Login
 

Ministry of Education and Science

 

National Publishing House for Education and Science "Az Buki"


 

'.getCategoryName().'

'.getCategoryMeta()."

":""; ?>

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


130 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ /
130 YEARS OF PRESCHOOL EDUCATION IN BULGARIA
Бъдещето зависи от настоящето и миналото. Скрижалите на предучилищното възпитание
[The Future depends on Present and Past. The Legacy of Preschool Education]
/
Радка Славова / Radka Slavova - стр. 

icon Отвори пълния текст


ТЕОРИЯ И ОПИТ / THEORY & PRACTICE
Социална значимост на родителските права и задължения
[Social Importance of Parents’ Rights and Obligations] /

Цецка Коларова / Tsetska Kolarova - стр. 
213

icon Отвори пълния текст


Методи за оценка на ранното когнитивно развитие
[Methods for Evaluation of early Cognitive Development]
/
Хариета Манолова / Harieta Manolova - стр. 
228

icon Отвори пълния текст


Цифрите в света на детето (45 методически похвата за предучилищна подготовка)
[The Figures in a Child`s World (45 Methodical Techniques for Preschool Preparation) ]
/
Даринка Гълъбова / Darinka Galabova
- стр. 237

icon Отвори пълния текст


Система от упражнения за решаване на прости текстови задачи в 1. клас
[System of Exercises for solving Simple Text Problems for 1 Grade]
/
Велина Пенчева / Velina Pencheva
- стр. 247

icon Отвори пълния текст


Възможности на учебниците по „Човекът и природата“ за 3. клас за стимулиране на детските интереси
[Possibilities of the Textbooks on the Subject “Man and Nature“ for 3rd Grade for stimulating Children’s Interests]
/
Иванка Кирилова / Ivanka Kirilova
- стр. 262

icon Отвори пълния текст


Приложението на програмата „Развитие на критическото мислене
чрез четене и писане“ по учебния предмет „Човекът и природата“ в 4. клас
[Implementation of strategies for the program „Reading and Writing for Critical Thinking –
RWCT“ in the teaching of the subject Man and Nature in 4th grade]
/
Даниела Димова / Daniela Dimova
- стр. 274

icon Отвори пълния текст


Художествени техники за активизиране на въображението при 7-годишни деца в обучението по изобразително изкуство
[Art Techniques for activating the Imagination of Seven-Year-Old Children in Art Classes]
/
Лиляна Расокова / Lilyana Rasokova
- стр. 285

icon Отвори пълния текст


Енциклопедични знания за любопитковци – помощен материал по глобалната тема „Слънчева система“
[Encyclopedic knowledge for student, with a strong interest – supporting material on global theme: “Solar System“]
/
Соня Георгиева / Sonya Georgieva, Петър Цанков /Petar Cancov
- стр. 297

icon Отвори пълния текст


Родителите – партньори на училището. Практически идеи за привличане на родителите роми като партньори на училището
[The Parents – Partners of the School. Practical Ideas for Appealing Parents of Rome origin as School Partners] /
Дияна Димитрова / Diyana Dimitrova
- стр. 317

icon Отвори пълния текст


НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ / APPLIED EDUCATIONAL RESEARCH
Актуални аспекти на образованието по социални дейности в контекста 
на стратегическото планиране за развитие на социалните услуги
[Actual Aspects of Education in Social Activities in the Context of the Strategic Planning for Development of Social Services]
/
Сашо Нунев / Sasho Nunev
- стр. 327

icon Отвори пълния текст


Дете пътува в автомобила
[A Children Traveling in Car] /
Красимира Михайлова / Krassimira Michaylova
- стр. 362

icon Отвори пълния текст


Ролята на възрастните при формиране на нагласи за тютюнопушене при 4–5–6-годишни деца
[The Role of Adults in the Formation of 4–5–6 Years Old Children Attitudes for Smoking]
/
Вилия Великова / Vilia Velikova
- стр. 367

icon Отвори пълния текст


МНЕНИЯ И ПОЗИЦИИ / POINTS OF VIEW
Противопоставяне
[Oppositions] / 
П. Ердниев / P. Erdniev, Б. Ердниев / B. Erdniev - стр. 372

icon Отвори пълния текст


НОВИ КНИГИ / NEW PUBLICATIONS
Книгата „Наркоманията – бич върху нашите чеда“, принос на една изявена учителка
в борбата със зависимостта от наркотиците сред младите хора
["The Narcotic Addiction – A Scourge For Our Children", A Contribution /
Of One Manifested Teacher For The Fight Against The Dependency On Drugs Amongst The Young"] /
Иванка Атанасова / Ivanka Atanasova
- стр. 375

icon Отвори пълния текст


ЮБИЛЕЙ / ANNIVERSARY
Здравка Новакова – преподавател и творец
[Zdravka Novakova – Lecturerand Creator] /
Здравко Лалчев / Zdravko Lalchev, Маргарита Върбанова/ Margarita Varbanova
- стр. 377

icon Отвори пълния текст


IN MEMORIAM
In memoriam – Иван Марев
[In Memoriam – Ivan Marev] /
Боян Лалов / Boyan Lalov
- стр. 380

icon Отвори пълния текст


УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 381

icon Отвори пълния текст

 


БЪДЕЩЕТО ЗАВИСИ ОТ НАСТОЯЩЕТО И МИНАЛОТО
Скрижалите на предучилищното възпитание

Радка Славова
директор в МНП (1971–1991 г.)


Резюме.
Република България е една от страните в Европа с добре развито обществено предучилищно образование на децата от 3–7-годишна възраст. Бележити просветни и културни дейци и видни държавници са в основата на теоретическата, практическата и законодателната дейност за развитието му като неразделна част от образователната система. То намира отражение във всички закони за развитие на учебното дело от 1880 г. до наши дни. През 1934 г. се приема специална Наредба-Закон за предучилищното образование, което е ценен принос в училищното законодателство. Законите имат пожелателен характер, защото държавата не осигурява средства за изграждането и издържането им. Затова броят им бавно нараства. Войните, кризите, природните и социалните бедствия стават причина много от детските заведения да се затварят. След Втората световна война, през 1944 г. в България функционират само 234 детски градини.
След установяване на мирно развитие на страната, постепенно, съобразявайки се с икономическите възможности на държавата, започват да се строят нови сгради и да се преустройват вили, къщи и апартаменти за детски заведения. През 1990 г. всички деца, по желание на родителите, можеха да постъпят в тях. Политическите и икономическите промени през 1989 г. се отразиха негативно на предучилищното възпитание. Много от детските градини, настанени в приспособени сгради, се върнаха на собствениците им. От 4590 детски градини през 2008 г. те намаляха на 2291. Сега отново има много чакащи за настаняване деца. Строят се нови детски градини, но те трудно ще задоволят потребностите на младите семейства. Едновременно с увеличаване на обхвата на децата в детските градини, непрекъснато се обновява и съдържанието на възпитателно образователната работа в тях. Изработват се програми, методически указания, ръководства за управление на детски градини. Детските учители се подготвят в педагогически училища за средно образование в полувисши учебни заведения след средно образование, а от много години само във висши учебни заведения. Предучилищното възпитание в България се радва на положителна оценка от родителите, обществеността и от чуждестранни организации – Юнеско, Уницеф и ОМЕП – специализирана световна организация за предучилищно образование.


Keywords:
laws, preschool education, kindergartens, childcare teachers.

THE FUTURE DEPENDS ON PRESENT AND PAST. THE LEGACY OF PRESCHOOL EDUCATION

Abstract. Bulgaria is one of the countries in Europe with a well developed public preschool education for children of age between 3 and 7. Renowned educationalists and statesmen are in the base of the theoretical, practical and legislative activity for its development as an integral part of the education system. This refl ects on every law for the development of the education system since 1880. In 1934 a special Degree-Law for preschool education is passed, which is a valued contribution in the preschool legislature. The law was barely enforced, mainly because the government did not fund the establishment of new facilities. Hence, their number rises with a slow pace. The wars, crises, natural and social calamities became one of the reasons why many childcare facilities stopped functioning. At the end of the Second World War in 1944, only 234 kindergartens functioned in whole Bulgaria. During the peaceful post-war period, gradually new childcare facilities were established, in accordance with the economical state of the country. In 1990 the existing 4590 preschool facilities were able to accept almost every child in a kindergarten. The political and economical changes after 1989, as well as migration and demographic changes, had a negative impact on the preschool education. From 1990 to 2008 the number of kindergartens has decreased from 4590 to 2291. Now families have to wait in line in order to have their children accepted in a kindergarten. New structures are being built, but they will hardly meet the needs of the young families. In coherence with the increase in the acceptance coverage of the kindergartens, the educative material provided is also constantly renewed. New programs, methodological instructions and guidelines for management of childcare facilities are being elaborated. Since many years all the preschool teachers must obtain a university degree. Preschool education in Bulgaria is bestowed with a positive mark from parents, the community and foreign organizations, such as UNESCO, UNICEF and OMEP – a world organization specialized in preschool education.


Radka Slavova
Director of the Ministry of Education (1971–1991)

нагоре


СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Цецка Коларова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме.
Настоящата разработка има за основна цел теоретично да направи анализ на социалната значимост на родителските права и задължения, съобразно с иновационно регламентираните семейни отношения от Семейния кодекс, приет през 2009. Разглежданите проблеми са съществена и основна част от съвременните обществени отношения. В разработката са включени следните основни подтеми за родителските права и задължения: същност, особености, иновации, тенденции.


Keywords:
parents’ rights and obligations – essence, peculiarities, innovations, tendencies.


SOCIAL IMPORTANCE OF PARENTS’ RIGHTS AND OBLIGATIONS

Abstract.
This paper has a basic aim theoretically to make an analysis of the
social importance of parents’ rights and obligations, according to the innovative family relations regulated by The Family Code from 2009.Discussed problems are a fundamental and basic part of contemporary social relationships. The following main sub-topics of parents’ rights and obligations are included in this paper: essence, peculiarities, innovations, tendencie


Assoc. Prof. Tsetska Kolarova, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski“

нагоре


МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА РАННОТО КОГНИТИВНО РАЗВИТИЕ

Хариета Манолова
Медицински университет – София


Резюме.
Авторът коментира методическите основания за изучаване на
ранното когнитивно развитие, като се спира на изследвания, свързани с когнитивната последователност, структура и темп на когнитивно функциониране в сензомоторния период. Прави се преглед на някои от най-популярните класически тестове и ординерни пиажетиански скàли, като се обсъждат предимствата и недостатъците на различните методи за оценка. Представя се българската методика за изследване на когнитивното развитие, която е в духа на разбирането на сензомоторната интелигентност според стадиите на Ж. Пиаже.

Keywords: cognitive structure, early child cognitive development, classic “babytests“, ordinary scales, Bulgarian adaptation.


METHODS FOR EVALUATION OF EARLY COGNITIVE DEVELOPMENT


Abstract. The author comments methodological reasons concerning a study
of early cognitive development focusing on researches related to the cognitive sequence, structure and rate of cognitive functioning in the sensorimotor period. A review of some of the most popular classic “baby-tests“ and ordinary scales is made while discussing the advantages and disadvantages of different assessment methods. It is presented the Bulgarian method for investigating the cognitive development which is in the spirit of understanding the sensorimotor intelligence, according to the stages of Piaget.


Principal Assistant Harieta Manolova, DM
Medical University of Sofia

нагоре


ЦИФРИТЕ В СВЕТА НА ДЕТЕТО (45 методически похвата за предучилищна подготовка)

Даринка Гълъбова
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“


Резюме.
Овладяването на елементи от знаковата математическа система
(цифри, знаци) е една от задачите на специалната и психомоторната подготовка на децата за училище. Статията представя теоретико-емпирично изследване на процеса на изучаване на цифрите и подготовката за писането им от 3–7-годишните деца. Систематизират се основни проблеми от практиката и образователните материали. „Писането на цифри“ преди училище се дефинира като методически проблем. Представя се модел на дидактична система за формиране на представи у децата за цифрите като символи на числата. Моделът има 6 модула с 45 похвата, съответстващи на дидактичните подходи за възприемане на нови понятия. Демонстрират се нови сензорни похвати – „симулации на цифри с пръсти“, „вълшебно писане върху пясък“, „писане на цифри върху схематичен образец“ и др. Образователните техники, описани в дидактичната система, са апробирани и са показали дидактичния си потенциал за развиване на образното и символното мислене на децата.

Keywords: preschool preparation, methodical techniques, sensor games, fi gures, numbers, schematic modelling, imaginative thought, didactic system.


THE FIGURES IN A CHILD’S WORLD (45 Methodical Techniques for Preschool Preparation)


Abstract. The assimilation of elements from the mathematical system of signs
(fi gures, signs) is one of the tasks of the mathematical and the psychomotor preparation of children for school. This article presents the theoretically empirical research of the process of studying fi gures and the preparation for their writing by children between 3 and 7 years of age. Fundamental problems from the practice and the educational materials have been systematized. “The writing of fi gures“ prior to school has been defined as a methodical problem. A didactic system model for the formulation of ideas in children about fi gures as a graphic representation of numbers is presented. The model has 6 modules and 45 techniques, which directly correspond to the didactic techniques for assimilation the new concept. New sensor techniques are demonstrated – “simulation of figures with fingers“, “magic writing on sand“, “writing fi gures on a schematic template“, etcetera. The educational techniques, described in the didactic system, have been approved and demonstrating their didactic potential in the development of the imaginative and symbolical children thinking.

Assoc. Prof. Darinka Galabova
Ss. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo

нагоре


СИСТЕМА ОТ УПРАЖНЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОСТИ ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ В 1. КЛАС

Велина Пенчева
48. ОУ „Йосиф Ковачев“ – София


Резюме.
Статията описва педагогически опит в областта на решаването на прости текстови задачи в 1. клас. Представената система от упражнения е базирана на теоретичните постижения на методическата мисъл в тази област. Систематизира относително единен алгоритъм за решаване на предвидените в учебната програма за 1. клас текстови задачи. Стъпките в този алгоритъм са пет: 1. Анализ на условието; 2. Избор на аритметично действие; 3. Запис на решението; 4. Формулиране на отговора; 5. Устна проверка на решението. Работата с текстови задачи е разделена на два периода – неявен (в периода на ограмотяване) и явен. Статията разглежда техники за осмисляне на значението на аритметичните действия: събиране и изваждане; отношенията „с… повече“ и „с… по-малко“; за сравняване на две числа по тяхната разлика. Описаните техники целят възприемане и затвърдяване на всяка стъпка от алгоритъма за работа с текстова задача, а също осмисляне на текстовата задача като модел на житейска ситуация.


Keywords
: first grade, simple problems, algorithm, addition, extraction,“more than… by“, “less than… by“, comparison of fi gures through their valuedifferences.


SYSTEM OF EXERCISES FOR SOLVING SIMPLE TEXT PROBLEMS FOR 1 GRADE

Abstract.
The article describes the educational and pedagogical experience in the area of solving simple text mathematic problems in fi rst grade. The system of problems provided is based on theoretical achievements of methodology experience in the area. It systemizes a relatively unifi ed algorithm for fi rst grade mathematic problems solving. The algorithm comprises fi ve stages : 1. Analyzing the conditions 2. Choosing an arithmetic action 3.Recording the solution 4.Formulating the answer 5. Checking the solution orally. Working with text problems is divided into two periods – subtle (during the period of learning how to read and write) and real. The article observes different techniques for considering the meaning of the arithmetic actions; the relation „more than… by“ and „less than… by“; comparing two figures through their value differences. The aim of the described techniques is to comprehend and to confi rm every stage of the algorithm applied to text problems as well as to think about the text problem as a model event of a life model.

Velina Pencheva
48th Secondary School “Yosif Kovachev“

 

нагоре


ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕБНИЦИТЕ ПО „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“ ЗА 3. КЛАС ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ИНТЕРЕСИ

Иванка Кирилова
Съюз на учените в България


Резюме.
Статията разглежда въпроса за възможностите на учебниците по „Човекът и природата“ за 3. клас за удовлетворяване на детските интереси към природата, към съответния учебен предмет, както и за съобразяване с тематичните предпочитания. За целта са използвани методите: теоретичен анализ, контент анализ, анализ на въпросите, количествени методи. От установените резултати проличава, че въпросите за детските интереси към природата и към учебния предмет „Човекът и природата“ са подценени в действащите учебници. Това налага преосмисляне на авторовите концепции и отчитане на детските предпочитания.

Keywords: textbooks on the subject “Man and Nature“, interests, third grade.


POSSIBILITIES OF THE TEXTBOOKS ON THE SUBJECT “MAN AND NATURE“ FOR 3RD GRADE
FOR STIMULATING CHILDREN’S INTERESTS

Abstract.
The article examines the issue of the possibilities of the textbooks on the subject “Man and Nature“ for the 3rd grade in order to satisfy the children’s interests towards the nature and the relevant subject, considering the topic preferences. For achieving this goal I use the methods: theoretical analysis, content analysis, analysis of the questions, quantative analysis. From the results, it is obvious that the problem for the children’s interests towards the nature and the subject “Man and Nature“ are underestimated in the current textbooks. This requires reconsidering the authors’concepts, taking into account the children’s preferences.


Dr. Ivanka Kirilova, PhD

Union of Scientist in Bulgaria

нагоре


ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА „РАЗВИТИЕ НА КРИТИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ ЧРЕЗ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ“
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“ В 4. КЛАС


Даниела Димова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Департамент за информация и усъвършестване на учители

Резюме. Статията представя основните теоретични основания на концепцията за развитие на критическото мислене. За тяхната практическа реализация предлагаме две от най-ефективните и атрактивни стратегии, разработени в рамките на програмата RWCT (Развитие на критическото мислене чрез четене и писане). Тематичната насоченост е във връзка с учебното съдържание и образователните цели на учебния предмет „Човекът и природата“ в 4. клас.

Keywords: interactive learning, critical thinking, constructivism, learningsupport environment.

IMPLEMENTATION OF STRATEGIES FOR THE PROGRAM „READING AND WRITING FOR CRITICAL
THINKING – RWCT“ IN THE TEACHING OF THE SUBJECT MAN AND NATURE IN 4-TH GRADE

Abstract.
The article presents the main theoretical grounds of the concept for developing critical thinking. For their practical implementation, we offer two of the most effective and attractive strategies developed within the program RWCT. Thematically, they are tied to the curriculum in the subject Man and Nature in the fourth grade.

Dr. Daniela Dimova
Sofia University “St. Kliment Ohridski

нагоре


ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕХНИКИ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО ПРИ СЕДЕМГОДИШНИ ДЕЦА
В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


Лиляна Расокова
48. ОУ „Йосиф Ковачев“ – София

Резюме. В учебната дейност въображението гарантира способността на
децата да решават творчески задачи, да откриват и създават нови, необичайни образи; да преобразуват и комбинират идеи, знания по нетрадиционен, дори „фантазен“ начин. Да се проследи до каква степен художествените техники водят до активизиране на въображението в обучението по изобразително изкуство при седемгодишните деца е целта на създадената алтернативна програма, по която се работи. Използването на подходящи художествени техники е един от начините
да събудим „дремещия“ творец у всяко дете. Рисунката е средство за изразяване, израз на детската душевност, тя е „език“, сигнал, има свое излъчване, свой стил, свой „почерк“. Докато извършват своята художествена дейност, децата извършват сложни мисловни операции – анализират, диференцират действията на героите си и техните взаимоотношения. Разкриват мотивите на поведение, обобщават по-
стъпките им с оглед на известни норми и правила. Ефективността на използваните техники зависи от поставените задачи, от мотивацията на учениците и организацията на подготовката от страна на учителя и
учениците. Създаването на подходяща атмосфера, използването на разнообразни методи и техники, представянето на новия материал чрез интерактивни методи, съревнования, динамика са гаранция за добри резултати. Художествените техники за активизиране на въображението представляват необятно поле за изява на седемгодишните ученици, повишават нивото на самооценката и самочувствието им.


