Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Съдържание на сп. "Чуждоезиково обучение"

Чуждоезиково обучение, книжка 1, година XXXX, 2013

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


КЪМ ЧИТАТЕЛЯ/ EDITORIAL - стр. 7

icon Отвори пълния текст


ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА / APPLIED LINGUISTICS
Les Moyens Syntaxiques du rheme en russe
[Syntactic Properties of the Rheme in Russian] /
Anna Khaldoyanidi, Mary-Annick Morel - стр. 9

icon Отвори пълния текст


МЕТОДИКА / LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
Изучаване на езици от зрелостниците – нагласи, оценки, перспективи
[School Leavers’ Attitudes to, Evaluation of and Perspectives on Language Learning] /
Албена Чавдарова, Росица Пенкова, Николина Цветкова / Albena Chavdarova, Rossitza Penkova, Nikolina Tsvetkova - стр. 27

icon Отвори пълния текст


ЕЗИК И КУЛТУРА / LANGUAGE AND CULTURE
Do we need theory in literary education?
[Имаме ли нужда от теория в литературното образование?] /
Любомир Терзиев / Lubomir Terziev - стр. 39

icon Отвори пълния текст


ВСТЪПИТЕЛНА ЛЕКЦИЯ INAUGURATORY LECTURE
Everybody understands Austin
[Всички разбират Остин ] /
Донка Мангачева / Donka Mangacheva - стр. 51

icon Отвори пълния текст


ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ/ LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY
След век и нещо за „Малъкъ турско-български речникъ“
[More than a century after the publishing of „Little Turkish-Bulgarian Dictionary“ ] /
Емил Боев / Emil Boev - стр. 69

icon Отвори пълния текст


Езиците в живота и творчеството на Спиридон Палаузов
[The Languages in the Life and Works of Spiridon Palauzov] /
Анна Ангелова / Anna Angelova - стр. 75

icon Отвори пълния текст


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ/ REVIEWS AND ANNOTATIONS
Григорова, М. Джоузеф Конрад Коженьовски – Творецът като мореплавател.
Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. 2011. /
Аспарух Аспарухов / Asparuh Asparuhov - стр. 79

icon Отвори пълния текст


Станкова, И. Античното лечебно изкуство според De medicina на Авъл Корнелий Целз.
Рецепция на гръцките медицински практики и създаване на латинската медицинска терминология.
София, Издателство „Изток-Запад“. 2012. /
Елия Маринова / Elia Marinova - стр. 83

icon Отвори пълния текст


В. Панайотов, Д. Иванова, С. Лиханова. Словашко-български тематичен речник. Slovensko-bulgarsky tematicky Slovnik.
София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2012. /
Маргарита Младенова / Margarita Mladenova - стр. 88

icon Отвори пълния текст


ХРОНИКА / EVENTS
Специалност Новогръцка филология в СУ „Св. Климент Охридски“ чества 20-ата си годишнина /
Борис Вунчев / Boris Vounchev - стр. 91

icon Отвори пълния текст


РЕТРОСПЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЯ / RETROSPECTIVE BIBLIOGRAPHY - стр 95 

icon Отвори пълния текст


ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ / OPEN FILE
Современная русская орфоэпия и орфофония
[Contemporary Russian Orthoepy and Orthophony] /
Вербицкая, Людмила / Lyudmila Verbitskaya - стр. 99

icon Отвори пълния текст


Методы обучения в истории преподавания русского языка как иностранного (теория и практика)
[Methodologies in the History of Teaching Russian as a Foreign Language (Theory and Practice)] /
Щукин, Анатолий / Anatoliy Shtukin - стр. 107

icon Отвори пълния текст


Метафора как модель национального мировидения
[The Metaphor as a Model of National World-View] /
Юрков, Евгений / Evgeniy Yurkov - стр. 119

icon Отвори пълния текст


Современные педагогические технологии в обучении русскому языку как иностранному (РКИ)
[Modern Pedagogical Technologies in Teaching Russian as a Foreign Language] /
Шамонина, Галина / Galina Shamonina - стр. 125

icon Отвори пълния текст


В НОВИТЕ БРОЕВЕ НА СПИСАНИЯТА НА ИЗДАТЕЛСТВО „АЗ БУКИ“ ЧЕТЕТЕ /
READ IN THE LATEST ISSUES OF THE "AZ BUKI" MAGAZINES - стр. 131

icon Отвори пълния текст


УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 133

icon Отвори пълния текст

 


