Svilen Stantchev - стр. 87

icon Отвори пълния текст


Diana Timova. Konzeptualisieren und Verbalisieren von Raum – kognitive und sprachliche Bewältigung
von Raum in Schülertexten. München: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften AG Co. (2011), 196.
Волфганг Зухаровски / Wolfgang Sucharowski - стр. 90

icon Отвори пълния текстУКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS
- стр. 93

icon Отвори пълния текст


ОПИТ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ПАДЕЖНАТА СИСТЕМА В ТУРСКИЯ ЕЗИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРИ

Милена Йорданова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме.
Настоящото изследване представлява обзор на начините за представяне на падежната система в българските граматики на турския език, чийто автор е тюркологът Гълъб Гълъбов. В статията се прави опит за анализ на българската традиция при преподаването на специфичната граматична категория „падеж“ в контекста на типологично различни езици.

Keywords: Turkish language, case system, methodology, lingua-didactic, grammarA LINGUA-DIDACTIC APPROACH TO MODELLING TURKISH CASE SYSTEM FOR BULGARIAN SPEAKERS


Abstract.
This article provides an overview of the presentation model of case
system in Bulgarian grammars for Turkish language, the author of which is the famous turkologist Galab Galabov. In this paper we make an attempt at showing the Bulgarian tradition of teaching a specifi c grammatical category as case in typologically different languages.


Milena Yordanova
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 

нагоре


КОМУНИКАТИВНИЯТ УСПЕХ В ДИАЛОГИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Донка Мангачева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
Изследването очертава различни начини за концептуализация и интерпретация на комуникативния успех в диалогичната интеракция. Вербалната реакция на слушащия не би могла да се окачестви като комуникативен успех на говорещия – тя не е перлокутивен ефект на началния акт в дадено диалогично единство, нито плод на едностранно доминантно планиране. Напротив, следва да се тълкува като равнопоставено интенционално действие – израз на отношение към предложения интерактивен модел и принос към общия интерактивен резултат от обмена, предопределен от взаимозависим избор.

Keywords: communicative success, illocutionary act, perlocutionary act,perlocutionary effect, interaction, transaction, outcome, cooperation.COMMUNICATIVE SUCCESS IN THE DIALOGICAL INTERACTION


Abstract.
The study attempts to outline the ways in which communicative success in the dialogical interaction is conceived and interpreted. The verbal reaction of the hearer shouldn’t be qualifi ed as communicative success of the speaker, since it’s neither a perlocutionary effect of the opening act within the dialogue unit nor a product of a unilateral dominant planning. As a coequal act the same conveys certain intentional function and attitude towards the interactional model proposed by the speaker and contributes to the joint outcome of the exchange determined by an interdependent choice.


Donka Mangacheva
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 

нагоре


БИЛИНГВАЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

Петер Дойе
Технически университет Брауншвайг, Германия

Резюме. Билингвалното предучилищно възпитание значително се е развило от началото на века насам. Теоретичните му основи са консолидирани и практическите му резултати са убедителни. Основните причини за успех са: солидната методологична организация на проектите, чиито принципи са холистичният подход, потапянето, паралелно разглеждане и сравнение между двата езика; наемането на двама учители от различни културни среди, тоест един език – един учител; използването на подходящи автентични материали. Авторът представя примери от типични материали, които е разработил и публикувал заедно с група учители със съответния майчин език в Берлин и Волфсбург. Те са се оказали успешни в немско-английски, немско френски, немско-италиански и немско-испански детски градини в Германия. Детската градина става двуезична. Елементите се разпределят в 10 категории: стихотворения, песни, приказки, реалии, картини, упражнения, игри, гатанки, рецепти, поговорки.


Keywords: Pre-school education, psychological foundation, autheticity, nativespeakers, two-way immersion, tandem learning, genres, categories, intercultural education, political relevance.BILINGUAL PRE-SCHOOL EDUCATION


Abstract. Bilingual pre-school education has made considerable progress since the turn of the century. Its theoretical foundations have been consolidated and its practical results are convincing. The main reasons for success are: the solid methodological organisation of the projects, its principles being: holistic approach, immersion, paralellisation and comparison of the two languages; the employment of two teachers from the two cultural backgrounds, one language -one teacher; the use of appropriate authentic material.
The author presents examples of typical material which he has elaborated and published with a group of native speakers/teachers in Berlin and Wolfsburg. They have proved successful in German-English, German-French, German-Italian and German-Spanish kindergartens in Germany. Kindergarten goes bilingul, Enfance bilingue, Viveredue lingue, Educaciòn bilingüe. The items fall into 10 categories: poems and rhymes, songs, stories, realia, pictures, exercises, games, riddles, recipes, proverbs.