Keywords: imagination, artistic techniques, painting, activating.


ART TECHNIQUES FOR ACTIVATING THE IMAGINATION OF SEVEN-YEAR-OLD CHILDREN IN ART CLASSES

Abstract.
Imagination in learning activities is fundamental for children’s ability to solve creative tasks, to discover and to create new, unusual images, to modify and to combine ideas and knowledge in an untraditional, even “surreal“, way. The objective of the alternative programme introduced in the article is analyzing and determining the extent to which certain artistic techniques, used in art lessons, trigger seven-year-olds’ imagination. The use of proper artistic techniques is a way of awakening the inventor “sleeping“ in every child. The painting is a mean of expression, an expression of a child’s soul. It is a language, a sign with its own spirit, style, and signature.
When engaged with artistic activities, children perform complex mental operations; they analyze, differentiate their main characters’ deeds and relationships. In this process children reveal motives for defi nite kinds of behaviour, classify characters’ actions referring to certain norms and values.
The effectiveness of the used techniques depends on the tasks assigned, on pupils’ motivation, and on the organization of both the teacher and the students. The creation of an appropriate atmosphere, the use of various methods and techniques, the introduction of new material using interactive methods and contests, and dynamics, guarantee good results. Artistic techniques for activating imagination are a boundless fi eld for self-presentation for seven-year-old students. They raise the children’s level of self-esteem and self-confi dence.


Lilyana Rasokova
48th Secondary School “Yosif Kovachev“ – Sofia

 

нагоре


ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИ ЗНАНИЯ ЗА ЛЮБОПИТКОВЦИ
Помощен материал по глобалната тема „Слънчева система“


Соня Георгиева
Петър Цанков
Русенски университет „Ангел Кънчев“


Резюме. Обучението по дисциплината „Човекът и природата“ като цяло е абстрактно. Това е особено валидно за частите, в които се представят обекти и явления, които са трудни и/или недостъпни за директно наблюдение. В същото време има обучавани с подчертан интерес и завишени изисквания. Като цяло предложеният текст подобрява разбирането и е насочен към усилване на интелектуалният детски потенциал и подобряване на умствената дейност чрез нетрадиционни учебни задачи.


Keywords:
individual work, nontraditional school tasks, activities – arrange,analyze, schematize.


ENCYCLOPEDIC KNOWLEDGE FOR STUDENT, WITH A STRONG INTEREST –
SUPPORTING MATERIAL ON GLOBAL THEME: “SOLAR SYSTEM“

Absract.
Teaching in the discipline “Man and nature“ is as a whole abstract. This is especially valid about the parts, in which objects and phenomena are presented and they are diffi cult and/or inaccessible to be directly observed. In the same time there are students with a marked interest and bigger requirements. As a whole the suggested text improves the understanding and it is directed to reinforcement of the intellectual children’s potential and improvement of the intellectual activity by nontraditional school tasks.


Prof. As. Sonya G., Georgieva
student Petar Cancov
University of Ruse “Angel Kanchev“

нагоре


АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В КОНТЕКСТА
НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ


Сашо Нунев
Русенски университет „Ангел Кънчев“


Резюме. В съвременната образователна и социална ситуация универси-
тетското образование по професионално направление „Социални дейности“ е поставено пред предизвикателството да отговори по подходящ начин на изискванията на актуални европейски и национални политики, модели и практики за интегрирани социални услуги, мултидисциплинарност, междусекторно и междусистемно взаимодействие. Усъвършенстването му се разглежда в контекста на стратегическото планиране за развитие на социалните услуги, извеждащо на преден план необходимостта от включване на клиничен компонент и усвояване на компетентности за предоставяне на интегрирана подкрепа в мултидисциплинарна професионална среда.

Keywords: education in the professional fi eld „Social activities“, educationalqualifi cation profi le, strategic planning for the development of social services, integrated social services, inter-system interaction, clinical component, multidisciplinary work.

ACTUAL ASPECTS OF EDUCATION IN SOCIAL ACTIVITIES IN THE CONTEXT
OF THE STRATEGIC PLANNING FOR DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICES

Abstract
. In the modern educational and social situation university education in professional direction “Social activities“ is challenged to respond adequately to the requirements of relevant European and national policies, models and practices for integrated social services, multidisciplinary, intersectoral and inter-system interaction. Its improvement is examined in the context of strategic planning for development of social services, highlighting the need to include clinical component and utilization of competencies in order to provide integrated support in a multidisciplinary professional environment.

Assoc. prof. Sasho Nunev, PhD
Department of Kinesitherapy
University of Ruse “Angel Kanchev“

 

нагоре


РОЛЯТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА НАГЛАСИ ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ ПРИ 4–5–6-ГОДИШНИ ДЕЦА

Вилия Великова
Лесотехнически университет
Център за следдипломно обучение и преквалификация


Резюме. Представено е изследване на 4–5–6 г. деца относно формирани нагласи към тютюнопушенето, извършено с техническата помощ на студенти първокурсници в Центъра за следдипломно обучение и преквалификация при Лесотехническия университет. Изследвана е извадка от 86 деца от предучилищна възраст чрез метода интервю. В резултат на изследването се установява, че всяко второ дете, което е виждало свой родител или значим близък да пуши цигари около него, подсъзнателно възприема този модел като значим и залага в себе си поведението на бъдещ пушач.


Keywords: 4–5–6 years old children, beloved adults, tobacco smoking, child’s play.


THE ROLE OF ADULTS IN THE FORMATION OF 4–5–6 YEARS OLD CHILDREN ATTITUDES FOR SMOKING


Abstract.
It is presented a study of 4–5–6 years old children concerning their formed attitudes towards smoking. The research was made by the technical assistance of fi rst year students at the Centre for postgraduate training and retraining at the University of Forestry. The “interview method“ was used for a sample from 86 preschool children. As a result, the study found that every second child who has seen a smoking parent or is closed to her/ him smoking beloved person subconsciously perceives this model as a signifi cant one and
sets herself/himself a behavior of future smoker.


Assoc. Prof. Vilia Velikova, PhD
l Center for Lifelong learning
University of Forestry

 нагоре

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


300 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЖАН-ЖАК РУСО (1712) / 
300 YEARS SINCE THE BIRTH OF JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712)
Учителят – начин на живот. 250 години „Емил, или за възпитанието“ (1762) 
[The Teacher – A Way of Living. 250 Years „Emile, or for the Education“ (1762)] / 
Маргарита Колева / Margarita Koleva, Йордан Колев / Jordan Kolev - стр. 391

icon Отвори пълния текст


Животът и индивидуалният възпитателен функционализъм на Жан-Жак Русо 
[Life and Individual Educational Functionalism of Jean-Jacques Rousseau]/ 
Пламен Радев / Plamen Radev - стр. 413

icon Отвори пълния текстТЕОРЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ / THEORETICAL RESEARCHES

Аспекти за същността на гражданското образование 
[Aspects aboutthe Essence of Civic Education] / 
Цецка Коларова / Tsetska Kolarova - стр. 419

icon Отвори пълния текстИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОПИТ / RESEARCH EXPERIENCE
Условия в средата на Медицинския университет и тяхното влияние върху адаптацията на чуждестранните студенти
[Conditions at the Medical Universit
y and their Infl uence on the Adaptation of Foreign Students] /
Славка Тошкова-Христозова / Slavka Toshkova-Hristozova - стр. 430

icon Отвори пълния текстЧУЖДЕСТРАНЕН СЪВРЕМЕНЕН ОПИТ / FOREIGN MODERN EXPERIENCE
Предучилищното образование в Република Чехия и в европейския контекст 
[Preschool Education in Czech Republic in the European Context] /
Иржи Прокоп / Jiří Prokop - стр. 438

icon Отвори пълния текстМНЕНИЯ И ПОЗИЦИИ / POINTS OF VIEW
С иновативен поглед към личността на детето
[With Innovative Insight into
 the Child's Personality] /
Маргарита Абрашева / Margarita Abrasheva, 
Любимка Габрова / Lyubimka Gabrovа - стр. 449

icon Отвори пълния текст


За агресията при децата от предучилищна възраст
[About the Children`s Aggression in Preschool Age]
Даниела Димитрова / Daniela Dimitrova - стр. 458

icon Отвори пълния текстДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ / GOOD EDUCATIONAL PRACTICES 
Комуникативно ориентирано образование и упражненията по български език в 1.–4. клас
[Communicative Oriented Education and Learner's Activities in Bulgarian Language in the 1st–4th Grade]

Мариана Мандева / Mariana Mandeva, Павлина Ангелова / Pavlina Angleova, Татяна Азгорова / Tatyana Azgorova - стр. 462

icon Отвори пълния текст


Система от упражнения за съставяне на прости текстови задачи в първи клас 
[A System of Exercises in Drawing up Simple Text Problems for First Grade] /
Велина Пенчева / Velina Pencheva - стр. 470

icon Отвори пълния текст


Значение на интересите към природата за развитието 
на природонаучна грамотност в началното училище 
[Significance of the Interests Towards the Nature for the Development of Scientific Literacy in the Primary School] /
Иванка Кирилова / Ivanka Kirilova - стр. 479

icon Отвори пълния текст


Повишаване на професионалната квалификация на учителите 
[Increasing the Professional Qualifications and Standarts of Teachers] / 
Delyana Karaivanova / Деляна Караиванова - стр. 490

icon Отвори пълния текст


Подходи в работата с родителите и ролята на семейството в процеса на интегриране
на децата със специални образователни потребности в детската градина
[Approaches in Parent Training and the Role of Family in the Process of Integrating
Children with Special Educational Needs in Kindergartens] / 
Галя Николова / Galya Nikolova - стр. 494

icon Отвори пълния текст


Взаимодействието между институциите – гарант за качеството на интегрираното обучение в детската градина (тренинг практикум)
[Interaction Between Institutions –A Guarantee for the Quality of Integrated Education in Kindergarten (Training)] /
Антоанина Чернева / Antoanina Tcherneva - стр. 500

icon Отвори пълния текст


Образователна технология за усвояване на геометрични знания от 4–5-годишните деца
[An Educational Technology for Assimilating Geometrical Knowledge for 4–5-years Old Children] /
Галинка Чингова / Galinka Chingova - стр. 508

icon Отвори пълния текст


Бизнес обучение в детската градина
[Business Training in the - Kindergarten] / 
Красимира Костова / Krasimira Kostova, Петя Драгоданова / Petia Dragodanova - стр. 515

icon Отвори пълния текст


Бизнес култура, бизнес умения и комуникации в детската градина
[Business Culture, Business Knowledge, Communications in the Kindergarten] / 
Милена Кожухарова / Milena Kojuharova - стр. 519

icon Отвори пълния текст


Детската безопасност
[Child Safety]

Любимка Габрова / Lyubimka Gabrova - стр. 523

icon Отвори пълния текст


Летният отдих на децата сред природата 
[Children’s Time off Spent in Nature] /
Veska Nencheva / Веска Ненчева - стр. 534

icon Отвори пълния текст


Баба приказки разказва
[My Granny tells Tales] /
Кева Захариева / Keva Zaharieva, Мария Мичева / Maria Micheva - стр. 542

icon Отвори пълния текстТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ / TRADITION AND MODERN TIMES
Поява и развитие на предучилищното възпитание в община Хитрино, област Шумен
[The Rise and Development of Preschool Education at Municipality of Hitrino, Shumen District] /
Антонина Стоянова / Antonina Stoynova -  стр. 551

icon Отвори пълния текст


Петдесет години Целодневна детска градина „Изворче“ в Перник
[Fifty Years All Day Kindergarten 8 “Izvorche“ in Pernik] / 
Нонка Кръстева/ Nonka Krasteva - стр. 560

icon Отвори пълния текстКНИЖНИНА / BOOK REVIEWS
Голямо изследване на творчеството и креативността
[A Significant Investigatioin of Creativity] /
Борис Минчев / Boris Minchev - стр. 566

icon Отвори пълния текст


Откровено и научно за „Психология на творчеството“ 
[Openly and Scientifically about “Creative Psychology“] / 
Йоана Янкулова / Yoana Yankulova - стр. 571

icon Отвори пълния текст


УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 573

icon Отвори пълния текст


УЧИТЕЛЯТ – НАЧИН НА ЖИВОТ
250 години „Емил, или за възпитанието“ (1762)


Маргарита Колева
Йордан Колев
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград


Резюме
. Идеята на авторите е да заимстват от педагогическото наследство на Жан-Жак Русо в опитите на българското образование да отговори на социалните предизвикателства на прехода ни към демокрация. Тяхното предположение е, че в социално-педагогическата теория на Русо именно възпитателят/ учителят определя (и споделя) начина на живот в бъдещето на Емил. В историческите паралели на сравнителния анализ коментарът е за статуса и ролята на днешния (обществено пренебрегван) български учител за бъдещето на България и нейните граждани.Keywords: bourgeois-democratic revolution, public transition with the needs of adaptation, education/training, educator/teacher, social challenges to professional claims to the teacher
THE TEACHER – A WAY OF LIVING 250 YEARS “EMILE, OR FOR THE EDUCATION“ (1762)


Abstract. The authors' idea is to draw on Jean-Jacques Rousseau's pedagogical legacy in the Bulgarian education attempts to meet the social challenges of our transition to democracy. Their assumption is that the socio-educational theory of Rousseau namely the educator/teacher sets (and shares) lifestyle in the future of Emil. In the historical parallels of comparative analysis the commentary is on the status and role of today's (public ignored) Bulgarian teacher for the future of Bulgaria and its citizens

Assoc.Prof. Margarita Koleva, PhD
Prof. Jordan Kolev, PDS

Neofit Rilski South-West University

 

нагоре


ЖИВОТЪТ И ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗПИТАТЕЛЕН ФУНКЦИОНАЛИЗЪМ НА ЖАН-ЖАК РУСО

Пламен Радев
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Резюме. В статията е проследен накратко житейският път на Жан-Жак Русо, неговите произведения, основните тези в книгата му „Емил, или за възпитанието“ и последствията от нея.Keywords: Jean-Jacques Rousseau, life-time, marriage and wife, books and contributions of RousseauLIFE AND INDIVIDUAL EDUCATIONAL FUNCTIONALISM OF JEAN-JACQUES ROUSSEAU


Abstract. In this paper are shown basic facts and events from the life of Jean- Jacques Rousseau. Briefl y are mentioned his contributions and books.

Prof. Dr. Sc. Plamen Radev
Plovdiv University Paisiy Hilendarski

 

нагоре


АСПЕКТИ ЗА СЪЩНОСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Цецка Коларова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме
. Тази статия има за цел да определи различните авторови мнения като аспекти за същността на гражданското образование, които могат да се обособят в две големи групи: 1. Теоретически и 2. Праксиологически. В първата група на теоретическите гледни точки за гражданското образование се съотнасят онтологическият, гносеологическият, аксиологическият и системният аспект. Във втората група на праксиологическите гледни точки за гражданското бразование, като конкретна реализация в просветната практика, севместват възпитателният, правният, правно-възпитателният, социално-правно-образователният, психологическият, хуманитарният, кроскултурният и глобализационният аспект.Keywords: essence of Civic Education; Theoretical aspects: ontological,gnoseological, axiological and systematical; and Praxeological aspects: Up-brought, Law-Related, Law-Related Educated, Social Law-Related Educated, Humanitarian, Cross-cultural and Globalized.
ASPECTS ABOUT THE ESSENCE OF CIVIC EDUCATION


Abstract. This article has an aim to define different opinions of authors as aspects for the essence of Civic Education, which are set as two main groups: 1. Theoretical and 2. Praxeological. The first group contains the following aspects about Civic Education: ontological, gnoseological, axiological and systematical. The second group, as a concrete realization in the educational practice, includes these aspects: Up-brought, Law-Related, Law-Related Educated, Social Law-Related Educated, Humanitarian, Cross-cultural and Globalized one.

Assoc. Prof. Tsetska Kolarova, PhD
Sofia University St. Kliment Ohridski

 

нагоре


УСЛОВИЯ В СРЕДАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ АДАПТАЦИЯТА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ

Славка Тошкова-Христозова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Резюме. Интеграцията в областта на ЕС намира израз във взаимното признаване на дипломи по професии, определяни като „регулирани“. Това повишава отговорността на българските медицински университети за подготовката на медиците, обучавани в тях. Наличието на значителен брой чуждестранни студенти придават особеност на средата в тези университети – тя е интеркултурна. Качеството на обучение зависи от нивото на адаптация към средата в университета. То се отразява върху ефективността на образователния процес и влияе върху престижа на висшето училище. Необходимостта медицинските университети да се конкурират на международния образователен пазар налага проучване на средата и определяне на базови детерминанти в нея, които притежават позитивно въздействие върху студентите, стимулират тяхната мотивация за обучение и активират адаптивния им процес. В статията се посочват няколко условия в средата, чието рангово подреждане е според оценката на студентите за сила на изпитаното от тях адаптивно влияние. Според студентското мнение най-силно влияние върху тях оказва личността на академичния преподавател.Keywords: Medical University, foreign students, adaptation, universityenvironment
CONDITIONS AT THE MEDICAL UNIVERSITY AND THEIR INFLUENCE ON THE ADAPTATION OF FOREIGNSTUDENTS


Abstract. The article raises the question of organizing the environment at the Medical University in the context of quality education. The effectiveness of training depends on the adaptation of the foreign students to the university environment. The study results that are submitted, define the basic conditions of the environment, which infl uence the adaptation process and aim at students` adjustment to the university environment.

Slavka Toshkova-Hristozova
Doctor of Social Medicine and Organization of Health and Pharmacy
Medical University – Plovdiv

 

нагоре


ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНТЕКСТ

Иржи Прокоп
Карлов университет – Прага

Резюме. В настоящата статия се прави сравнение между основните параметри, характеристики и тенденции на развитие на предучилищното образование в страните от Европейския съюз. Фокусът е поставен върху ситуацията в Република Чехия. В част втора се описва подробно ситуацията в предучилищното образование в Чехия и някои промени и тенденции, които се случват след 1989 г.Кeywords: presschool educaion, EU educational tendencies
PRESCHOOL EDUCATION IN CZECH REPUBLIC IN THE EUROPEAN CONTEXT


Abstraсt
. The present article deals with a comparison between the main parameters, characteristics and tendencies of the development of preschool education in EU countries. The focus is on the situation in Czech Republic (Vlckova, 2006). Part two and three describe in details the situation on preschool education in Czech Republic and some changes and tendencies which occurred after 1989.

Jiří Prokop
Karlov University

 

нагоре


С ИНОВАТИВЕН ПОГЛЕД КЪМ ЛИЧНОСТТА НА ДЕТЕТО

Маргарита Абрашева
Любимка Габрова

Целодневна детска градина „Кокиче“ – Плевен


Резюме
. В статията се предлага апробирана в професионалния опит на авторите иновативна интерактивна педагогическа практика „Палитра“, като позитивно организирана среда и съвкупност от академично знание, визуализация, дейност, общуване, споделяне, игра и компетентности, получени при формален и неформален досег с действителността.Keywords: person-oriented approach, pedagogical interaction model „theme“effect „Snowball“
WITH INNOVATIVE INSIGHT INTO THE CHILD'S PERSONALITY


Abstract
. The article offers professional experience in piloting the authors innovative, interactive, and teaching practice “Painting“ organized as a positive environment and set of academic knowledge, visualization, business, communication, sharing, playing and competencies derived from formal and informal contact with reality.