 

LES MOYENS SYNTAXIQUES DU RHEME EN RUSSE


Anna Khaldoyanidi
Mary-Annick Morel


Abstract.
This paper presents the results of a study dealing with the relevance of morpho-syntactic markers of the rheme in simple and complex assertive sentences
in Russian discourse. We have analyzed the word order and morpho-syntactic schemes in the simple sentences of complete, incomplete and elliptic types, and the negative assertions. The demonstrative pronoun eto associated with the noun or pronoun is often found to introduce different types of focus, i.e. neutral, contrastive
and exclusive focalisations. The complex sentences are characterized by hierarchic segmentation depending on the relations between the constituents of the sentence
parts. Thus, cleft sentences with complex relative conjunction subordination link are used to nominalize and disjoin to the left the topical frame of the utterance, the
rheme constituting the rest of the predicative relationship.


Keywords: simple/complex utterance, discourse segmentation, word order, morphosyntactic scheme, pseudo-cleft, rheme, focus


SYNTACTIC PROPERTIES OF THE RHEME IN RUSSIAN


Резюме.
В статията се представят резултати от изследване на ролята на морфосинтактични маркери на ремата в прости и сложни разказни изречения на руски език. Прави се анализ на словореда и на морфосинтактичните особености на пълни, непълни и елиптични прости изречения, както и на отрицателни твърдения. Показателното местоимение это, което се свързва със съществително или с местоимение, често въвежда различен фокус, напр. неутрален, контрастивен и изключващ. Сложните изречения се характеризират с йерархична сегментация в зависимост от отношенията между съставните им части. Следователно подчинени изречения със сложни относителни съюзи се използват да номинализират и да отделят тематичната рамка на изказването, като ремата съставлява останалата част на предикатните отношения.


Dr Anna Khaldoianidi,  Senior Lecturer
Novosibirsk State University, 
Novosibirsk Russia


Pr Mary-Annick Morel, Full Professor emeritus
Sorbonne Nouvelle University,
Paris France

нагоре

 


 

ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЗИЦИ ОТ ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ – НАГЛАСИ, ОЦЕНКИ, ПЕРСПЕКТИВИ


Албена Чавдарова

Росица Пенкова
Николина Цветкова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
В статията са представени резултати от проведено анкетно проучване сред ученици от XII клас на средната степен на образование за съотношението на езиците, които те изучават в училище и в други форми на обучение извън училище, както и тяхната оценка за възможностите на обучението по български език и тези на другите езици, които изучават, за да получат желаната подготовка. Проучи се и мнението на ученика за това, дали вижда връзка между обучението по различните езици и дали счита за необходимо да продължи изучаването на езици след завършване на средното си образование.


Keywords: foreign languages, Bulgarian language, languages in school, language learning


SCHOOL LEAVERS’ ATTITUDES TO, EVALUATION OF AND PERSPECTIVES ON LANGUAGE LEARNING


Abstract.
The article discusses the results of a survey conducted among 12-grade secondary students aiming to establish the ratio between the languages studied at school and out of school as well students’ evaluation of Bulgarian and foreign language education with regard to their effi ciency. The survey also sought to find out whether students are able to identify any relationships regarding the way the different languages are taught and learned and if they consider it necessary to continue their language education after graduating from secondary school.