Peter Doyé

Technische Universität Braunschweig

 

нагореРЪКОВОДСТВОТО ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКС ПО СЪВРЕМЕНЕН ЕЗИК В ПРЕДСТАВИТЕ
НА НЕГОВИ ПОЛЗВАТЕЛИ


Павлина Стефанова

Нов български университет– София


Резюме. Предмет на статията е емипиричният анализ на мнения на ползватели на ръководства за учители в обучението по чужди езици в България. Проучването е проведено през 2011 година и обхваща 43-ма преподаватели по английски, немски, руски, френски, италиански, новогръцки и шведски език, които работят в български училища, университети и езикови центрове. Анкетата съдържа 17 въпроса, които имат за цел да установят мненията на преподаващите за ръководството вучебния комплекс по чужд език, неговата роля, неговите функции и значение за преподаващите. Получените резултати позволяват да се очертае и опише „идеалното“ ръководство за учителя в представите на неговите ползватели.

Keywords: textbook, teacher’s guide, evaluation criteria, quality, „optimal“ teacher’s guide, global training workshop, regiolan trainig workshop.THE TEACHERS BOOK IN MODERN LANGUAGE TEACHING FROM THE TEACHERS` PERSPECTIVE


Abstract. The article offers an empirical analysis of opinions and comments by
Bulgarian FL teachers concerning the use of teacher’s books. The survey was carried out in 2011 and involved 43 teachers of different modern languages (English, German, Russian, French, Italian, Greek and Swedish) working at schools, universities and language centres throughout Bulgaria. The questionnaire consists of 17 questions aimed at establishing the teachers’ opinions of teacher’s books – their role, functions and signifi cance for the teacher. The fi ndings make it possible to outline and defi ne the “ideal” teacher’s book from the teacher’s own point of view.


Pavlina Stefanova
New Bulgarian University
Sofia

 

нагоре


ТЕОРИЯТА ЗА МНОЖЕСТВОТО ИНТЕЛИГЕНТНОСТИ И ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Зарина Маркова

Югозападен университет „Неофит Рилски“– Благоевград

Резюме.
На прага на своята 30-та годишнина Теорията за множеството интелигентности продължава да бъде тема за дебат по време на конференции и работни срещи, редовно присъства в педагогическата литература и е компонент от програмите за обучение на учители. Все още не са анализирани причините за тази изключителна популярност. Тя не може да бъде обяснена нито с безспорна научна достоверност, нито със съответствие между модела на Гарднър и представата за интелигентността на обикновените хора. Картината в сферата на обучението по английски език не е по-ясна. Въпреки нарастващия брой доказателства, все още не е създадена теория, която да свързва усвояването на чужд език с множеството интелигентности. Изследванията относно ефикасността на подходи за чуждоезиково обучение, съобразени с Теорията за множеството интелигентности, са единични. Публикуваните многобройни наблюдения, че приложението на теорията на Гарднър в обучението по чужд език е от полза за постиженията на учениците, тяхната мотивация и чувството им за собствено достойнство, контрастират с липсата на обстойна учебна програма, която да определя рамките на това приложение.

Keywords:
multiple intelligences, English language teaching, syllabus designTHE THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES AND ENGLISH LANGUAGE TEACHING


Abstract. On the threshold of its 30th anniversary, Multiple Intelligences Theory is still a regular topic in educational literature, a debated issue at conferences and workshops and a component of teacher training programmes. However, the causes of this exceptional popularity have not been teased out yet. The wide currency of Gardner’s model can be
attributed neither to its undisputable scientifi c credibility nor to its overlap with laypeople’s notions of intelligence. Similar observations can be made in the fi eld of English language teaching. Despite the accumulating evidence, there is no comprehensive theory linking second language acquisition with multiple intelligences. Nor is there suffi cient research regarding the effi ciency of Multiple Intelligences Theory approaches to TEFL. Although voices from the English language classroom suggest that applications of MI theory can be benefi cial for students’ self-respect, motivation and achievement, a comprehensive syllabus on the implementation of the model in foreign language teaching has not been proposed yet.


Zarina Markova
South-West University “Neofi t Rilski” –
Blagoevgrad

 

нагореОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ


Ольга А. Нестерова

Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики


Резюме.
По отношение на взаимодействието помежду им, руската и ки-
тайската култура са възприемани като комплесни за изследване семиотични сфери. Тази статия описва изследванията на три „тласъка“ в сферата на руско-китайските междукултурни комуникации, три периода от възстановяването и развиването на диалог между двете култури: двадесетте, петдесетте години и края на ХХ век. Статията разкрива ролята на господстващите значения и представи в междукултурния диалог в течение на неговото развитие.

Keywords: intercultural communication, discourse, dialog between cultures,Russia, China.