Margarita Abrasheva - Director
Lyubimka Gabrova - Senior teacher
Kokiche Kindergarten

 

нагоре


КОМУНИКАТИВНО ОРИЕНТИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ И УПРАЖНЕНИЯТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В 1.–4. КЛАС

Мариана Мандева
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
Павлина Ангелова

Татяна Азгорова
ОУ „П. Славейков“ – Велико Търново

Резюме. В контекста на комуникативно ориентираното родноезиково образование се типологизират упражненията в съвременното обучение по български език. Представят се практически изпробвани технологичини варианти.Keywords: types of activities, Bulgarian language education, 1.–4. grade,technological variants
COMMUNICATIVE ORIENTED EDUCATION AND LEARNER’S ACTIVITIES IN BULGARIAN LANGUAGE IN THE 1ST – 4TH GRADE


Abstract. Bulgarian language learning activities are classified according to their types. Tested in the contemporary practice of teaching Bulgarian language technological variants are presented.

Assoc. Prof. Mariana Mandeva, PhD
St. Cyril and st. Methodius University of Veliko Tarnovo
Pavlina Angleova
Tatyana Azgorova

P.R.Slaveykov Primary School of Veliko Tarnovo

 

нагоре


СИСТЕМА ОТ УПРАЖНЕНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОСТИ ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ В ПЪРВИ КЛАС

Велина Пенчева
48. основно училище „Йосиф Ковачев“ – София

Рeзюме. Статията представя специфични упражнения, които подпомагат малките ученици в изграждането на умения за съставяне на текстови задачи от предвидените в учебната програма за първи клас видове. Описани са педагогически техники за съставяне на текстови задачи по дадени: въпрос; илюстрация; числов израз. Съставянето на текстови задачи се разглежда като завършващ етап в работата по осмисляне елементите на текстовата задача и овладяването на алгоритъм за решаване на различни видове текстови задачи. Работата по съставяне на текстови задачи се разглежда като сложна творческа дейност, протичаща с активната помощ на учителя. Водещи при разработване на системата от упражнения са теоретичните постижения в тази област и конкретно осмислянето на текстовата задача като сюжетно произведение; включването на разнообразни дейности и интерактивни методи на работа.Keywords: first grade, text problem, question in a text problem, condition in atext problem, solution of a text problem (figures)
A SYSTEM OF EXERCISES IN DRAWING UP SIMPLE TEXT PROBLEMS FOR FIRST GRADE


Abstract. The article describes specific mathematical problems which help little students to build their skills in drawing up text problems of the types included in the mathematics curriculum for first grade. Several teaching techniques on how to draw up a text problem have been described while given the subject in advance: question, picture, figures. Drawing up a text problem is considered to be the a final stage at the process of thinking over the elements of the text problems and mastering the algorithm for solving different types of text problems. The work on drawing up text problems is considered to be a complex creative activity aided by the teachers. The leading issues in the system of problems development are the theoretical achievements in the area and concrete focus on the text problem as a work with a plot plus including various activities and interactive methods for work.

Velina Pencheva
48th Secondary School Yosif Kovachev

 

нагоре


ЗНАЧЕНИЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ КЪМ ПРИРОДАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРИРОДОНАУЧНА ГРАМОТНОСТ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Иванка Кирилова
Съюз на учените в България

Резюме. Основна цел на природонаучното обучение е да съдейства за развитието на природонаучна грамотност. Това се посочва както в учебните програми, така и в международното изследване PISA. В същото време понятието „природонаучна грамотност“ все още остава неуточнено. Настоящата статия прави опит за систематизиране и обобщаване на някои от основните възгледи за разглежданото понятие. Акцентира се на връзката природонаучна грамотност–интерес. Предлагат се и конкретни методически насоки, позволяващи реализирането на тази важна цел в природонаучното обучение в началното училище.Keywords: science literacy, interests, primary school
SIGNIFICANCE OF THE INTERESTS TOWARDS THE NATURE FOR THE DEVELOPMENT
OF SCIENTIFIC 
LITERACY IN THE PRIMARY SCHOOL


Abstract. A fundamental aim of the science education is to assist the development of science literacy. This task is stated in the school curriculum, as well as in the International assessment PISA. At the same time, the term “science literacy“ is still not defined. The recent article is an attempt to systemize and generalize some of the basic principles for the given term. It is focused around the relationship between science education and interests. Methodological perspectives are proposed for achieving these very important tasks.

Dr. Ivanka Kirilova, PhD
Union of Scientists in Bulgaria

 

нагоре


ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

Деляна Караиванова
Целодневна детска градина 7 „Светулка“ – Стара Загора

Резюме. Глобализацията на световната общност изисква изграждането на нови образователни цености, като една от тях е промяната на ролята на съвременния учител. Особено важна роля за това има валификацията. Тя е необходима за пряката промяна на професионалните и обществените функции на учителя, както и за промяната на положението му в обществото, повишаване на статуса и
удовлетвореност от работата. Използването на методичните обединения като квалификационна форма е чудесно средство, което работи много ефикасно и съдейства до голяма степен за повишаване статуса на българския учител.

Keywords: qualifications, status, quantifiable standard measurables, teacher, education, community.
INCREASING THE PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND STANDARDS OF TEACHERS


Abstraсt. The globalization of the international community requires development of new educational values, one of them is the changing role of the modern teacher. Of paramount importance is a teacher’s skill set. It is necessary for the direct and effective elevation of the professional function and social status of the teacher’s role in society, increasing their professional substantiation and realization as a productive member in it. Using such quantifiable standard measure as “Qualifications assessments” is a valuable tool that can be utilized very efficiently so that can contribute greatly for improving the status and social standing of the Bulgarian teacher.

Delyana Karaivanova
Senior Teacher
Kindergarten 7 Svetulka

 

нагоре


ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ

Любимка Габрова
Целодневна детска градина 3 „Кокиче“ – Плевен

Резюме. Авторът споделя опит как да се създава интерес у децата към различните рискове и опасности и чрез методическата компетентност на учителя да се описват, разпознават, откриват и показват като наши спътници, които да не създават страх и паника, а знанията за тях да ги мотивират да научат повече и по този начин да се осигури превенция на риска. Описана е апробирана система за целенасочена дейност (социално учене, информационно-познавателни методи, интерактивни одходи и информационен дидактически материал) във връзка с формиране на знания, умения и отношение към личната безопасност у всяко ете.

Keywords: social learning, information and cognitive methods, children’s safety
CHILD SAFETY


Abstract: The author shares the experience of how to create interests among children to various risks and dangers through the methodical competence of the teacher to describe, recognize, identify and display them as our companions who do not create fear and panic, and the knowledge about them to be a motivation for learning more and thus ensuring risk prevention. It is described a piloting a system for purposeful activity (social learning, information and cognitive methods, approaches and interactive teaching material information) in connection forming knowledge, skills and attitude to the personal safety of each child.

Lyubimka Gabrova
Kindergarten 3 Kokiche

 

нагоре  


ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ В ОБЩИНА ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН

Антонина Стоянова

Целодневна детска градина „Първи юни“, общ. Хитрино, обл. Шумен

Резюме. Настоящата статия ни дава информация за появата и развитието на предучилищното възпитание в община Хитрино, каква е била дейността на педагозите през 55-те години от откриването на детската градина в отглеждането и развитието на подрастващото поколение.Keywords: preschool education, kindergarten, children, pedagogues, educators educational process.THE RISE AND DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION AT MUNICIPALITY OF HITRINO, SHUMEN DISTRICT


Abstact. The paper gives us an information about the rise and development of pre – school education at Municipality of Hitrino. It presents the activity of local educators (teachers) in bringing up the coming generation during the 55 years since the establishment of the kindergarten.

Antonina Stoynova
Kindergarten Parvi Juni - Hitrino

 

нагоре


СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


130 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ /
130 YEARS PRESCHOOL EDUCATION IN BULGARIA
Дружество „Майчина грижа“ и първите детски градини в Пловдив
[The association „Mother’s Care“ and the first kindergartens in Plovdiv] /

Пламен Радев / Plamen Radev - стр. 583

icon Отвори пълния текст


ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, РЕЛИГИЯ / EDUCATION, CULTURE, RELIGION
Образованието на бъдещето [The Future of Education] /
Боян Лалов / Boyan Lalov - стр. 595

icon Отвори пълния текстНапразни или ненапразни са усилията на любовта? Преподаване на Шекспир посредством театър в Софийския университет
[Abours Lost or Labours Won? Teaching Shakespeare Through Performance At Sofia University] /

Георги Няголов / Georgi Niagolоv - стр. 608

icon Отвори пълния текстВзаимодействието на образователни, религиозни и интеркултурни ценности в историята на румънския народ
[Interaction of Educational, Religious and Intercultural Values in The History of Romanian People] /

Дорин Опри / Dorin Corneliu Opriş - стр. 617

icon Отвори пълния текст

 


ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ / APPLIED RESEARCHES
Мениджмънт на ученическия клас – една значима тема с продължение
[Classroom Management – A Topic for Further Consideration] /

Силвия Николаева / Silvia Nikolaeva - стр. 627

icon Отвори пълния текстИзползване на електронното портфолио на учащия в процеса
на обучение [Use of Learner’s e-Portfolio in Instruction] /

Галина Георгиева / Galina Georgieva - стр. 648

icon Отвори пълния текстЗначение на детската игра
[The Importance of Children’s Play] /

Ася Велева / Asya Veleva - стр. 660

icon Отвори пълния текстОще една идея
[Another Idea] /

Галина Стоянова / Galina Stoyanova - стр. 666

icon Отвори пълния текстБългарското народно творчество – извор на красота и родолюбие
[Bulgarian folklore – a source of beauty and patriotism] /
Анна Иванова / Anna Ivanova - стр. 672

icon Отвори пълния текст


ДИСКУСИОННО / DISCUSSION
Към дискусията за електронните учебници
[To the discussion of electronic textbooks] /

Вася Делибалтова / Vasya Delibaltovа - стр. 679

icon Отвори пълния текст


АКТИВНО УЧИТЕЛСТВО: ОПИТЪТ НА ИНСТИТУТА „OТВОРЕНО ОБЩЕСТВО“ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ИНОВАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ / TEACHER LEADERSHIP: THE OPEN SOCIETY INSTITUTE EXPERIENCE
IN IMPLEMENTATION OF AN INNOVATIVE MODEL OF TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN BULGARIA


Активното учителство като подход „отдолу нагоре“ към образователната реформа
[Teacher leadership as a bottom-up approach to the educational reform] /

Дейвид Фрост / David Frost, Боян Захариев / Boyan Zahariev, Петя Кабакчиева /
Petya Kabakchieva, Марияна Георгиева / Mariana Georgieva, Марияна Банчева /
Mariana Bancheva, Илко Йорданов / Ilko Yordanov
- стр. 686

icon Отвори пълния текстРазвитие на учителското лидерство в Турция
[Building Teacher Leadership in Turkey through Teacher Led Development Works] /

Айтач Гьогюш / Aytac Gogus - стр. 701

icon Отвори пълния текстПрофесионалното развитие на учителите
[Teachers Professional Development] /

Марияна Георгиева / Mariyana Georgieva - стр. 706

icon Отвори пълния текстАдаптиране на учителя към първокласниците
[Teacher’s Adapting to the First Grade Students] /

Славка Борисова / Slavka Borissova - стр. 715

icon Отвори пълния текстДецата обичат да бъдат обичани
[Children Love Being Loved] /

Иванка Николова / Ivanka Nikolov - стр. 719

icon Отвори пълния тесктШумът в училище – опит за намиране на подход за намаляването му
[The Noise in the School – Experience in Finding an Approach to Reduce It] /

Розалия Димкова / Rozalia Dimkova - стр. 722

icon Отвори пълния текст

 


СПОДЕЛЕНО / SHARED EXPERIENCE
Финландия – образованието като национална ценност
[Finland – Education as a national Value] /

Дина Димитрова / Dina Dimitrova - стр. 725

icon Отвори пълния текст


ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ / FUTURE EVENTS
Национална конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век“
[National Conference Humanism and Pragmatism in XXI Century Education] - стр. 732

icon Отвори пълния текст


ДРУЖЕСТВО „МАЙЧИНА ГРИЖА“ И ПЪРВИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ПЛОВДИВ

Пламен Радев
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Резюме. В статията е показано възникването и развитието на детските градини в Пловдив, открити и ръководени от дружество „Майчина грижа“ в града. Направен е сравнителен анализ на разкритите фрьобелови детски градини в света и позицията на българските детски градини в този процес.

Keywords: Plovdiv, kindergartens, Maternal care Society, Friedrich WilhelmAugust Fröbel, the first Bulgarian kindergarten teacher, first kindergartens
THE ASSOCIATION „MOTHER’S CARE“ AND THE FIRST KINDERGARTENS IN PLOVDIV}


Abstract. The article concerns with the opening of the first kindergarten in lovdiv in 1884 by the association „Mother’s Care“. The article also mentions the name of the first kindergarten teacher Ekaterina P. Dessimirova. Here for the first time the thorough history of the start of the association and its first creators can be read. A contrastive analysis is presented depicting the creation of the Froebel kindergartens and the place of the Bulgarian kindergartens in this process.

Prof. Dr.Sc. Plamen Radev Ivanov
Plovdiv University „Paisiy Hilendarski“

 

нагоре


ОБРАЗОВАНИЕТО НА БЪДЕЩЕТО

Боян Лалов

Технически университет – София
Българска академия на науките и изкуствата

Резюме. Важна роля за преодоляване на формалните методи и старата парадигма ще има въвеждането на нови подходи и методи в процеса на обучение като развитие на интуицията, ейдетика, ранно обучение, състезания, мотивиране на учещите за високи постижения, специална работа с надарените ученици – всичко това ще бъде широко азпространено в образованието през бъдещите десетилетия.

Keywords: ethics, empathy, eidetics, intuition
THE FUTURE OF EDUCATION


Abstract. An important role for overcoming the formal methods and the old paradigm could be played by introducing new approaches to the process of learning like development of intuition, eidetics, early learning, competitions, initiation of more students to high achievements, special work with gifted students – all these should become common and widespread in future education.

Professor, D.Sc. Boyan Lalov
Technical University - Sofia

 

нагоре


НАПРАЗНИ ИЛИ НЕНАПРАЗНИ СА УСИЛИЯТА НА ЛЮБОВТА? ПРЕПОДАВАНЕ НА ШЕКСПИР
ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТЪР В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Георги Няголов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. През последните тридесет години преподаването на Шекспир посредством театър се установява като полезен дидактически подход по целия свят. Досега той не се използва систематично в Софийския университет. За да се запълни тази празнина катедрата по англицистика и американистика проведе експериментален проект с цел да се провери ефективността на най-съвременните методологии, становяване на интердисциплинарно сътрудничество, както и да се изследва потенциалът на всички тези средства за повишаване на качеството на обучението, което получават студентите. Конкретната цел на проекта е поставянето на аматьорски спектакъл по пиесата „Напразни усилия на любовта“, като студентите бъдат въвлечени колкото е възможно във всички творчески процеси, свързани с реализирането на продукцията: адаптиране на текста, създаване на декора, костюмите, реквизита, специалните ефекти, режисурата на постановката и др. Настоящата статия представя резултатите от работата по проекта и ги разисква в контекста на така наречената криза в хуманитаристиката (поне такава, каквато я познаваме в Софийския университет) и необходимите промени в образователната парадигма: от пасивно към активно обучение с по-голям акцент върху развиване на творчески умения, основателно самочувствие и социалната интелигентност – едновременно с преподаването на съдържание.

Keywords: teaching Shakespeare through performance, active learning, changing educational paradigms
ABOURS LOST OR LABOURS WON? TEACHING SHAKESPEARE THROUGH PERFORMANCE AT SOFIA UNIVERSITY


Abstract. Over the last thirty years teaching through performance has established itself as a useful approach to Shakespeare’s dramatic works all over the world. So far, this approach has not been used systematically at Sofia University. To fill this gap an experimental workshop was launched in 2011 to test up-to-date performance-based classroom practices and establish interdisciplinary collaborations, as well as to explore the potential of these activities for enhancing student learning. The more immediate objective of the workshop was to stage an amateur production of Love’s Labour’s Lost involving students as much as possible in theatre-related decision-making processes, such as adapting the play text, designing costumes, props, special effects, directing individual scenes as well as the whole production, etc. The paper reports on the achievements of the workshop and invites discussion in the more general context of the modern crisis in the humanities as we know them (at least at Sofia University) and the necessary paradigm shift from passive to active learning with a stronger emphasis on using creative pedagogies for fostering healthy self confidence, developing transferable skills and gaining social intelligence alongside teaching content.

Senior Assistant Professor Dr. Georgi Niagolоv
Sofia University “St. Kliment Ohridski“

 

нагоре


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ, РЕЛИГИОЗНИ И ИНТЕРКУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 
В ИСТОРИЯТА НА РУМЪНСКИЯ НАРОД

Дорин Опри

Университет „1 декември 1918“ – Алба Юлия, Румъния

Резюме. Един от приоритетите на съвременната ера е достъпът до различни ценности, който определя интереса към разбирането на мястото им в действителното обществено пространство. Изправени сме пред нов културен модел, зададен от средата и от още по-силно изразеното изпитание на съжителството на културите, което доскоро беше в състояние на дълбок антагонизъм. Един от големите въпроси в този контекст е как религията като основен фактор в историята на човечеството допринася за достигането на този етап. Това проучване цели да представи най-важните приноси на румънския православен клир от ХVІІ–ХІХ в., който приема да усвои модерността не само поради личната или обществена употреба на по-разнообразни модели, утвърдени при среща с хора и общества от различен културен произход, но и от гледна точка на образованието. Училищата стават не само средоточие на ценностите от историческия период, но среда, в която традиционните ценности се интегрират и се представят на света с новите формиращи ценности, основани на разнообразните очертания на идентичностите. От гледна точка на историята много румънски митрополити днес са определяни като истински предтечи на днешните интеркултурни разгръщания чрез настойчивостта си за издигането на училищата и ориентирането им към актуалните национални и европейски ценности.

Keywords: education, religion, values, interculturality, church
INTERACTION OF EDUCATIONAL, RELIGIOUS AND INTERCULTURAL VALUES IN THE HISTORY OF ROMANIAN PEOPLE


Abstract. Increasing current interest in understanding the place of values in society nowadays comes from contemporary access to variety of values as dominant priority of our era. Therefore we face a new cultural model resulting in meeting and more pronounced testing of cohabitation of cultures located in a deep antagonism just until recently. One of key issues in that context is how religion as a major problem throughout mankind’s history, contributed to that shift. This study aims to present main contributions of Romanian Orthodox Church clergy from XVII-XIX centuries, who agreed to assume modernity not only in personal or social exploitation of more diverse models, validated after meeting with people or different cultural models, but especially in the educational plan. School as focal point of values of a historic period also provided environement for integration of those values and to their presentation to the world together with new formative values based on various identity contours. Therefore we can identify many Romanian metropolitans from the past, some of them being also considered scholars and cannnonised saints, as true precursors of recent intercultural achievements, through their insistence on development of schools and on placing education them on the opening lines to national and European values.

Preot, lector universitar Dr. Dorin Corneliu Opriş
Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică,
Facultatea de Drept si Stiinte Sociale Universitatea “1 Decembrie 1918“

 

нагоре


МЕНИДЖМЪНТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ КЛАС – ЕДНА ЗНАЧИМА ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Силвия Николаева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. В статията се представя авторска позиция относно актуалните концептуални и приложни измерения на мениджмънта на класа като относително нова за България сфера на рефлексия и практика. Представена е кратка хронология на първите изследвания и постижения в световен и български контекст. На основата на акумулираните през последните осем години собствени изследователски данни, анализи и оценки се систематизират основните постижения, „бели петна“ и възможни перспективи за бъдещо развитие в тази тематична област. За целта се използва системно-екологичен анализ на философските, теоретичните и емпиричните измерения на мениджмънта на класа не само като реалност, но и като изследователска територия, в която съжителстват различни гледни точки и подходи.