Prof. Dr. Habil. Albena Chavdarova

Sofia University „St. Kliment Ohridski“
Faculty of Education
Department History of Education and Management
Sofia, Bulgaria


Assoc. Prof. Rossitza Penkova

Sofia University „St. Kliment Ohridski“
Department for Information and In-Service Training of Teachers
Sofia, Bulgaria


Nikolina Tsvetkova

Sofia University „St. Kliment Ohridski”
Sofia, Bulgaria

нагоре

 


 

DO WE NEED THEORY IN LITERARY EDUCATION?


Lubomir Terziev

Sofia University „St. Kliment Ohridski“


Abstract.
The paper dwells on some anti-theoretical attitudes in literary education and suggests an alternative that could, hopefully, make use of literary theory in the classroom without undermining the immediacy of the students’ contact with the literary text. The pedagogical strategy suggested aims at avoiding any facile attachment of the literary medium to extra-literary discourses, which does not preclude the possibility of aesthetic pleasure.


Keywords: literature, education theory, disattachment, pedagogy


ИМАМЕ ЛИ НУЖДА ОТ ТЕОРИЯ В ЛИТЕРАТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ?


Резюме.
Статията се спира на няколко антитеоретични нагласи в литературното образование и предлага алтернатива, която би могла да съвмести употребата на определени теоретични модели в класната стая, без това да отнема непосредствеността на контакта на студентите с литературния текст. Предлаганата педагогическа стратегия има за цел да се избегне лековатото прикачване на литературата към извънлитературни дискурси, като в същото време съхрани естетическото удоволствие като важен фактор в литературното образование.


Lubomir Terziev
Sofia University „St. Kliment Ohridski“
Department of English and American Studies
Sofia, Bulgaria

нагоре

 


 

СЛЕД ВЕК И НЕЩО ЗА „МАЛЪКЪ ТУРСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИКЪ“


Емил Боев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
Статията представя издадения през 1896 година в Солун „Малъкъ турско-български речникъ“. Внимание се обръща на живота на неговия съставител – Стоян Тилков, и на ролята на този труд за развитието на българската тюркология. На базата на примери и препратки към съвременната им употреба авторът създава цялостна представа за организацията и спецификата на речника.


Keywords: Turkology, dictionary, Turkish language, Bulgarian language


MORE THAN A CENTURY AFTER THE PUBLISHING OF „LITTLE TURKISH-BULGARIAN DICTIONARY“


Abstract.
This article presents the „Little Turkish-Bulgarian Dictionary“ published in 1896 in Thessalonica. Special attention is dedicated to the dictionary’s
compiler, Stoyan Tilkov, and its role in the development of Bulgarian turkology. The author offers examples and references to their use in order to present the  dictionary’s organization and specifi cs.


Emil Boev
Sofia University „St. Kliment Ohridski“
Sofia, Bulgaria

нагоре

 


 

ЕЗИЦИТЕ В ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА СПИРИДОН ПАЛАУЗОВ


Анна Ангелова

Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“


Резюме.
Настоящата статия е посветена на първия български историограф, живял и работил извън българския езиков ареал и като типичен представител на българското Възраждане използва много езици в публикуваните от него монографии и статии в периодичния печат – руски, старогръцки, новогръцки,  френски, немски, латински и др.


Keywords: Bulgarian National Revival, languages, historiography, Balkans, Enlightenment, education, Bulgaria, Romania


THE LANGUAGES IN THE LIFE AND WORKS OF SPIRIDON PALAUZOV


Abstract.
The article is dedicated to the fi rst Bulgarian historiographer, who lived and worked outside the Bulgarian language territories. Being a typical
representative of the Bulgarian National Revival, he wrote his monographs and articles (published in periodicals) in different languages – Russian, Ancient and
Modern Greek, French, German, Latin, etc.


Dr. Anna Angelova
Library of the Sofia University „St. Kliment Ohridski“
Sofia, Bulgaria

нагоре

 


 

 see

AzBuki_finger