FEATURES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION BETWEEN RUSSIA AND CHINA


Abstract.
In terms of interaction, Russian and Chinese cultures are considered as semiotic spheres complex to study. The article demonstrates the study of three ‘waves’ of Russian-Chinese intercultural communication, three periods of strengthening and developing the dialog between the two cultures: the 1920s, 1950s and the turn of the 20th century. The article reveals the role of dominant meanings and images in the intercultural dialog as it develops.


Olga A. Nesterova
National Research University “Higher School of Economics”

 

нагореЕЗИКОВАТА ПОЛИТИКА НА КВЕБЕК


Диана Янкова

Нов български университет– София


Резюме. В доклада се прави преглед на федералното законодателство във връзка с официалните езици в Канада и законите в провинция Квебек. Загрижеността за бъдещето на френския език намира изражение в Хартата на френския език от 1977 г., по-известна като Закон 101, който канадският Върховен съд обявява за противоконституционен през 1988 г. На този фон ще се разгледат следните проблеми: какви са последиците от „езиковата полиция“ в Квебек? Дали опитът да се контролира английският език във франкофонска Канада е резултат от дългогодиш- ната второстепенна роля на франкфоните и възраждането на национализма? Дали принудата англофоните в Квебек да се чувстват като второкласни поданици спомага за запазване на френския език на един предимно англоговорещ континент? Дали жителите на Квебек ще придобият езиковите умения, които са необходими, за да са конкурентни в глобалната икономика, доминирана от английския език? Дали скорошните събития, като например постановлението на Върховния съд, което задължава канадците франкфони и имигрантите в Квебек да пращат децата си във френски училища, ще запази френския език?

Keywords: Quebec language policy, language of instruction, Francophone andAnglophone CanadaQUEBEC’S LANGUAGE POLICY

Abstract. T
he article begins with a brief overview of the federal legislation on offi cial languages in Canada and provincial legislation in Quebec. Concern for the future of the French language materialized in the 1977 Charter of the French language, popularly known as ‘Bill 101’ which the Canadian Supreme Court ruled unconstitutional in 1988. Against this background, some of the issues to be discussed are: What are the implications of the ‘language police’ or ‘tongue troopers’ in Quebec? Is the attempt to control English in Francophone Canada a result of the long-standing subjugation of the French and the recent resurgence of nationalism? Does making Anglophones in Quebec feel like second-class citizens help preserve French on a predominantly Englishspeaking continent? Will Quebeckers acquire the linguistic skills needed to compete in the English-dominated global economy? Will recent events, such as the ruling of the Supreme Court of Canada which obliges Francophone Canadians and immigrants to Quebec to send their children to French school, protect the French language?


Diana Yankova
New Bulgarian University – Sofia

 

нагоре250 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБОЛГАРСКАЯ“ (1762 Г.):
ЕЗИКОВАТА КАРТИНА НА СВЕТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПАИСИЙ


Димитър Веселинов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
Тази статия е посветена на 250-годишнината от създаване на известната българска историческа творба „История славяноболгарская“ от Паисий Хилендарски през 1762 г. и показва ранните български представи за езикова генеалогия.

Keywords: vision of the world, Slav-Bulgarian history, language genealogy,linguodidactics.THE 250TH ANNIVERSARY OF THE WRITING OF SLAV-BULGARIAN HISTORY (1762): THE LANGUAGE’S VISION OF THE WORLD THROUGHPAISSIÏ’S EYES

Abstract.
This article is dedicated to the 250th anniversary of the famous Bulgarian historical work „Istorija Slavenobolgarska [Slav-Bulgarian history]“ of Paisiï Xilendarski (1762) and presents the early bulgarian naive vision of the language genealogy.


Dimitar Vesselinov
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 

нагоре


90 ГОДИНИ КАТЕДРА КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ


Николай Шаранков

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
Катедрата по класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е създадена през академичната 1921/1922 година. На 2 декември 2011 г. годишнината бе отбелязана с тържествена сесия и кръгла маса, посветена на най-значимите приноси на българските учени през годините в различните области на класическата филология – езикознание, епиграфика, литературознание, философия и преводи от гръцки и латински език.

Keywords:
classical philology, ancient Greek, Latin, education of classicallanguagesCELEBRATION OF THE 90th ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT OF CLASSICAL STUDIES


Abstract.
The Department of Classical Studies at Sofi a University “Sv. Kliment Ohridski” was established in the 1921/22 academic year. On December 2nd, 2011, the anniversary was celebrated with a solemn session and a round table focusing on the most important contributions of Bulgarian scholars during the years in the various fields of Classics – linguistics, epigraphy, literary studies, philosophy and translations from Greek and Latin.


Nicolay Sharankov

Department of Classical Studies
Sofi a University “St. Kliment Ohridski”

 

нагореsee

AzBuki_finger