Keywords: classroom management; learning environment; system approach;system typologies; ecology
CLASSROOM MANAGEMENT – A TOPIC FOR FURTHER CONSIDERATION


Abstract. This paper presents an original approach towards the current conceptual and empirical implementations of the classroom management which is relatively new area of investigation and good practices in this country. A short chronology of the first studies and developments in both Bulgarian and worldwide context is introduced. On the basis of own research data and results gathered during a period of eight years the author summarizes main achievements, questions and perspectives in this thematic area. An ecological approach towards classroom management is emphasized based on its system analysis.

Silvia Nikolaeva, PhD
Associate Professor
Faculty of Education, Department of Social Work
Sofia University „ST. Kliment Ohridski“

 

нагоре


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПОРТФОЛИО НА УЧАЩИЯ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

Галина Георгиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. Ефективността на електронното портфолио все повече се свързва по-скоро с активния процес на неговото създаване, отколкото с продукта – крайния резултат. Е-портфолиото позволява да се запишат резултатите от автентичното обучение и разкрива възможности за събиране на различен тип доказателства под формата на текст, аудио, видеоклипове, графики, снимки и др. Настоящата статия1) представя резултати от контент-анализ на студентски есета относно използването на електронното портфолио на учащия в обучението. Изясняват се основните му функции и се прави опит да се установи значимостта, която студентите им придават с оглед разкриване ефективността на електронното портфолио по отношение на реализирането на различни цели в обучението. Най-съществените предимства на е-портфолиото на учащия според получените резултати се отнасят за: подпомагането и проследяването на прогреса в ученето; осигуряването на възможности за атрактивно представяне в различен контекст; осигуряването на по-пълна и точна представа за качеството на подготовката; осъществяването на формиращо оценяване, както и за развитие на редица значими умения.

Keywords: e-portfolio; portfolio; formative assessment
USE OF LEARNER’S E-PORTFOLIO IN INSTRUCTION


Abstract. The effectiveness of e-portfolios is to a greater extent a result of the active process of their development than with the final product itself. The e-portfolio allows recording the outcomes of authentic instruction and reveals opportunities for collecting different types of proofs such as a text, audio, video records, graphics, photos and other types of presentations. The current study aims to determine the significance of e-portfolios in the learning process based on the students’ opinions. The results of content analysis of 38 students’ essays about use of student’s e-portfolio for learning purposes are presented in this paper. The paper clarifies e-portfolio’s basic functions in instruction. The results indicated that the greatest advantages of student’s e-portfolio are related to supporting and following the progress of learning, assuring attractive presentation in different contexts, providing the overall picture of knowledge acquisition, implementing formative assessment and developing different kind of important skills.

Assist. Prof. Galina Georgieva, PhD

Sofia University “St. Kliment Ohridski“

 

нагоре


ЗНАЧЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ИГРА

Ася Велева

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Резюме. Педагогическата перспектива към играта има дълга история, обуславяща се от факта, че ученето е особено ефективно, когато протича в игрова форма. Но при поставяне на акцента върху дидактическата стойност на феномена специфичното му развиващо значение като че ли остава на заден план. Във връзка с това настоящата статия прави опит да разкрие общопсихологическото значение на детската игра, обосноваващо я като дейност с фундаментален принос в онтогенезиса. Анализира се ролята на феномена за пълноценното физическо, емоционално, когнитивно, креативно и личностно развитие; лансира се тезата за необходимостта от осигуряване на повече възможности за свободни, самоинициирани от децата игри като предпоставка за успешна адаптация към училищния тип обучение.

Keywords: benefits of play, play and development, preparation for school
THE IMPORTANCE OF CHILDREN’S PLAY


Abstract. The pedagogical perspective to play has a long tradition since knowledge can be most effectively learned through play. However because of focusing on didactic value of play its specific developmental benefits remain in the background. Therefore current paper aims to bring to light the crucial importance of play as an activity with fundamental contribution in ontogenesis. There is analyzed the role of playing in regard to physical, emotional, cognitive, creative and personal development. It is concluded that providing more opportunities for children to play is essential for successful adaptation to school education.

Dr. Asya Veleva, PhD
„Angel Kanchev“ University of Ruse

 

нагоре


ОЩЕ ЕДНА ИДЕЯ

Галина Стоянова

Обединено детско заведение 6 „Еделвайс“ – Казанлък

Резюме. Математиката като наука има изключително важно място в живота на хората, а изучаването є и овладявнето на нейните закони оказва ползотворно влияние върху умственото развитие на децата. Затова за педагозите е изключително важно да намерят такива начини и средства за представянето є пред децата, които да предизвикат у тях траен интерес и любов към тази наука. Това кара педагозите да търсят все по-нови и интересни технологии за представяне на математическите знания. В тази статия се предлага още една идея, която да обогати арсенала от педагогически техники на предучилищните педагози.

Keywords: interactive methods, pedagogical situation, mathematical knowledge.
ANOTHER IDEA


Abstract. Mathematics as a science is extremely important place in people’s lives, and studying it and mastered its laws has beneficial effect on mental development of children. Therefore, for teachers is extremely important to find such ways and means to present the children to create their continued interest in and love for this science. This causes teachers to seek more new and exciting technologies to present mathematical knowledge. This article offers an idea to expand the arsenal of techniques for teaching preschool teachers.

Galina Stoyanova
Kindergarten № 6 „Edelvais“

 

нагоре


КЪМ ДИСКУСИЯТА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ

Вася Делибалтова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. Въпросът за създаването и използването на електронни учебници като част от изграждането на нова образователна среда, адекватна на промените в общeството, заема особено място в общата дискусия за необходимостта от повишаване на качеството на образованието. Тук са представени изследвания, насочващи вниманието към необходимостта от психолого-педагогическо обосноваване на технологичните нововъведения и извеждане на педагогически критерии за качество и ефективност.

Keywords: education, textbook, electronic textbook
TO THE DISCUSSION OF ELECTRONIC TEXTBOOKS


Abstract. The question about the establishment and use of electronic textbooks as a part of building a new educational environment, adequate to the changes in the society, occupies a specific place in the general discussion of the need of improving the quality of education. Below are stated studies, which refer to the need of psychological and pedagogical justification of technological innovations and the development of pedagogical criteria for quality and efficiency.

Associate professor Vasya Delibaltovа,PhD
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

 

нагоре


АКТИВНОТО УЧИТЕЛСТВО КАТО ПОДХОД „ОТДОЛУ НАГОРЕ“ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА

Дейвид Фрост
Университет в Кеймбридж – Факултет по педагогика, Великобритания
Екип от институт „Отворено общество“ – София,
програма „Активно учителство“ – България,
(Боян Захариев, Петя Кабакчиева, Марияна Георгиева, Марияна Банчева, Илко Йорданов)


Резюме. Инициативата за насърчаване на учителското лидерство подкрепя професионалното развитие на над 1000 учители в около 150 училища. Тя се реализира от изследователска образователна мрежа с екип от над 50 експерти от 15 страни. В настоящата статия е представен пътят от възникването на идеята и въвеждането на модела „Активно учителство“ в България, както и целите на модела и специфични въпроси на прилагането му в разнообразни културни контексти. Разгледани са възможностите за подпомагане на професионалното развитие на учителите в рамките на възприемането на учителя като лидер в развитието на учителската общност и училището. В резюме е представена и методологията на подхода, както и примери за конкретни дейности и постигнати резултати.

Keywords: teacher leadership, teachers’ professional qualification, school education, school management, international cooperation in school education
TEACHER LEADERSHIP AS A BOTTOM-UP APPROACH TO THE EDUCATIONAL REFORM


Abstract. International Teacher Leadership (ITL) project is an established research and development initiative with a team consisting of over 50 experts from 15 countries supporting around 1000 teachers in around 150 schools. This article explains the origins and aims of the project and explores the cultural contexts in which this distinctive approach to supporting teacher leadership was implanted. It goes on to discuss teacher leadership as a concept and the distinctive approach used in this project. Furthermore, the authors discuss the idea and circumstances of implementation of the adapted teacher leadership model in Bulgaria. The methodology of the project is presented in outline and the project activities are made visible through presented evidence of impact.

Professor David Frost
University of Cambridge Faculty of Education

OSI team:
Boyan Zahariev

Programme Director
Governance and Public Policies Programme
Open Society Institute

Petya Kabakchieva,
Senior Researcher, „International Teacher Leadership“ - Bulgaria
Open Society Institute – Sofia

Mariyana Georgieva
Coordinator Project „International Teacher Leadership“ - Bulgaria
Open Society Institute – Sofia

Mariyana Bаncheva
Consultant, „International Teacher Leadership“ - Bulgaria
Open Society Institute – Sofia

Ilko Yordanov
Consultant, „International Teacher Leadership“ - Bulgaria
Open Society Institute – Sofia

 

нагоре


РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛСКОТО ЛИДЕРСТВО В ТУРЦИЯ

Айтач Гьогюш
Център за индивидуално и академично развитие
към Университета Сабанчи – Истанбул, Република Турция


Резюме. Д-р Айтач Гьогюш и Йозгюр Болат координират реализацията на проекта за насърчаване на учителското лидерство в Турция. Осъществяването на проекта започва през 2009 г. под надслов „Новото поколение учители“. Участие в проекта вземат 100 учители от 15 начални и основни училища в истанбулския район „Малтепе“. Проектът се фокусира върху начина, по който педагозите развиват уменията си за учителско лидерство по метода на водените от учителите дейности за развитие на училището в 15 училища. В своята статия д-р Айтач Гьогюш споделя два примера на инициирани и водени от учителите проекти, осъществени в едно начално училище и една гимназия.

Keywords: Teacher Led Development Work, teacher leadership, classroomactivities, students learning style
BUILDING TEACHER LEADERSHIP IN TURKEY THROUGH TEACHER LED DEVELOPMENT WORKS


Abstract. Dr. Aytaç Göğüş and Özgür Bolat led Teacher Leadership Project in Turkey since 2009 as “New Generation Teachers“ project. 100 teachers from 15 elementary and primary schools have joined to the project since 2009 in Maltepe district of Istanbul. The project focused on the way teachers have been developing teacher leadership through the establishment of Teacher Led Development Work (TLDW) in 15 schools. In this article, Aytac Gogus provides two examples of teachers’ own projects from one elementary and secondary school.

Aytac Gogus
Sabancı University
Center for Individual and Academic Development

 

нагоре


ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

Марияна Георгиева

Координатор на проект „Активно учителство“ в България,
институт „Отворено общество“ – София


Резюме. Професионалното развитие на учителите чрез клубовете „Активно учителство в България“ е част от международна мрежа по модела „Учителско лидерство“, създаден от проф. Дейвид Фрост от Университета в Кеймбридж, Великобритания. Моделът е адаптиран за България от екип на институт „Отворено общество“, София. Пилотният проект стратира през 2010 г. в Лясковец и Велико Търново. Изследва се качеството на сегашната политика за професионална квалификация на учителите и релевантността на предлаганите професионални форми и съдържание спрямо реалните нужди на учители, училища и ученици. Първите резултати и анализ показват, че ефективното професионално развитие е това, при което учителите споделят и обсъждат предизвикателствата, с които се сблъскват във всекидневието си. Те се нуждаят от насоки и инструменти, за да структурират дискусиите за своето и на екипа професионално развитие, както и напредъка на училището като цяло. Подобряването на работата на учителите изисква по-високо ниво на доверие към тях, засилване на вътрешните комуникации в рамките на педагогическите екипи, участие в развиваща се професионална общност, изследователски дейности, описване на резултатите в учителско портфолио.

Keywords: teachers’ professional development, teacher’s portfolio, professional support in school education system, in-service training
TEACHERS PROFESSIONAL DEVELOPMENT


Abstract. Teachers professional development through “Active Teachers“ Clubs in Bulgaria is part of the International Teacher Leadership Network founded by prof. David Frost, University of Cambridge, UK and adopted in Bulgaria by the Open Society Institute team. The pilot projects was launched in 2010 in Lyaskovets and Veliko Tarnovo. This article explores the quality of current professional qualification policy and the relevance of the teachers’ in-service training courses to the genuine needs of teachers, schools and students. The first results and analyses showed that the teachers need to share and discuss the challenges they face in the everyday school life. They need guidelines and tools to structure the discussions for school improvements and individual and team’s professional development. The improvements of teachers’ work and results require higher level of trust, measures to enhance the internal communications within the pedagogical teams and enhanced involvement in professional research activities and development of teachers’ portfolio.

Mariyana Georgieva
Coordinator Project
„International Teacher Leadership“ – Bulgaria
Open society Institute – Sofia

 

нагоре


АДАПТИРАНЕ НА УЧИТЕЛЯ КЪМ ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

Славка Борисова

СОУ „Максим Райкович” – Лясковец

Резюме. Славка Борисова, преподавател в СОУ „Максим Райкович” – Лясковец, представя откъси от своето портфолио, разработено като част от работата в рамките на клубовете „Активно учителство” в района на Велико Търново. Представената „винетка“ на учителя описва педагогическите подходи, използвани за идентифициране и удовлетворяване на потребностите на първокласниците: участие на учениците в учебните занятия, насърчаване чрез положителна стимулация и интерактивна работа в класната стая.

Keywords: classroom activities, teachers’ behavior, constructivism, students’cognitive developmentTEACHER’S ADAPTING TO THE FIRST GRADE STUDENTS

Abstract. Slavka Borissova, teacher in Maxim Raykovich School Lyaskovets presents excerpts of the portfolio developed as part of her participation of “Active Teachers” Clubs in the region of Veliko Tarnovo. The teacher’s vignette describes the pedagogical approaches used to identify and address the first grade students’ needs: students’ participation, students’ encouragement and positive stimulation and interactive work in the classroom.

Slavka Borissova
Maxim Raykovich School

 

нагоре


ДЕЦАТА ОБИЧАТ ДА БЪДАТ ОБИЧАНИ

Иванка Николова

СОУ „Вела Благоева“ – Велико Търново

Резюме. Иванка Николова, учител по изобразително изкуство в СОУ „Вела Благоева“ – Велико Търново, е участник в клуб „Активно учителство“. През учебната 2011/2012 година тя разработва портфолио, насочено към прилагане на иновативни подходи в часовете по изобразително изкуство с цел да се подобрят участието на студентите в клас и постиганите от тях резултати. В представения откъс от портфолиото на учителката се подчертава ролята на изобразителното изкуство и изпълнението на практически задачи за поведението на учениците. Подчертава се необходимостта от подобряване на комуникацията между училището и родителите, както и в рамките на педагогическите екипи.

Keywords: fine art, classroom activities
CHILDREN LOVE BEING LOVED


Abstract. Ivanka Nikolova, fine art teacher in Vela Blagoeva School – Veliko Tarnovo is an active member “Active Teachers“ Clubs. During the 2011/2012 school year she worked on the portfolio aimed at developing innovative fine art approaches to improve students’ participation and results. This excerpt of the teacher’s portfolio points out the role of fine art and practical tasks for students’ behavior. It underlines the need of improved communication between the school and parents and within the pedagogical teams.

Ivanka Nikolova
Fine art teacher
„Vela Blagoeva School“ – Veliko Tarnovo, Bulgaria

 

нагоре


ШУМЪТ В УЧИЛИЩЕ – ОПИТ ЗА НАМИРАНЕ НА ПОДХОД ЗА НАМАЛЯВАНЕТО МУ

Розалия Димкова

СОУ „Вела Благоева“– Велико Търново

Резюме. Розалия Димкова, учител по биология в СОУ „Вела Благоева“ – Велико Търново, представя откъси от разработеното от нея портфолио за намаляване на шума в училище. Тя споделя накратко своя опит в намирането на подходящи начини за намаляване на шума в училището и класните стаи, като представя примери и доказателства за най-ефективните мерки за ограничаване на шума, открити и приложени като част от дейността на учителите в рамките на клубовете „Активни учители“ в района на Велико Търново.

Keywords: noise, classroom activities, biology and health education
THE NOISE IN THE SCHOOL – EXPERIENCE IN FINDING AN APPROACH TO REDUCE IT


Abstract. Rozalia Dimkova, biology teacher in Vela Blagoeva School – Veliko Tarnovo presents excerpts of the portfolio on the noise reduction in the school. The experience in finding ways to reduce the noise in the school and classrooms is presented in brief with evidences from most effective measures discovered and implemented as part of the teacher’s activities within the “Active Teachers“ Clubs in the region of Veliko Tarnovo.

Rozalia Dimkova

Biology teacher
Vela Blagoeva School
Veliko Tarnovo, Bulgaria

 

нагоре


ФИНЛАНДИЯ – ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО НАЦИОНАЛНА ЦЕННОСТ

Дина Димитрова

Регионален инспекторат по образованието – Сливен

Резюме: Настоящата статия насочва вниманието към важни характеристики на финландската образователна система, които я правят успешна и социална, към механизмите за ефективното й функциониране и управление от ранно детство до завършване на XII клас, а по-нататък – и на висше образование. Разработката акцентира върху екипната работа, свързана с изискванията и практиката на индивидуалното стимулиране и развитие на всяко дете и ученик в детските градини и училищата във Финландия на базата на оценка на потенциала и интересите му; ефективността от ученето и социалната справедливост в образованието; гарантирането на равно качество на услугите.

Keywords: Finnish educational system, individual stimulation and support forchildren and students, teamwork, efficiency, social justice in education
FINLAND – EDUCATION AS A NATIONAL VALUE


Abstract. This article draws the attention to some important features of the Finnish educational system that make it successful and socially oriented; to the mechanisms for its effective functioning and management from infancy to graduation of 12th grade and further to higher education as well. The article focuses on teamwork connected to the practice of individual stimulation and development of each child and student in kindergartens and schools in Finland, based on an assessment of the potential and interests; the effectiveness of learning and social justice in education, ensuring equal quality of services.

Dina Dimitrova

Senior expert of preschool education
Regional Inspectorate of Education

 

нагоре

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


130 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ /
130 YEARS PRESCHOOL EDUCATION IN BULGARIA
Предучилищното възпитание в Перник и региона 
[Preschool Education in Pernik Region] / 
Антоанина Чернева / Antoanina Tcherneva - стр. 743

icon Отвори пълния текст


ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА / EDUCATION, CULTURE
Идеите и възгледите на Васил Манов за социалната педагогика
[Manov’s Ideas and Views on Social Pedagogy] /
Клавдия Сапунджиева / Klavdia Sapundjieva - стр. 757

icon Отвори пълния текст


Мечтата за свобода и педагогиката
[The Dream of Freedom and Pedagogy] /
Йордан Колев / Jordan Kolev - стр. 769

icon Отвори пълния текст


Откриване на детството като културно-исторически феномен
[Discovering the Childhood as a Cultural and Historical Phenomenon] /
Милка Терзийска / Milka Terziyska - стр. 779

icon Отвори пълния текст


ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ / APPLIED RESEARCHES
Конфликтите между децата в предучилищна група
[Confl icts between prescool children] /
Антоанета Първановска / Antoaneta Parvanovska - стр. 796

icon Отвори пълния текст


Творчеството на учителя в детската градина за формиране на игрова култура чрез театрализирана игра
[Creativity of teachers in kindergardens for formation of culture game by game drama] /
Милка Тодороваа / Milka Todorova - стр. 803

icon Отвори пълния текст


Институционализираното гражданско участие на родителите в управлението на детската градина
[The Institutionalized Civil Participation of Parents in the Kindergarten Management] /
Цеца Георгиева / Tsetsa Georgieva - стр. 808

icon Отвори пълния текст


Семейството – институция в детската градина и началното училище
[The Family in the Kindergarten And tn the Primary School – Patterns Of Interaction] /
Светла Терзиева / Svetla Terzieva - стр. 821

icon Отвори пълния текст


Теоретичен аспект на проектнобазираното обучение
[A Theoretical Aspect of theProject-Based Learning] /
Тонка Панайотова / Tonka Panayotova - стр. 827

icon Отвори пълния текстЗа някои педагогически аспекти при работа по проект, базирани на обучението по английски език 
[For Some Pedagogical Aspects on the Project Work Based of the Education in English] / 
Мариета Маркова / Marieta Markova - стр. 846

icon Отвори пълния текст


Връзките събиране–изваждане и умножение–деление и пропедевтиката на понятието уравнение в началното обучение по математика
[The Interrelations Between Addition–Subtraction and Multiplication–Division and The Preliminary Teaching of The Concept of an Equation in Primary School Course of Mathematics ] /
Иванка Минчева / Ivanka Mincheva - стр. 852

icon Отвори пълния текстРодителите и другите възрастни като партньори и помощници на учителите в процеса на образование и възпитание на децата 
[Parents and Other Adults as Partners and Assistants of Teachers in Children's' Education and Upbringing] /
Десислава Дянкова / Радка Пенева / Desislava Dyankova / Radka Peneva - стр. 868

icon Отвори пълния текст


Особености на ученето чрез диалог в природонаучното обучение в началното училище
[Features of Learning Through the Dialogue in Science Education at Primary School] /
Иванка Кирилова / Ivanka Kirilova - стр. 873

icon Отвори пълния текст


КНИЖНИНА / BOOK REVIEWS
Ценно помагало за психолози и педагози
[Valuable Handbook for Psychologists and Educationalists] /
Любен Десев / Lyuben Desev - стр. 884

icon Отвори пълния текст


Защо лекувани наркомани не се интегрират в обществото
[Why Could not Cured Drug Addicts Be Integrated in the Society Afterwards ] /
Иванка Атанасова / Ivanka Atanasova- стр. 888

icon Отвори пълния текст


IN MEMORIAM
Георги Мавров. Живот, отдаден на науката и образованието
[George Mavrov. A Life Devoted to Science and Education] /
Станка Миленкова / Stanka Milenkova - стр. 891

icon Отвори пълния текстУКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 893

icon Отвори пълния текст


ИДЕИТЕ И ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ВАСИЛ МАНОВ ЗА СОЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА


Клавдия Сапунджиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме. Целта на статията е да представи Васил Манов и неговите възгледи за социалната педагогика. Гледната точка на Манов се аргументира чрез анализ на собствената му позиция и съпоставените от него социалнопедагогически системи на П. Наторп, П. Бергеман и В. Райн. 


Keywords: social pedagogy, social education, socio-pedagogical systemsMANOV’S IDEAS AND VIEWS ON SOCIAL PEDAGOGY


Abstract.
The purpose of this article is to introduce V. Manov and his concepts on social pedagogy. The point of view taken by V. Manov is substantiated through the analysis of his own position аnd, as well as through his comparison of the sociopedagogical systems of P. Natorp, P. Bergemann and W. Rein 


Prof. Dr. Habil Klavdia Sapundjieva
Sofia University „St. Kl. Ohridski

 нагоре


МЕЧТАТА ЗА СВОБОДА И ПЕДАГОГИКАТА


Йордан Колев
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград


Резюме.
Допуска се, че свободата е и ще бъде велика мечта – и на всеки човек, и на цялото човечество. Анализират се идеи на класици за свободата на детето и възможните решения на педагогиката. 


Keywords: dream, freedom, choice, strong activityTHE DREAM OF FREEDOM AND PEDAGOGY


Abstract. It is assumed that freedom is and will be a great dream – of every man and of all mankind. The ideas of the classics of the child's freedom and the possible solutions of pedagogy are analyzed


Prof. Jordan Kolev, PDS
South-West University „Neofi t Rilski“

 нагоре


ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСТВОТО КАТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФЕНОМЕН


Милка Терзийска
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
Целта на настоящата статия е да представи концепцията за детството в монографията на Филип Ариес „L’еnfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime“ (1960), която включва три основни идеи. Първо, в „старото традиционно общество“ продължителността на детството е сведена до неговия най-ранен период. Второ, социализацията на детето се осъществява извън семейството.Трето, сериозните изменения в отношението към детството и детето започват едва в края на ХVІІ в. и са свързани с развитието на училището. Развитието на училищното образование и възникването на родителската любов – това са двете страни на един и същи процес, в резултат на който детето става централна фигура в семейството. Филип Ариес показва, че детството има своя собствена история и това е най-голямата му заслуга. Освен това един и същи народ може да има в течение на своята история различни култури на детството. Детството е понятие, което има сложно социално и културно съдържание и Филип Ариес показва как конкретната култура „открива“ феномена на детството.


Keywords: Philippe Aries, childhood, history of childhood, family, Ancien RégimeDISCOVERING THE CHILDHOOD AS A CULTURAL AND HISTORICAL PHENOMENON


Abstract. The purpose of this paper is to present the concept of childhood in the monograph of Philippe Aries „L'еnfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime” (1960), which includes three main ideas. First, in the “old traditional society” the duration of childhood is reduced to its earliest period. Second, the socialization of children is achieved out of the family. Third, serious changes in attitude towards childhood and the child begin in the end of the seventeenth century and are associated with the development of schools. Development of school education and the emergence of parental love – these are two sides of the same process as a result of which the child becomes a central fi gure in the family. Philippe Aries shows that childhood has its own history and that is its greatest merit. Moreover, the same people may have in the course of its history different cultures of childhood. Childhood is a concept which has a complex social and cultural content and Philippe Aries shows how the specifi c culture“discovers” the phenomenon of childhood. Milka Terziyska, PhD
University of Sofi a „St. Kliment Ohridski“
Faculty of Preschool and Primary School Education

 нагоре


ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНОТО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
(За образователните мениджъри и за родителите)


Цеца Георгиева
Обединено детско заведение 2 „Звънче“ – София


Резюме.
Публикацията третира модерния мениджмънт на образователните институции, значимостта на гражданското общество като институционализиран обществен сектор, представен чрез неправителствени организации, които изпълняват мисията да гарантират жизнеспособността на държавните институции, при които се наблюдава дефицит в ресурсното осигуряване на тяхната дейност. Установяването и развитието на взаимоотношенията между НПО (неправителствени организации) и органите на местната и държавната власт е знак за зрелостта на обществото и сигурна гаранция за прогрес не само на институциите, а и на отделната личност, която се превръща в основно понятие. Връзката на българското образование с обществеността е социална политика с дълга история. Училищните настоятелства са първото представителство на гражданското общество в организирането, ръководството и управлението на българската просвета още през епохата на Възраждането. И днес гражданските организации (родителската общественост) изпълняват своето традиционно предназначение. В контекста на новите предизвикателства на обществено-икономическите реалности на конкурентност, пазарна ориентация, самоуправление става дума за поделена отговорност между държавата и обществото за финансовото и материалното обезпечаване на образователно-възпитателния процес на децата и учениците, генерирайки собствени и дарителски ресурси и кооперирайки доброволните усилия на гражданите (родителите). А това е сърцевината на идеята за демократичното общество като работещо гражданско общество. Гражданското съучастие на родителите в управлението на образователните организации се гарантира от българското законодателство със Закона за народната просвета и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Активността на родителските организации като партньор на детската градина (училището) е индикатор за споделена грижа, за проява на заинтересованост за бъдещето на децата и тяхното личностно развитие като пълноценни граждани на обществото, проява на сътрудничество и съпричастност при решаване на въпроси, свързани с жизнеспособността на организацията, и най-вече – индикатор за цивилизоваността на обществото.


Keywords: management, parental alliance, civil society, institutionalization, innovations, cooperation, interactionTHE INSTITUTIONALIZED CIVIL PARTICIPATION OF PARENTS IN THE KINDERGARTEN MANAGEMENT
(For the Education Managers and for the Parents)


Abstract. The publication treats the modern management of the educational institutions, the signifi cance of the civil society as an institutionalized public sector, represented by non-governmental organizations, which perform the mission to guarantee the viability of the state institutions, where a defi cit of the resource provision of their activity is observed. The establishment and the development of relations between the non-governmental organizations (NGOs) and the local and the state authorities illustrates the maturity of the society and is a solid guarantee of progress, not only of the institutions, but as well of the individual, which becomes a fundamental fi gure. The relation between the Bulgarian education and the society is a social policy having long history. The school committees are the fi rst agency of the civil society in organizing, management and leadership of the Bulgarian education since the National Revival. Nowadays, the civil organizations /the parental community/ perform their traditional functions. In the context of new challenges of socioeconomic realities of competitiveness, market orientation, self-government, of shared responsibility between the state and the society for fi nancial and material provision of the educational process of children and pupils, generating private and donation resources, and integrating the voluntary efforts of the citizens (parents). And this is the core of the idea of democratic society as a working civil society. The civil cooperation of parents in the education organizations management is guaranteed with the Bulgarian legislation with the Public Education Law and the Law on the non-profi t legal entities. The activeness of the parental organizations, as a partner of the kindergarten /the school/ is an indicator for shared care, for the expression of interest in the children’s future and their personal development as full citizens of the society, a manifestation of cooperation and involvement in resolving issues related to organization’s viability, and most of all – an indicator of the society’s civility.


Tsetsa Georgieva
Principal of Kindergarten
Kindergarten 2 „Zvunche“

нагоре


ТЕОРЕТИЧЕН АСПЕКТ НА ПРОЕКТНОБАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ


Тонка Панайотова
4.ОУ „Димчо Дебелянов„ – Благоевград


Резюме.
В статията се проследяват възникването, същността, характеристиките, етапите и значимостта на проектнобазираното обучение. Представен е и моделът на проектнобазирано обучение с интегриране на информационните технологии, разработен от българските учени доц. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова от университета „Проф. Асен Златаров„, Бургас.


Keywords: project-based learning, defi nition, collaboration, benefi ts, integration of ITA THEORETICAL ASPECT OF THE PROJECT-BASED LEARNING


Abstract.
The article traces the emergence, signifi cance, nature, characteristics, stages and importance of project-based learning. The model of project-based learning with integration of information technology, developed by Bulgarian scientists Assoc. Prof. R. Papancheva and Assoc. Prof. K. Dimitrova, "Prof. Dr Asen Zlatarov" University, Burgas, is introduced.


Tonka Panayotova
4th Elementary School „Dimcho Debelyanov”

нагоре

 


ЗА НЯКОИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ РАБОТА ПО ПРОЕКТ, БАЗИРАНИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Мариета Маркова
ОУ „Христо Никифоров“ – ЛовечРезюме. Статията представя дейности по проект Училище за себеутвърждаване и подготовка към eвропейски хоризонти – УСПЕХ, базирани на обучението по английски език в 4. клас. Проектният метод е един от пътищата, чрез които можем да направим училището привлекателно за младите хора. Работата по проект свързва теорията и практиката, класната стая и реалния живот. Насочена е към творческата саморазвиваща се личност. Учи учениците на самостоятелност, отговорност, увереност в собствените възможности и стимулира бъдещото им развитие.


Keywords: project, education, learning by doing, I work in a team, Spelling Bee, toleration, industry, I succeeded!THE PROJECT WORK BASED ON THE EDUCATION IN ENGLISH


Abstract. In the article some ideas about the interrelations between arithmetic operations are presented. The aim is to systemize problems and to use them for introducing the rules of fi nding an unknown component of an arithmetic operation. All the systems and their implementation are illustrated by problems taken out of the primary school course of mathematics.Marieta Radoslavova Markova
Secondary school „Hristo Nikiforov“

нагоре


ВРЪЗКИТЕ СЪБИРАНЕ–ИЗВАЖДАНЕ И УМНОЖЕНИЕ–ДЕЛЕНИЕ И ПРОПЕДЕВТИКАТА НА ПОНЯТИЕТО УРАВНЕНИЕ
В НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА


Иванка Минчева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“


Резюме. В статията се разглеждат връзките между обратните операции събиране–изваждане и умножение–деление и тяхното приложение при въвеждане на правилата за намиране на неизвестен компонент на аритметична операция. Идеите са систематизирани и са илюстрирани със системи задачи от училищния курс по математика в началните класове.


Keywords: interrelation, arithmetic operation, unknown component, equation, system of problemsTHE INTERRELATIONS BETWEEN ADDITION–SUBTRACTION AND MULTIPLICATION–DIVISION AND THE PRELIMINARY
TEACHING OF THE CONCEPT OF AN EQUATION IN PRIMARY SCHOOL COURSE OF MATHEMATICS


Abstract.
In the article some ideas about the interrelations between arithmetic operations are presented. The aim is to systemize problems and to use them for introducing the rules of fi nding an unknown component of an arithmetic operation. All the systems and their implementation are illustrated by problems taken out of the primary school course of mathematics.


Ivanka Mincheva, PhD
Department of Algebra and Geometry
Veliko Tarnovo University

нагоре


ОСОБЕНОСТИ НА УЧЕНЕТО ЧРЕЗ ДИАЛОГ В ПРИРОДОНАУЧНОТО ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ


Иванка Кирилова 
Съюз на учените в България


Резюме. Настоящата статия разглежда значението на диалога в процеса на опознаване на природата. Посочени са основните характеристики на диалогичното преподаване – колективност, реципрочност, подкрепа, кумулативност и целенасоченост. Внимание е отделено и на спецификата на езика в природонаучното обучение, както и на аргументацията като особена форма на диалог в процеса на опознаване на природата. Посочени са и конкретни примери, приложими в природонаучното обучение в началното училище. Очертани са и предимствата на ученето чрез диалог за разгръщането на детските идеи и за развитието на мисловните им умения.


Keywords: dialogue, learning, science education, primary school FEATURES OF LEARNING THROUGH THE DIALOGUE IN SCIENCE EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL


Abstract.
The article discusses the importance of the dialogue in the process of exploring nature. The main features of the dialogue teaching – collective, reciprocal, supportive, cumulative and purposeful, are given. Attention is paid to the specifi city of the language in primary science, as well as the argumentation as a specifi c form of dialogue in the process of investigating nature. Concrete examples related to primary science education are pointed out. The advantages of learning through dialogue for the development of children’s ideas and for the development of thinking skills are outlined.Dr. Ivanka Kirilova, PhD
Union of Scientists in Bulgaria

нагоре

 


ЦЕННО ПОМАГАЛО ЗА ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОЗИ
(Надежден инструмент за диагностициране смисъла на живота)


Любен Десев


Минчев, Борис. Тест на Дж. Крумбъг и Л. Махолик за смисъл в живота. Българска версия. 
Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, Университетско издателство, 2011, 90 с.


Abstract. This paper is a review of the handbook for The Purpose-in-Life Test, by J. Crumbaugh & L. Maholick, the Bulgarian version. The adaptation was performed according to the psychometric norms. The test may be useful in educational counseling practice.


Keywords: psychological test adaptation, meaning-in-life, counseling


Prof. Lyuben Desev, PsDS

нагоре


ЗАЩО ЛЕКУВАНИ НАРКОМАНИ НЕ СЕ ИНТЕГРИРАТ В ОБЩЕСТВОТО


Иванка Атанасова
Радка Стаматова. Защо лекувани наркомани не се интегрират в обществото. Бургас, 2012, 40 с.


Abstract. The present book shows the results of the author’s research in relation to what is happening with the drug addicts after attempts for their treatment. In short, it considers the infl uence of the different kinds of drugs on the human being development in a physiological, bio-chemical, physical and psychological aspect, and their general refl ection on health. With her habitual emotionality and commitment, Dr Stamatova describes the real experience of the drug addicted faiths having gone through different forms of treatment, the possibilities which the state offers for drug addicts treatment. While at the stage of treatment, there is a kind of hope, afterwards these people, not having quite strong mentality yet and with a lot of problems, do not have any support of anyone except of their families. In this respect, the society is a debtor in to the hundreds young people who have fallen into the hell of drug addiction. Each of them is left all by themselves and often the most common case is to get again into the “friendly” environment created by drug addicts like them and to fall into the drug dealer’s clutches and everything is starting once again from the beginning. Dr Stamatova describes real-life cases – what happens to people who have made attempts to cure themselves. Particularly hopeful is the case when the drug victim, driven by his/her closest people, who also support him/her strongly, combines the treatment with the belief in God. All this helps to the drug addict return to normal life. This example gives hope to all needy. The book is written at one go with a strong emotion and commitment and for sure it can infl uence the young people who are the main group that isin danger of falling into the drug’s clutches. With the author’s habitual pedagogical mastership, a successful step is made from theory into the world practice. Two inquiries are conducted with very precisely formulated questions, which refl ect the essence of the examined problems. One of the inquiries is conducted with 679 pupils from age 14 up to 18 years. The questions provoke the youths to learn more about the drugs and the destruction they cause to the human constitution and personality. The other inquiry is conducted with 26 cured drug addicts from age 18 to 35 years. The answers to the questions are shocking. It is obvious that almost all these people, who are in the prime of their life, have taken the road to nowhere. The book should be made knownto as many as possible young people. It will touch their hearts and for sure will stop many of them from trying drugs. This is because in this text you cannot fi nd edifi cation and dry statistics, you won’t find a bank of complex and incomprehensible science facts with which our children are overwhelmed daily at school in each subject taught. There is comprehensively given data on how the drugs infl uence the person. There are a lot of wrecked human fates whose stories are told with warm human commitment. The experienced teacher with a big human heart, Dr Radka Stamatova, with her consecutive book says “stop” to those who haven't fallen into the drugs hell and the young people for sure will believe her. There is still hope also for those who havealready fallen into this hell – the faith and will, and the family support! 


Keywords: drug addicts, people who suffer, behaviour problem, integration, society


Ivanka Atanasova, Assos. Prof, PhD
University of Shumen

нагоре

 


 

  

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


ПРАВНО И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ / LEGAL AND CIVIC 
EDUCATION
За правата на детето и възпитанието
[About Child’s Rights and Upbringing (Education)] /
Вяра Гюрова / Viara Gyurova - стр. 903

icon Отвори пълния тектПедагогически проекции на идеята за „космополитното гражданство”
[Pedagogical Projections of the Idea for „Cosmopolitan Citizenship”] /
Сийка Чавдарова-Костова / Siyka Chavdarova-Kostova - стр. 917

icon Отвори пълния тект


Приносът на родителите за училищния климат и гражданското общество
[Parents’ Contribution to the School Climate and to the Civil Society] /
Марияна Георгиева / Mariyana Georgieva -  стр. 932

icon Отвори пълния ткст


СЪВРЕМЕННИ ИНТЕРДИСЦИПЛИННИ РАКУРСИ / CONTEMPORARY INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES
Дислексията от психолингвистично гледище
[Dyslexia in a Pshycholinguistic Aspect] /
Стела Богомилова / Stela Bogomilova - стр. 940

icon Отвори пълния тект


ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ / THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES
Изследване на етническите предразсъдъци на младите българи
[Study of Ethnic Prejudices of Young Bulgarians] /
Зорница Ганева / Zornitza Ganeva - стр. 959

icon Отвори пълния текст


В помощ на оценката на риска от възникване на зависимости в юношеска възраст /
[Support to the assessment of addiction risk duringadolescence] /
Юри Кацаров Yuri Katsarov - стр. 979

icon Отвори пълния текст


Ефективност в управлението и организацията на детската градина
[Effi ciency of Kindergarten in the Management and Organization] /
Милкана Мушанова / Milkana Mouchanova - стр. 986

icon Отвори пълния текст


Образователните софтуерни продукти в часовете по български език и литература в I–IV клас –
на какви изисквания трябва да отговарят? /
[Educational Software Products in the Hours in Bulgarian Language and Literature in I–IV Class –
Of What Rules Laid Down by Must Meet?] /
Виолета Кюркчийска / Violeta Kyurkchiyska - стр. 993

icon Отвори пълния текст


Модел на езиково и креативно развитие на 2–10-годишни деца
[Model for Language and Creative Development of 2-10 Years Old Children] /
Цветелина Панайотова / Tzvetelina Panaiotova- стр. 1001

icon Отвори пълния текст


Подготовка за ограмотяване на 6-7 годишните деца 
[Training for Liquidation of Illiteracy of the 6 to 7 Years Old Children] /
Виолета Златева / Violeta Zlateva - стр. 1012

icon Отвори пълния текст


ДИСКУСИОННО / DISCUSION
Информационните системи за отчитане и оценка на преждевременно напусналите училище
(Актуално състояние, проблемни моменти и възможности за промяна)
[Information System for Recording the Early School Leavers – Current Status, Problems and Possibilities for a Change] /
Йосиф Нунев / Yosif Nunev - стр. 1020

icon Отвори пълния текст


Домашното обучение: поглед към основанията за избор
[Homeschooling and Pointing out the Main Reasons for Taking up that Option] /
Биляна Гъркова / Biliana Garkova - стр. 1032

icon Отвори пълния текст


СПОДЕЛЕНО / SHARED EXPERIENCE
Теорията на професор Рувен Фойерщайн и произтичащите от нея инструменти за стимулиране на когнитивното развитие
[Prof. Reuven Feuerstein’s Theory and the Instruments for Stimulating the Cognitive Development That Come from It.] /
Женя Милушева / Jenya Miloucheva - стр. 1043

icon Отвори пълния текст


КНИЖНИНА / BOOK REVIEWS
Нова и полезна книга
[An New and Useful Book] /
Вяра Гюрова / Viara Gyurova - стр. 1050

icon Отвори пълния текстУКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 1053

icon Отвори пълния текст


ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО


Вяра Гюрова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме. Статията разглежда мястото на правата на детето във възпитанието на подрастващите в три контекста (съответно чрез три вида релации. В контекста на първата релация фокусът на разсъжденията е детето като социално същество (децата като социална група, а възпитанието се разглежда като социално право на децата и като социално задължение на възрастните). В контекста на втората интерпретация фокусът на разсъжденията са човешките права. Детето се разглежда като носител и притежател на права, а възпитанието на детето в неговите права – като човешко право. При третата интерпретация на проблема фокусът на разсъжденията е възпитанието като социално явление и факторите, които го определят. Детето се разглежда като обект и субект на възпитанието, а човешките права (съответно правата на детето) – като предмет на възпитанието.


Keywords: human rights, children’s rights, upbringing (education)ABOUT CHILD’S RIGHTS AND UPBRINGING (EDUCATION)


Abstract.
Article looks at the place of Children’s rights in upbringing (education) of children through three contexts (correspondently through the three kinds of relations. In the context of the fi rst relation the focus is child as social human being (children as social group, and upbringing (education) is discussed as a social right of the children and as a social obligation of adults. In the context of the second relation the focus are Human rights. Child is seen as a bearer and possessor of the rights. And her/his upbringing (education) in Human and Children’s Rights is seen as Human right. In the context of the third relation the focus is upbringing (education) as social phenomenon and the factors that defi ne is. Child is seen as object and subject of its upbringing (education), and Human Rights (correspondently Children’s Rights) are discussed as object of is upbringing (education).


Prof. Viara Todorova Gyurova, PhD

нагоре


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА ИДЕЯТА ЗА „КОСМОПОЛИТНОТО ГРАЖДАНСТВО“


Сийка Чавдарова–Костова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
В статията се представят съвременни интерпретации на концепциите за космополитното гражданство и космополитния гражданин. В педагогически план интерес представляват отраженията на тези концепции в контекста на проблемни сфери като глобалното и гражданското образование. Посочени са връзките на понятието за космополитното гражданство с мултикултурността, интеркултурността и транскултурността. Специален акцент е поставен върху възпитателните проекции на значимостта на идентичността за процеса на формиране на космополитния гражданин.


Keywords: cosmopolitanism, cosmopolitan citizenship, cosmopolitan citizen, global educationPEDAGOGICAL PROJECTIONS OF THE IDEA FOR “COSMOPOLITAN CITIZENSHIP“


Abstract.
In the paper are presented contemporary interpretations of the conceptions for the cosmopolitan citizenship and the cosmopolitan citizen. In a pedagogical aspects refl ections of these conceptions are interesting in the context of the problems` spheres as global and citizenship education. The relationships between notions of the cosmopolitan citizenship with multiculturality, interculturality and transculturality are presented. Special accent is putted on the educational projections of the importance of the identity in the process of formation of the cosmopolitan citizen.


Assoc. Prof. Dr. Habil Siyka Chavdarova – Kostova
Sofi a University „St. Kliment Ohridski“
Faculty of Pedagogy

нагоре

 


ПРИНОСЪТ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА УЧИЛИЩНИЯ КЛИМАТ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО


Марияна Георгиева

Сдружение „Образователен свят“ – Велико ТърновоРодителите имат право да разчитат на високо качество на образованието, осигурено от отговорните власти. Родителите са длъжни да си помагат един на друг, за да повишат уменията си като главни възпитатели и партньори във взаимоотношенията училище-семейство.
Европейска харта за правата и отговорностите на родителите


Резюме.
Тази статия представя идеи как може да се подобри взаимодействието между родители и учители, като се: анализират възможни стратегии за включване на родителите в образователното развитие на детето; създават ефективни партньорства между образователните специалисти и родители с ясно дефинирани допълващи се роли; представят примери за добри практики от държавите членки за сътрудничество, свързани с живота в училище с акцент върху училищния климат; изследват различни механизми и подходи за обучение, подкрепа на родителите.


Keywords: parents, citizenship, partnership,PARENTS’ CONTRIBUTION TO THE SCHOOL CLIMATE AND TO THE CIVIL SOCIETY


Abstract.
In particular this artical presents how to improve interaction between parents and education professionals in order to: analyse how policies can be carried out to favour children’s development and how to set up effective partnerships between education professionals and parents; identify the complementary roles of parents and education professionals; present examples of good practices of cooperation from member States that are related to the life within school, mainly to the school climate; explore different training mechanisms and approaches for supporting parents.


Mariyana Georgieva

нагоре


ДИСЛЕКСИЯТА ОТ ПСИХОЛИНГВИСТИЧНО ГЛЕДИЩЕ


Стела Богомилова

Фондация „Стела Богомилова“


Резюме.
Настоящата статия разглежда дислексията в психолингвистичен аспект. В изложението се дава определение на понятията „норма“ и „различно възприятие и възпроизводство, (дислексия и др.)“. Представя се уникалният метод ПЛОМТ (психолингвистични образователни методи и техники), който е функция на системата НОТА – нови образователни технологии и алтернативи – за деца и възрастни с характеристиките на РВВ и дислексия. Определя се понятието „психолингвистика“. Разглеждат се причините, пораждащи дислексията, функцията на лява и дясна хемисфера на мозъка при нормолексици и при дислексици от психолингвистична гледна точка и от гледна точка на метода ПЛОМТ. Дислексията не е болест, а проблем – лингвистичен и социален. Обобщават се няколко промени в разбирането и общото тълкуване на проблема с РВВ и дислексията. Предлагат се насоки за справяне с проблема чрез програмата на фондация ,,Стела Богомилова“ ,,Превенция на дислексията“.


Keywords: norm, dyslexia, psycholinguistics, different perception and reproduction, hemisphereDYSLEXIA IN A PSHYCHOLINGUISTIC ASPECT


Abstract.
The current article examines dyslexia in a pshycholinguistic aspect. The main part provides defi nitions for ‘standard’ and ‘DPR’ (different perception and reproduction, dyslexia, etc.). The unique method ‘TEMPL’ (techniques and educational methods in psycholinguistics) is presented, which is a function of the system ‘NAME’ – new alternatives and methods in education – for children and adults with characteristics of DPR and dyslexia. The term ‘psycho-linguistics’ is determined. The reasons causing dyslexia, the functioning of the left and right hemisphere of the brain in normolexic and dyslexic people are discussed from a psycholinguistic point of view and through the method ‘TEMPL’. Dyslexia is not a disease but a problem – linguistic, educational and social. A few changes in the understanding and general explanation of the problem with DPR and dyslexia are summed up. Some guidelines are offered for coping with this problem by means of the programme of Stella Bogomilova Foundation – “Prevention of dyslexia“.


Stela Bogomilova, phsycolinguist
Chairman of Foundation „Stela Bogomilova“
Member of International Organization of Psycolinguistic ISAPL

нагоре

 


ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ НА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ 

 


Зорница Ганева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
Разгледани са етническите стереотипи и предразсъдъци като понятия от гледна точка на теорията за социалната идентичност (Tajfel, 1981). Очертани са основните им характеристики и функции. Представени са резултати от проведено изследване на предразсъдъците на младите хора от български произход (n = 152; 108 мъже и 44 жени; средна възраст 24,6 години) към собствената група и представителите на основните етнически малцинства: турци, роми и евреи. Чрез свободни асоциации е изследвана връзката между стереотипи и нагласи в два социални контекста: личностен и общностен. Резултатите показват, че оценката на малцинствените групи е по-позитивна в първия контекст отколкото във втория. Изследваните лица възприемат най-негативно представителите на ромския етнос, по-слабо негативно турците, а нагласите към евреите са позитивни


Keywords: ethnic prejudices, minorities, young adultsSTUDY OF ETHNIC PREJUDICES OF YOUNG BULGARIANS


Abstract.
Ethnic stereotypes and prejudices as terms were examined from the point of view of the social identity theory (Tajfel, 1981). Their main characteristics and functions were outlined. The results from a carried out survey of prejudices of young people of Bulgarian origin (n = 152; 108 men and 44 women; average age 24.6 years) towards the in-group and the representatives of the main ethnic minorities: Turks, Roma and Jews, were presented. Through free associations, the relation between stereotypes and attitudes was studied in two social contexts: personal and community. The results show that the assessment of the minority groups is more positive in the former than in the latter context. The persons studied perceive most negatively the representatives of the Romani ethnos, more weakly negatively the Turks, and the attitudes towards the Jews are positive. 


Dr. Zornitza Ganeva
is an Assistant Professor in the Department of Education at Sofi a University “St. Kliment Ohridski“, Bulgaria. She is Doctor of Pedagogy at the Sofi a University, Bulgaria (2007) and an European Doctor of Psychology at the University of the Basque Country, Spain (2009). She has been specialising for four years at the University of the Basque Country, Spain, with a Marie Curie fellowship of the EU and a fellowship of the Ministry of Foreign Affairs of Spain. She is the author of the books“Development of ethnic stereotypes during childhood“(2009) and“Social identities and psychological well-being“(2010) and of national and international publications.Assistant Professor Zornitza Ganeva, Eurо PhD
Sofi a University „St. Kliment Ohridski“
Faculty of Education

нагоре

 


В ПОМОЩ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТИ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ


Юри Кацаров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
В уводната част статията представя значимостта и тенденциите на проблема относно зависимостта към психоактивни вещества в света и в Р България, подкрепени с най-нови проучвания и независими експертизи на Световната комисия за политиката за наркотиците и Националния център по наркомании. Изложението предлага на читателя резултати от актуални изследвания, свързани с вторичната превенция и клиничната практика, посочват се семейните фактори, свързани с нарастване на риска от възникване на зависимости в следния ред: проблемни семейни и партньорски отношения, променена семейна структура, семейни нагласи и практики към наркотиците, смущения в семейния жизнен цикъл, фамилна история на злоупотреба с наркотици и зависимости и физическо и сексуално насилие върху децата. Работата и изведените от науката протективни (намаляващи риска) семейни фактори по отношение възникване на зависимости показват: високо ниво на възприемана подкрепа от членовете на семейството, въздържание от наркотична употреба на по-голям брат и силна привързаност към родителите, ефективните семейни отношения и наличието на стабилни, подкрепящи роднини като например баби или лели. В края на материала авторът, въз основа на дългогодишната си клинично консултативна практика, препоръчва алгоритъм за калкулация и базирана на нея практическа преценка на нивата за възникване на зависимости.Keywords: prevention, risk, addictions, evaluation, youth, family factors, prevention of addictions, addiction risks, family assessment, risk assessment for adolescentSUPPORT TO THE ASSESSMENT OF ADDICTION RISK DURING ADOLESCENCE


Abstract.
In the introductory part the article presents the importance and trends of addictions to psychoactive substances in the world and the Republic of Bulgaria, supported by most recent research and independent investigations of the Global Commission on Drug Policy and the National Centre for Addictions. The exhibition offers the reader information based on the latest research, the secondary prevention and clinical practice family factors associated with the increased risk of addictions in the following order: problematic family and peer relationships, altered family structure, family adjustments and practices towards drugs, family life disorder, family history of drug abuse and addictions and physical and sexual abuse on children. The work and the drawn science protective family factors (risk-reduction) on the occurrence of addictions show: high level of perceived support from the family, the abstinence from drug use of older brother and strong attachment to parents, effective family relationships and the presence of stable supportive relatives such as grandparents or aunts. At the end of the material the author who has a long clinical consulting practice recommends algorithm for calculation and practical assessment based on the levels of occurrence of addictions.Yuri Katsarov
Сlinical psychologist
Рart-time lecturer at the Department of „Psychology“

нагоре

 


ЕФЕКТИВНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 


Милкана Мушанова
Обединено детско заведение „Звънче“ – София


Резюме.
Статията описва прилагането на иновативен модел на управление на ОДЗ № 2 „Звънче”. През последните години работата на детската градина е ориентирана към търсене на всички фактори, определящи ефективността на детската градина и прилагането на ефективни методи за качествено управление. Резултатите от дейността са показателни и потвърждават интереса към нашата работа, която е с конкретна практическа насоченост.


Keywords: effi ciency, management, kindergartenEFFICIENCY OF KINDERGARTEN IN THE MANAGEMENT AND ORGANIZATION


Аbstract.
The article describes the application of innovative management model of kindergarten № 2 "Zvunche". In recent years the work of kindergarten is oriented to all factors determining the effi cient of kindergarten and the application of effective methods of quality control. The results of the work are indicative and confi rm the interest to our work, which is with certain practical orientation.


Milkana Mouchanova
Kindergarten 2 „Zvunche“

нагоре


ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ В ЧАСОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В I–IV КЛАС –
НА КАКВИ ИЗИСКВАНИЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ?


Виолета Кюркчийска

Начално училище „Ил. Р. Блъсков“ – Шумен


Резюме.
Авторътq като участник в екип, който създава образователни софтуерни продукти за целите на обучението в I–IV клас, представя изисквания за изготвянето им. Попаднал в „терминологичния хаос“ около понятието образователен софтуер, той прави опит да изведе водещите критерии, които трябва да се имат предвид при разработването им, за да имат образователна стойност. Това предполага планиране, обмисляне на учебни задачи в софтуерна среда, като всяка подробност от учебното съдържание се прецизира, за да се включи в продукта. Статията проследява трудния и дълъг път за създаване на образователен софтуер по български език и литература, чийто резултат са „Дядо вади ряпа“, „Житената питка“ и „Хитър Петър“. Предимствата им са доказани – учениците използват едни и същи ресурси при различни видове лингвистичен анализ; при възприемане, продуциране и редактиране на текст, в резултат на което непринудено, играейки, овладяват езикови и литературни знания и формират комуникативно-речеви умения.


Keywords: education software, integrate, exactingEDUCATIONAL SOFTWARE PRODUCTS IN THE HOURS IN BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN I – IV CLASS –
OF WHAT RULES LAID DOWN BY MUST MEET?


Аbstract.
The autor as a participant in a team, which creates educational software products for the aims of the education in I – IV grades, presents the requirements for their preparation. Once he’s in the “terminological chaos“ of the educational software, he tries to name the main criterion, which has to be on our minds when we create them, so that they can have educational value. This suggests planning, and overthinking of school tasks in the educational circle, as long as every detail from the educational contents is specifi ed, in order to be included In the project. The article follows the diffi cult and long way of creating an educational software of the bulgarian language and literature, which result are “Dyado vadi ryapa“, „Wheat loaf“ (Zhitenata pitka), „Cunning Peter“ (Hitar Petar)“. Their privileges are proved – the students use one and same resources in different kinds of linguistic analysis; in perceiving, in producing and editing a text, and this way, suddenly, while they’re playing, they take on language and literature knowledge and form communicative skills.


Dr. Violeta Kyurkchiyska
Shumen University „Ep. Konstantin Preslavski“
Primary school “Il.R.Blaskov’

нагоре

 


МОДЕЛ ЗА ЕЗИКОВО И КРЕАТИВНО РАЗВИТИЕ НА 2–10-ГОДИШНИ ДЕЦА


Цветелина Панайотова


Резюме.
През последните години е засилено взаимодействието на децата с информационните технологии, компютърните и лектронните игри. Наред с това за здравето и цялостното детско развитие е необходима активна двигателна дейност. За развитието, възпитанието и обучението на 2–10-годишните деца интерес представлява връзката между „двигателните“ игри, „творческите“ игри, художествената литература за деца, изкуствата и конструктивнотехническите дейности. Представяме образователен модел за 2–10-годишни деца, наречен модел „приказка-игра“, който включва комбинация от музика, художествено слово, игри, театър, песни, танци, изобразителни, приложни и конструктивно-технически дейности.


Keywords: model, language, creative, children, music, artistic oration, games, theater, songs, dancingMODEL FOR LANGUAGE AND CREATIVE DEVELOPMENT OF 2-10 YEARS OLD CHILDREN


Abstract.
During the last decay an enhanced contact of the children with the information technologies, computers and electronic games exists. Along with this for the child’s health and its general development active motor activity is needed. For the development, the behavior and the education of 2-10 years old children of particular interest is the link between the motor games, the creative games, and the literature for children, the arts and the meccano-technical games. We describe an educational model for 2-10 years old children named ‘’tale-game’’, which includes combination of music, artistic oration, games, theater, songs, dancing, and fi ne arts, practical and meccano-technical activities.


Tzvetelina Panaiotova

нагоре

 


ПОДГОТОВКА ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ НА 6–7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА


Виолета Златева
ЦДГ №3 „Кокиче“ – Плевен


Резюме: Авторът споделя опит за формиране на умения у децата да извършват звуков анализ на речта, като се апробират ефективни методи, средства, подходи, отразяващи програмното съдържание за специализирани умения на децата за подготовка за ограмотяване в детската градина и приобщаване на родителите към подготовката за ограмотяване на децата. Keywords: preparation for literacy whit personal approach, sound analytic-synthetic method of training in literacyVioleta Zlateva
Kindergarten 3 Kokiche

нагоре

 


ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ УЧИЛИЩЕ –
СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОМЯНАЙосиф Нунев
Министерство на образованието, младежта и науката


Резюме.
Преждевременното напускане на училище е един от големите проблеми на съвременното българско образование. Наблюдение на движението на учениците през учебната година, включително на напусналите и отпадналите от образователната система, се води от Националния статистически институт (НСИ) и от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) (с Център за информационно осигуряване на образованието – ЦИОО, чрез платформа АДМИН-М). Предложеният материал е скромен опит за анализиране на спецификата на двете системи за наблюдение и отчитане на преждевременно напусналите образователната система чрез представяне на техните предимства и недостатъци. Предлагат се и мерки както за индивидуалното им подобряване, така и за преодоляване на различията помежду им в полза на българското образование. Изследването завършва с предложение за разработване и апробиране на система от индикатори, чрез които да се следи динамиката на тази група и която да предоставя информация за превенция на отказ от образование изобщо. Предлага се проект на цялостна система от индикатори за оценка на преждевременно напусналите училище, която ще даде възможност за мониторинг и оценка на качеството на образователния процес, който ще обхване практически цялото население в тази възраст


Keywords: early, early left, dropped, indicatorsINFORMATION SYSTEM FOR RECORDING THE EARLY SCHOOL LEAVERS –
CURRENT STATUS, PROBLEMS AND POSSIBILITIES FOR A CHANGE


Abstract.
Early school leaving is one of the biggest problems of contemporary Bulgarian education. Monitoring the movement of students during the school year, including school leavers and dropping out, is led by the National Statistical Institute /NSI/ and the Ministry of Education, Youth and Science /MOMN/ (with the Center for Information Provision of education through platform by ADMIN-M). The material offers a modest attempt to analyze the specifi cs of the two systems for monitoring and reporting of those who left the educational system by presenting their advantages and disadvantages. In the paper we present measures for their individual improvement and for overcoming their differences in favor of the Bulgarian education. The research fi nish with a proposal for developing and testing a system of indicators aiming to monitor the dynamics of this group and to provide information to prevent denial of education in general. It is a comprehensive system of indicators for assessment of early school leavers, allowing monitoring and evaluating the quality of the educational process, which basically covers the entire population in this age.Yosif Nunev, Ph. D.
State expert
Department of Policy Development, Analysis and Assessment
Ministry of Education, Youth and Science

нагоре

 


ДОМАШНОТО ОБУЧЕНИЕ: ПОГЛЕД КЪМ ОСНОВАНИЯТА ЗА ИЗБОР


Биляна Гъркова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме. Все повече стават случаите, при които родителите вземат решение да възпитават и обучават децата си у дома. Практиката на домашното обучение се представя като алтернатива на възможностите за развитие, съществуващи и предоставяни в държавните/обществените или частните училища. Най-често посочвани причини за такъв тип избор от страна на родителите са: нужда от религиозно и морално образование и възпитание на децата; неудовлетвореност от академичната среда и постиженията в училище; неодобрение на социално-психологическия климат и избягване на рисковете, съществуващи в училищна среда. Анализирането на посочените аргументи в контекста или паралелно с други значими за възпитанието, обучението и образованието проблеми е и целта на настоящото проучване.


Keywords: homeschooling, advantages and disadvantages of homeschooling, religious or moral instruction, academic instruction, school environment.HOMESCHOOLING AND POINTING OUT THE MAIN REASONS FOR TAKING UP THAT OPTION


Abstract. Nowadays, when speaking of our children’s education, more andmore parents decide to take up homeschooling. Homeschooling is another way to provide students with knowledge and developmental programs, that’ve already been added to most public and private schools’ programs. Most common reasons for that decision are: the need of certain religious or moral knowledge; insatisfaction of the academic environment and, also, of school’s achievements; disapproval of sociopsychological climate in class. To analyze these arguments in the context, or, in parallel with other important problems of education, is the aim of this research.Assistant Professor Biliana Garkova
Sofi a University „St. Kliment Ohridski“
Faculty of Pedagogy

нагоре


ТЕОРИЯТА НА ПРОФЕСОР РУВЕН ФОЙЕРЩАЙН И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ НЕЯ ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА КОГНИТИВНОТО РАЗВИТИЕ


Женя Милушева
8 СОУ „Васил Левски“


Резюме. Проф. Рувен Фойерщайн е световноизвестен когнитивен психолог, работещ най-често с деца, които проявяват дефицитни знания и умения вкъщи, в детската градина или в училище. Основните идеи на развитата от него теория са възможността за структурна когнитивна променливост и необходимостта от медииран обучителен опит. Ежегодно проф. Фойерщайн организира летен семинар за специалисти от цял свят. Всеки участник преминава обучение за работа с някоя от програмите на проф. Рувен Фойерщайн – за диагностика (LPAD – Learning Potential Assessment Device) или за интервенция (IE – Instrumental Enrichment). В сферата на образованието теорията и инструментите са приложими за допълнителна подкрепа на надарени ученици, за работа с деца със специални образователни потребности, при културна депривация на деца, за интеграция на деца с различен произход. Понякога се използват и при деца с нормално развитие.


Keywords: Reuven Feuerstein, mediated, learning, experience


Jenya Miloucheva
Secondary school N.8 Vassil Levski

нагоре

 


НОВА И ПОЛЕЗНА КНИГА 


Вяра Гюрова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Иржи Прокоп. Сравнителна педагогика. Превод от чешки език, Габрово, Екс-Прес, 2012, 294 с.


Резюме.
Статията представя съдържанието на книгата на И. Прокоп от Карловия университет в Прага „Сравнителна педагогика” (2012). Книгата съдържа ценна информация за същността на сравнителната педагогика, съвременните тенденции в европейското образование, образователните системи и промените в училищното образование, в подготовката и квалификацията на учителите в Чехия, Полша, Франция, Англия, Швеция и Германия.


Keywords: education, system of education, comparative education, Еuropean educationAN NEW AND USEFUL BOOK


I. Procop. Comparative pedagogy. In bulgaruan languige. Gabrovo,Ex-Press, 
2012, 294 pp.


Abstract.
Article presents content of the book “Comparative pedagogy”. The author is university teacher at the Karlovy University in Prage (Chech Republic). The book contains valuable information about essence and specifi city of Comparative pedagogy, modern tendencies of European education, systems of education and changes in school education and teachers’ basic and post-diploma education in Chech Republic, Poland, France, UK, Sweden, Germany.


Prof. Viara Todorova Gyurova, PhD

нагоре

 


 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПАРАЛЕЛИ/ RESEARCH PARALLELS
Подходи и модели за изследване на социалната компетентност за целите на психолого-педагогическата диагностика
[Social Competence Psychological and Educational Diagnostics – Research Approaches and Models] /
Бистра Мизова / Bistra Mizova - стр. 1063

icon Отвори пълния тект


ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ / BULGARIAN HISTORY OF EDUCATION
Петото колело на държавната колесница
[The Fifth Wheel Chariot of State] /
Йордан Колев / Jordan Kolev - стр. 1077

icon Отвори пълния текст


СРАВНИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ / COMPARATIVE EDUCATION
Училищни мрежи за обучение в Aнглия: условия за развитие
[School-Based Learning Networks in England: Conditions for Development]/
Александра Ковачева / Alexandra Kovacheva - стр. 1095

icon Отвори пълния текст


Этапы становления и развития этнического компонента в содержании высшего педагогического образования в казахстане
[Formation and Development Stages of Ethnic Component in The Content of Higher Pedagogical Education in Kazakhstan] /
Шакира Мухтарова / Shakira Mukhtarova - стр. 1102

icon Отвори пълния текстПРОФЕСИОНАЛНА ПЕДАГОГИКА / PROFESSIONAL EDUCATION
Професия и професионална дейност – основни категории в професионалната педагогика /
[Profession and Professional Activity – Basic Categories in the Professional Training] /
Антонина Недкова / Antonina Nedkova - стр. 1117

icon Отвори пълния текстМежду вертикала и хоризонтала, или модел за обвързване между професионалната квалификация и кариерното развитие на учителите
[Between Vertical and Horizontal or Model for Binding Between Professional Qualifi cation and Career Development Of The Teachers] / 
Илиана Петкова / Iliana Petkova - стр. 1135

icon Отвори пълния текст ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ / APPLIED RESERCHES
Как да превърнем класната стая в сцена, на която децата учат.Драма-техники 
[How to Transform the Classroom Into a Stage, Where the Children Can Study Drama Technics] /
Радка Василева / Radka Vassileva - стр. 1146

icon Отвори пълния текст Непознатият Сократ: критика на Сократовата беседа в образованието /
[The Unknown Socrates: Criticizing the Socratic Dialogue in Education] / 
Веска Гювийска / Veska Guviiska - стр. 1166

icon Отвори пълния текстСамооценка и трудности в развитието при деца и юноши на разведени родители
[Self-Assessment and Developmental Diffi culties in Children and Adolescents of Divorced Parents] / 
Боряна Теодосиева / Boryana Teodosieva - стр. 1180

icon Отвори пълния текст


Речевото развитие на децата от подготвителната за училище група
[Talkative Development of Children From Pre-School Kindergarden Group] /
Величка Ихтиманска / Velichka Ihtimanska - стр. 1197

icon Отвори пълния текст


Детската градина – основен фактор за овладяване на българския език при децата билингви
[The Kindergarten – Main Factor in Mastering Bulgarian Language for Bilingual Children] /
Мария Игнатова / Maria Ignatova - стр. 1204

icon Отвори пълния текст

 


КНИЖНИНА / BOOK REVIEWS
Очаквана и полезна
[An Interesting and Useful Book] /
Емилия Василева / Еmilia Vassileva - стр. 1211

icon Отвори пълния текстУКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 1213

icon Отвори пълния текст


ПОДХОДИ И МОДЕЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ЦЕЛИТЕ 
НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА


Бистра Мизова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме. Какво се крие зад конструкта социална компетентност, как би могъл да се използва за целите на психолого-педагогическата диагностична практика? Трудността да се отговори на тези въпроси произтича от многобройните препятствия пред изследователите от социалните и поведенческите науки, свързани с осмислянето, операционализацията и измерването на социалната компететност на различни етапи във възрастовото развитие и в непрекъснато променящия се глобален и локален социален контекст. В статията се прави обзор на теоретични подходи и операционални модели за разбиране на социалната компетентност, които биха могли да послужат за практико-приложни педагогически и психологически цели при нейното изследване. 


Keywords: social competence, social skills, social relationships, interactions, social contextSOCIAL COMPETENCE PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL DIAGNOSTICS – RESEARCH APPROACHES AND MODELS


Abstract.
What “social competence” is supposed to mean and how can it facilitate the psychological and educational diagnostics? These questions are not easy to answer due to the numerous obstacles THAT social and behavioral researchers encounter in respect to conceptualization, operationalization and measurement of the social competence in the different developmental stages.And within the constantly changing global and local social context as well. The author reviews the theoretical approaches and operational models, dealing with social competence that can promote attainment of practical and psychological research objectives.Assist. Prof. Bistra Mizova, PhD
Sofi a University „St. Kliment Ohridski“
Faculty of Education, Department Didactic

нагоре


ПЕТОТО КОЛЕЛО НА ДЪРЖАВНАТА КОЛЕСНИЦА


Йордан Колев

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград


Резюме.
Представят се резултати от историко-педагогическо изследване за ефикасността на структурата, организацията и функционирането на Министерството на народното просвещение в историческия процес до средата на ХХ в. 


Keywords. Ministry of Education, School Inspectorate, district school boards, school boards, Academic Council.THE FIFTH WHEEL CHARIOT OF STATE


Abstract.
The results of historical and educational researches on effectiveness of the structure, organization and functioning of the Ministry of Education in the historical process to mid-twentieth century are presented. The author is a professor in South-West University “Neofi t Rilski“ – Blagoevgrad. Faculty of Pedagogy. Professor of History of Pedagogy and Bulgarian Education. Doctor of pedagogical sciences.Prof. Jordan Kolev, PDS
Neofi t Rilski South-West University
Faculty of Pedagogy

нагоре


УЧИЛИЩНИ МРЕЖИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В АНГЛИЯ: УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ


Александра Ковачева
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград


Резюме.
Статията предлага анализ на начина на ръководство и създаване на условия за развититето и усъвършенстването на мрежите от училища в Англия, който да бъде полезен за изграждане на подобни училищни мрежи и в България. Определят се пет ръководни дейности, насочени към улесняване на мрежата. Те са: ухажване; изравняване, или създаване на хоризонтална структура; действащи контакти; внедряване и осигуряване на постиженията; пренасочване. В международен план мрежата се очертава все повече като организационна форма за професионално развитие и подобряване на училището, за да осигури по-доброто осъществяване на потребностите на своите ученици!


Keywords: schools, network growth, England, network leadership, facilitation, school improvement networksSCHOOL-BASED LEARNING NETWORKS IN ENGLAND: CONDITIONS FOR DEVELOPMENT


Abstract.
This article offers an analysis of the management and creation of the conditions for the development and school improvement networks in England. It’s useful for the development of such school networks in Bulgaria too. Five leadership activities focused on facilitating networks were identifi ed. These are: courting; working for partner alignment; connecting; embedding and harvesting; refocusing. Internationally, the network is emerging as an increasingly common organisational form as well as a method for professional development and school improvement because of better serve pupil need!Alexandra Kovacheva
Master Degree, Educational Management
South-West University „Neofi t Rilski“ – Blagoevgrad

нагоре

 ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЭТНИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В СОДЕРЖАНИИ 
ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

 


Шакира Мухтарова
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова


Резюме.
В статье рассматриваются этапы становления и развития этнического компонента в содержании высшего педагогического образования в Казахстане. Во введении обоснована актуальность проблемы и цель исследования, дано определение понятия „этнический компонент в содержании высшего педагогического образования“. В основной части статьи автор дает характеристику этапов, при этом обращая особое внимание на первый и четвертый этапы в разработанной периодизации. В заключении раскрыта современная политика государства в области этнокультурного образования в Республике Казахстан, направленная на воспитание поликультурной личности, формирование многоязычного индивида. Приведен демократический курс Республики Казахстан на новую мировоззренческую установку на духовность и возрождение национально-культурных ценностей, способствующих консолидации казахстанского общества. Ключевые слова: этнический компонент, содержание высшего педагогического образования, этапы становления и развития, поликультурная личность.Keywords: ethnic component, content of higher pedagogical education,formation and development stages, multicultural personality.FORMATION AND DEVELOPMENT STAGES OF ETHNIC COMPONENT IN THE CONTENT
OF HIGHER 
PEDAGOGICAL EDUCATION IN KAZAKHSTAN


Abstract.
The article highlights formation and development stages of an ethnic component in the content of higher pedagogical education in Kazakhstan. In the introduction the topicality of the issue and the research aim are proved, the defi nition of the concept “an ethnic component in the content of higher pedagogical education“ is evolved. In the main part of the article the author gives the characteristics of stages paying a special attention to the fi rst and fourth stages in the developed periodization. In the conclusion the modern policy of the state in the fi eld of ethnocultural education in the Republic of Kazakhstan has been revealed, that is aimed at bringing up a multicultural personality, as well as forming a multilingual individual. The author shows the democratic course of the Republic of Kazakhstan headed at the new world outlook on spirituality and revival of national and cultural values promoting consolidation of Kazakhstan society.Prof. Dr. Shakira Mukhtarova
Buketov Karaganda State University
8 Universitetskaya Street

нагоре


ПРОФЕСИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ – ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПЕДАГОГИКА


Антонина Недкова

Университет „Проф.д-р Асен Златаров“
Колеж по туризъм – Бургас


Резюме.
Статията разглежда педагогически интепретации и гледни точки на учени и педагози относно категориите „професия“ и „професионална дейност” с цел диференциране на съдържателното ниво на понятията, характеризиращо тяхната специфичност и неповторимост. Теоретичното анализиране и систематизиране на категориите позволява да се определят качествените характеристики на компетентността като принципно изискване за ефективно изпълнение на всяка трудова дейност.


Keywords: profession, professional activity, competence, professional competencePROFESSION AND PROFESSIONAL ACTIVITY – BASIC CATEGORIES IN THE PROFESSIONAL TRAINING


Abstract.
The article goes into pedagogical intrepretations and points of view of scientists and pedagogues, regarding categories “profession”/”occupation” and ”professional activity” in order to differentiate the instructive level of the concepts, characterizing/describing their specifi city and uniqueness. 


Antonina Nedkova, PhD
Assen Zlatarov Univesity, College of Tourism

нагоре


МЕЖДУ ВЕРТИКАЛА И ХОРИЗОНТАЛА, ИЛИ МОДЕЛ ЗА ОБВЪРЗВАНЕ МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ
И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ


Илиана Петкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
Настоящата статия разглежда проблема за професионалното и кариерното развитие на учителите. Анализът е в две посоки – нормативна и научноизследователска. Направеният анализ на законовата уредба очертава наложените от държавата параметри за кариерно развитие на учителите, а научните изследвания показват становището на учителите за нейната приложимост в реалната практика. В анализа на данните откриваме разминаване между заложеното в държавната рамка за кариерно развитие и мнението на самите учители, необходимостта от разработване на по-ясен механизъм на съотношение, на взаимовръзка между израстването в длъжност и съществуващите сега професионалноквалификационни степени. Предлага се авторов модел за обвързване на професионалноквалификационните степени и степените за кариерно израстване.


Keywords: teacher, model for professional and kareer developmentBETWEEN VERTICAL AND HORIZONTAL OR MODEL FOR BINDING BETWEEN PROFESSIONAL
QUALIFICATION AND CAREER DEVELOPMENT OF THE TEACHERS


Abstract.
The present article examines the problem for professional and career development of the teachers. The analysis is two-way-normative and research. The analysis of the legal framework describes the parameters enforced by the state for career development of the teachers, the scientifi c researches-describe the the teachers` point of view for its practical application. The data analysis shows discrepancy between the state frame for career development and the opinion of the teachers, the necessity of development of more clear mechanism of interaction, of mutual connection between growing up in career and the existing professional-qualifi cation degrees. The article shows a model for interaction of professional-qualifi cation degrees and the degrees of the career development. Valuable and useful book.Assist.prof. Iliana Petkova, PhD
Sofia University „St. Kliment Ohridski“
Faculty of Pedagogy

нагоре


КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ КЛАСНАТА СТАЯ В СЦЕНА, НА КОЯТО ДЕЦАТА УЧАТ. ДРАМА-ТЕХНИКИ


Радка Василева

Софийски университет „Св. Климeнт Охридски“


Резюме.
Съдържанието на статията е ориентирано към популяризиране на авторов опит в образователната драма. Теоретично са обосновани основни понятия в обучението чрез драма и са представени драма-техники като ориентираща програма за цялостната реализация на драма-модел. 


Keywords: drama, drama technique, play, role plays and improvisation, educational theaterHOW TO TRANSFORM THE CLASSROOM INTO A STAGE, WHERE THE CHILDREN CAN STUDY. DRAMA TECHNICS


Abstract.
The main objective is to promote the author’s experience in educational drama. Theoretically be justifi ed basic concepts in learning through drama and drama techniques are presented as an orientation program for the full realization of drama model. Associate professor Radka Vassileva, PhD
Sofia University „St. Kliment Ohridski“
Faculty of Pedagogy
Department of Didactics

нагоре


НЕПОЗНАТИЯТ СОКРАТ:КРИТИКА НА СОКРАТОВАТА БЕСЕДА В ОБРАЗОВАНИЕТО


Веска Гювийска

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград


Резюме.
Сократовият метод, Сократова беседа и Сократическият диалог често се използват като синоними в образованието. Но те не са еднозначни понятия, най-малкото поради жанровата си специфика и принадлежността им към категории от различен порядък – философски, езиковедски, педагогически. Настоящото изследване прави опит на базата на различни концепции и използвани технологични процедури да направи критика на Сократовата беседа в образованието. Критическият прочит не е самоцел, а необходимост, свързана с неправомерно използване и смесване на понятия, както и технологизиране на философски идеи, каквато е идеята за Сократическия диалог. Посланието на изследването е да оценим сократистиката като явление, което е пригодно и в образованието, само когато сме в състояние да промислим „майевтиката“ на Сократ не като поучение, а като вдъхновение на Словото,
което търси истината.


Keywords: Socratic Method, Socratic Dialogue, concept, technology, objection, additional critics, truth, specifi cation, trial, model talent.THE UNKNOWN SOCRATES: CRITICIZING THE SOCRATIC DIALOGUE IN EDUCATION


Abstract. The Socratic method, the Socratic dialogue and the Socratic discussion are often used as synonyms in education. These are, however, by no means synonyms because they belong to different genres and have specifi cs as they belong to categories of different scientifi c fi elds: philosophy, linguistics and educational. The present study is an attempt to criticize the Socratic dialogue and its employment in education on the bases of different concepts and technical procedures involved. The critical analysis is not only the aim of this study, but also a necessity defi ned by the inappropriate use, mixing of notions and the technologization of philosophical ideas such as the idea of the Socratic dialogue. The message of this study is the appreciation of the phenomenon of Socrates which is only employable in education when we have realized that Socrates’ maieutics is not lesson but an inspiration of the Word which seeks the truth.Ph.D Veska Guviiska
Neofi t Rilski South-West University
Faculty of Pedagogy

нагоре

 


САМООЦЕНКА И ТРУДНОСТИ В РАЗВИТИЕТО ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ НА РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ


Боряна Теодосиева
Обединено детско заведение „Ян Бибиян“ – София


Резюме.
В статията се разглеждат съвременните възгледи за структурата на семейната институция и в частност за развода като често срещано явление през последните години. Представени са изследвания на различни автори относно самооценката и трудностите в развитието при децата на разведени родители. Изложението запознава с проведено емпирично изследване по темата през месецитеаприл-май 2011 г. Предмет на обсъждане е съвкупността от 149 изследвани лица с въпросник на Р. Гудман за трудности в развитието, 20 изследвани лица с теста „Кой съм аз?“ и 74 изследвани деца с рисувателния тест „Моето семейство“. В заключението са изведени най-важните изводи за психологическата практика, дефицитите, както и перспективите за търсене на бъдещи изследователски хоризонти. Направен е опит да се изведат насоки към родителите по отношение на това, как да се възпитават децата така, че те да растат уверени в себе си. Представени са също така различни пътища и средства за превенция на негативните последици от развода върху децата чрез работата на семейните консултанти и терапевти с цел съхранение на семейството.


Keywords: divorce, self esteem, positive parenting, preventionSELF-ASSESSMENT AND DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS OF DIVORCED PARENTS


Abstract.
The present article discusses current views on the structure of the family institution and in particular the divorce as prevalent in recent years. It presents studies of different authors on similar topic. The article is based on empirical researches, conducted on the topic during the months of April-May 2011. Subject of discussion is the sum of 149 respondents with a questionnaire of R. Goodman, 20 persons tested with the test, “Who am I?“ аnd 74 children studied drawing test “My family“. The conclusions drawn are the most important psychological implications for practice, defi cits and the prospect of future research horizons. An attempt to derive guidelines for parents, regarding how to educate children so that they grow confi dent. Presented are also other ways and means to prevent the negative effects of the divorce for the children through the work of family counselors and therapists in order to preserve the family.Boryana Teodosieva
Kindergarten „Yan Bibiyan“

нагоре


РЕЧЕВОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ЗА УЧИЛИЩЕ ГРУПА


Величка Ихтиманска

Целодневна детска градина „Пролет“ – Пазарджик


Резюме
. Настоящото изследване има за цел да установи речевата готовност на 5–6 и 6–7-годишните деца за училище. Споделеният опит може да бъде полезен за колегите от подготвителните групи с изведената изследователска методика за установяване равнището на тази готовност в отделните аспекти на входно и изходно ниво и с модела на математическа обработка. Тестовете са примерни,
инструментариумът е съобразен с индивидуалната и груповата компетенция на децата. Анализът на резултатите способства за установяване на равнището на речевата готовност на децата от подготвителна за училище група и планиране на работата по отделните направления. Проблемът е особено актуален по отношение на осъществяване на плавен, безболезнен преход на децата за училище
и с препоръките за продължаване на работата по отношение на развитието на граматичната и семантичната страна на езика и речта в първи клас.


Keywords: talkative readiness, grammatical development, semantic development, language, speech, easy transition to school for children.TALKATIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN FROM PRE-SCHOOL KINDERGARDEN GROUP


Abstract.
This summary aims to establish the talkative preparation of 5–6 year-old and 6–7 year-old children. The shared experience may be useful for the colleagues from pre-school groups. The experience is based on a research methodology for establishing the level of this preparation into particular aspects of incoming and outgoing levels, as well as mathematical processing model. Tests are illustrative, tools have been considered with individual and group competence of the children. The analysis of the results forwards to the establishment of talkative preparation level of the children from pre-school group, as well as for planning the work into separate aspects. The issue is particularly pressing in regard to a smooth and easy transition to school for children. Therefore recommendations for continuance of work in regard to the grammatical and semantic development of language and speech in fi rst class lessons should be take into consideration.Velichka Ihtimanska
Kindergarten „Prolet“

нагоре

 ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ОСНОВЕН ФАКТОР 
ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ПРИ ДЕЦАТА БИЛИНГВИ

 


Мария Игнатова

Обединено детско заведение „Деница” – Пещера


Резюме.
Настоящата статия представя какъв важен фактор е детската градина за децата роми по отношение на овладяването на българския език. За децата, невладеещи български език, детската градина е не само приемлива среда за усвояване на езика, но и среда за създаване на подходящи условия, които да стимулират детската речева, емоционална и двигателна активност в различни ситуации. Опознавайки децата, ние преднамерено и непреднамерено изграждаме речева култура, като взаимодействаме не само с децата, но и с техните родители. Възпитанието, независимо от неговото качество, което дава всяко семейство, продължава в детското заведение. В него детето се въвежда от най-ранна възраст, ежедневното контактуване не само с децата, но и с техните родители
е възможност за учителите да изискват от родителите да говорят на български език с децата – в дома, на улицата, на разходка.
В детската градина се овладяват определени езикови знания и умения. Овладяват се комуникативно-речеви компетентности, в което се изразява и комплексният характер на обучението.


Keywords: child`s personality, bilingualism, language development.THE KINDERGARTEN- MAIN FACTOR IN MASTERING BULGARIAN LANGUAGE FOR BILINGUAL CHILDREN


Abstract.
The present article is on that how important is the kindergarten for the gipsy children, regarding the mastering of the Bulgarian language. In the kindergarten defi nite knowledge and skills are gained. Communicative skills are gained, which expresses the complex character of the training.Maria Ignatova
Kindergarden „Denitza

нагоре


ОЧАКВАНА И ПОЛЕЗНА


Емилия Василева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
Книгата „Етнопсихологически модел на образователното взаимодействие“ съдържа нови научни проникновения в научното поле на етнопсихологията и българската образователна практика и споделя ценен изследователски опит.Keywords: ethnopsychology, ethnopsychological modelAN INTERESTING AND USEFUL BOOK


Abstract
. The book „Ethnopsychological model of the educational interaction“ contains new scientifi c insights in the fi eld of the ethnopsychology and the Bulgarian educational practice, and shares valuable research experience.


Prof. Dr. Emilia Vassileva
Sofia University „St. Kliment Ohridski“
Faculty of Pedagogy

нагоре

 


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


130 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ / 130 YEARS PRESCHOOL EDUCATION IN BULGARIA
Елка Петрова и съвременността: опит за актуализация и амплификация на теорията за единство на основните дейности
[Elka Petrova and the Contemporaneity: Attempted Update and Amplifi cation on Theory of Fundamental Activities Unity] /
Елка Янакиева / Elka Yanakieva - стр. 1223

icon Отвори пълния текст


ОТЗВУК ОТ АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ / ECHO CURRENT EVENTS
Петата национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“ – Велико Търново, 2012, през погледа на чуждестранните гости
[The Fifth Conference to Preschool Education “Taking the Future by the Hand” – Veliko Tarnovo, 2012 in the Opinion of the Foreign Guests] /
Екатерина Миновска / Ekaterina Minovska - стр. 1237

icon Отвори пълния текст


СРАВНИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ / COMPARATIVE EDUCATION
Changes in University Teaching – the Road from Knowledge to Competencies /
Sladana Anzelkovic, Zorica Stanisavljević Petrović - стр. 1248

icon Отвори пълния текст


ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПАРАЛЕЛИ / RESEARCH PARALLELS
Външни прояви на психиката чрез невербалната комуникация
[External Psychically Manifestation through Non-Verbal Communication] /
Любомир Гeоргиев / Lubomir Guerguiev - стр. 1260

icon Отвори пълния текст


ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ / THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES
Контролнооценъчните умения на учителите
[Teacher’s Skils for Control and Evaluation] /
Николай Колишев / Nicolai Kolishev - стр. 1271

icon Отвори пълния текст


Проектнобазираното образование в интеркултурна среда
[Project Based Education in the Multicultural Environment] /
Ксения Семизорова / Ksenia Semizorova - стр. 1296

icon Отвори пълния текст


Практически подходи за формиране на екологично поведение в детската градина
[Practical Approaches to Formation of Environmental Behaviour in Kindergarten] /
Веселка Матеева, Таня Александрова, Юлия Чокова / Vesselka Mateeva, Tania Aleksandrova, Julia Chokova - стр. 1314

icon Отвори пълния текст


Учим се да работим по проекти 
[We learn to work on projects] / 
Тонка Панайотова / Tonka Panayotova - стр. 1319

icon Отвори пълния текст


Подготовка на 6–7-годишните деца за писане
[Preparation of 6–7 year olds writing] / 
Любимка Габрова / Lyubimka Gabrova - стр. 1331

icon Отвори пълния текст


ПЕДАГОГИЧЕСКИ РАКУРСИ / PEDAGOGICAL PERSPECTIVES
Радостта от познанието – неизчерпаем ресурс за поколенията
[The Joy from the Knowledge – Inexhaustible Resource for the Generations] /
Боян Лалов / Boyan Lalov - стр. 1343

icon Отвори пълния текст


Идеите на Учителя за възпитанието и образованието – с днешна дата
[Petar Dunov’s Ideas about Education Today] /
Илка Бирова / Ilka Birova - стр. 1350

icon Отвори пълния текст


ЮБИЛЕЙ / ANNIVERSARY
Достоен живот, отдаден на просвещението... (Проф. Стойка Здравкова – един съвременен будител, на 70 години)
[A Dignifi ed Life, Devoted to Enlightment. Prof. Stoyka Zdravkova – a contemporary educator, 70 years old] /
Галя Христозова / Galya Hristozova - стр. 1359

icon Отвори пълния текст


КНИЖНИНА / BOOK REVIEWS
Обучението по религия – диалог и инклузия
[Religion Education – Dialogue and Inclusion] /
Пенка Костова / Penka Kostova - стр. 1366

icon Отвори пълния текст


Културно-историческото наследство като национално богатство
[Cultural and Historical Heritage – a National Treasure] /
Ирина Колева / Irina Koleva - стр. 1369

icon Отвори пълния текст


ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ / FUTURE EVENTS - стр. 1372


УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHOR - стр. 1373

icon Отвори пълния текст

 

 


ЕЛКА ПЕТРОВА И СЪВРЕМЕННОСТТА: ОПИТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ И АМПЛИФИКАЦИЯ 
НА ТЕОРИЯТА ЗА ЕДИНСТВО НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ


Елка Янакиева
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград


Резюме. В статията се дава съвременна интерпретация на създадената от Е. Петрова теория за единство на основните дейности в детската градина (игра, обучение, труд). Разглеждат се културно-историческите корени на тази теория, нейните основни концептуални черти, генезисът и педагогическата ѝ ефективност. Показано е значението є за обективната оценка на съвременните концепции за свободата и самостоятелността на децата, развитието на творческата им игра, подготовката за училище.Keywords: educational methodology, preschool children, preschool education, socio dramatic play, preschool activities, Elka PetrovaELKA PETROVA AND THE CONTEMPORANEITY: ATTEMPTED UPDATE AND AMPLIFICATION ON THEORY
OF FUNDAMENTAL ACTIVITIES’ UNITY


Abstract.
In the article a contemporary interpretation is given on theory of fundamental activities’ unity in the kindergarten created by E. Petrova (play, training, labour). Cultural and historical roots of this theory are examined, its main conceptual features, genesis and its pedagogical effectiveness. Its importance is shown for objective evaluation of advanced concepts of freedom and autonomy of children, the development of their creative game, preparation for school.Prof. D.Sc. (Pedagogy) Elka Yanakieva
South-West University „Neofi t Rilski“

нагоре


CHANGES IN UNIVERSITY TEACHING – THE ROAD FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCIES


Slađana Anđelković
University of Belgrade


Zorica Stanisavljević Petrović
University of Nis


Abstract.
This paper examines changes in university teaching that occurred with reform of the universities by introducing the Bologna study model. The central issue in the work relates to the consideration of changes in university teaching in terms of improving the pedagogical and methodological-didactic competencies of teachers and the changing role and students in the teaching process. Although the Bologna model is student oriented model of study, a model in which teaching is directed towards the student, experience shows that the role of students in the teaching is mainly passive, reduced to listening and the “note taking“, and that the knowledge that students gain is mostly at the receptive, reactive and reproductive level. Signifi cant contribution comes from the organization of teaching, which is still mostly traditional, with traditional lectures and exercises of reproductive character. Innovation of the university teaching created the conditions for the implementation of reform changes in accordance with the Bologna model. However, experience shows that to achieve the expected changes in the university teaching process it is necessary to create preconditions, primarily in terms of adequate material base, availability of space, better equipment and means of modern information technology, which didn’t received due care in the process of change in university teaching.


Keywords: activity of students, competence of professors, changes, university teachingSlađana Anđelković (PhD), Assist. Professor
University of Belgrade, Faculty of Geography


Zorica Stanisavljević Petrović (PhD), Assist. Professor
University of Nis, Faculty of Philosophy
Department of Pedagogy

нагоре

 

 


ВЪНШНИ ПРОЯВИ НА ПСИХИКАТА ЧРЕЗ НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ


Любомир Георгиев


Резюме
. Обосновава се необходимостта от ориентиране по външни прояви на психиката, като условие за пълноценен индивидуален подход в педагоги ческата дейност.Keywords: mediation of the psychological knowledge, external acts/behavior of the psyche/mind, visual knowledge, kinds of external exponents of the psyche/mindEXTERNAL PSYCHICALLY MANIFESTATIONS THROUGH NON-VERBAL COMMUNICATION


Abstract
. Substantiated is the necessity of orientation by external acts/behaviour of the psyche/mind, as a condition for adequate/equivalent approach in the pedagogical activity.Prof. Lubomir Gueorguiev PhD

нагоре

 


КОНТРОЛНООЦЕНЪЧНИТЕ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ


Николай Колишев

Департамент за информация, квалификация
и продължаващо образование – Варна


Резюме. В статията се обосновава теоретичен модел на контролнооценъчните умения на учителите. Формулира се определение на умени-
ята, въз основа на което в техния теоретичен модел се разграничават три компонента: умение за целеполагане в обучението, умение за прилагане на форми и методи и умение за прилагане на стратегии за контрол и оценка. Разработва се технология за операционализация на репродуктивните и творческите цели на обучението, предлага се нова класификация на формите и методите за контрол и оценка и се описват подробно интелектуалните и практическите действия, реализиращи контролнооценъчните умения на учителите.


Keywords: control and evaluation skills, reproductive and creative aims in teaching, criteria and indices of control and evaluation, forms, methods and strategies of control and evaluation, intellectual and practical teachers’activities of control and evaluationTEACHER’S SKILS FOR CONTROL AND EVALUATION


Abstract
. The article points on a model of teachers’ competences of control and evaluation. A defi nition of this competence is formulated. On its foundation are defi ned three components: setting goals in teaching, competence of application of forms and methods and evaluation strategies. One technology of the application of reproductive and creative aims in teaching is elaborated. A new classifi cation of forms and methods of control and evaluation is proposed. The intellectual and practical activities resulting from teachers’ skills of control and evaluation are described in details.


Аssoc. Prof. Nicolai Kolishev, PhD
University of Shumen „Ep. K. Preslavski“
Department for Information 
Qualifi cation and Training – Varna

нагоре

 

 


ПРОЕКТНОБАЗИРАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА


Ксения Семизорова

Обединено детско заведение
„Детелина“ – София


Резюме.
В съвременното европейско образователно пространство „методът на проектите“, прилаган в контекста на интеркултурното образование, е изключително актуален. Измеренията на проектнобазираното образование в интеркултурна среда са от особена значимост, но са недостатъчно проучвани и систематизирани в емпирико-теоретичен план в историко-етнически контекст. Цел на изследването е да се разработят и апробират организационно-педагогическите условия за разработване и прилагане на образователни проекти в интеркултурна среда. Използваните изследователски методи са свързани с проучване и анализ на научна литература по проблема, проучване и анализ на приложим в български условия образователен опит за реализиране на образователни проекти в интеркултурна среда и разработване
на обобщен eмпирико-теоретичен модел на проектнобазирано образование в интеркултурна среда.Keywords: project based education, multicultural environment, method of the projectsPROJECT BASED EDUCATION IN THE MULTICULTURAL ENVIRONMENT


Abstract.
In the modern European educational area the so called „method of the projects“, is a very topical method. The method is implemented in the context of the multicultural education. The dimensions of the project-based education in the multicultural environment are essential, but insufficient studied and systematized into empirical and theoretical plan, when we are talking about the historical and ethnical context. The aim of the study is todevelop and approbated organizational and pedagogical conditions for the development and implementation of the educational projects in multicultural environment. The used research methods are connected to a survey and analysis of scientific literature on the topic, a survey and analysis of an educational experience that can be applied in the Bulgarian conditions for the realizing of the educational projects in multicultural environment and work up a general empiric-theoretical model of a project-based education in multicultural environment.Ksenia Semizorova
Director
Kindergarten “Clover“

нагоре

 

 


ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ПОВЕДЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА


Веселка Матеева

Таня Александрова
Юлия Чокова
Целодневна детска градина
„Арабела“ – Видин


Резюме.
Методичното обединение „Екология, игри и изкуство“ в детска градина „Арабела“ търси нови пътища във възпитанието и обучението с налагането на проектната форма на работа. Дейностите по европейския образователен проект „От кошчето за боклук“ се реализират, като се включват в учебния план на всяка група. Проектът се осъществява след проучване на нагласите на семействата. Търсенето и обменът на информация, както и комуникацията между партньорите, се извършват с помощта на новите технологии.


Keywords: project, education, ecology, waste, learning by doing, family, art, play, using by ITPRACTICAL APPROACHES TO FORMATION OF ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR IN KINDERGARTEN


Abstract.
„Ecology, games and science“, a methodological union in kindergarten „Arabela“, looks for new ways in education and teaching by forcing the project format of work. The activities from the European educational Project „From the Waste Basket“ are put into execution when they are included into the curriculum of each group. The Project is fulfi lled after studying families’ adjustments and their inclusion into the activities. Information search and exchange, as well as the communication between the partners are done by means of the new technologies.Vesselka Mateeva
Tania Aleksandrova
Julia Chokova
Kindergarten Arabela

нагоре

 

 


УЧИМ СЕ ДА РАБОТИМ ПО ПРОЕКТИ


Тонка Панайотова
4. ОУ „Димчо Дебелянов“ – БлагоевградРезюме. В статията е направен анализ на резултатите от проведена екпериментална работа за апробиране на модел за проектнобазирано обучение с интегриране на информационните технологии, разработен от българските учени доц. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова, Университет „Проф. Асен Златаров“, Бургас.Keywords: characteristics, project-based learning, results, experimental work, model, integration, information technologyWE LEARN TO WORK ON PROJECTSAbstract. The article analyses the results of experimental work carried out of piloting a model of project-based learning with integration of information technology, developed by Bulgarian scientists Assoc. Prof. R. Papancheva and Assoc. Prof. K. Dimitrova, University “Prof. Dr Asen Zlatarov“, Bourgas.Tonka Panayotova
4th Elementary School „Dimcho Debelyanov“

нагоре

 


ПОДГОТОВКА НА 6–7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЗА ПИСАНЕ


Любимка Габрова
Целодневна детска градина „Кокиче“ – Плевен


Резюме. Подготовката за ограмотяване в подготвителна група на 6–7-годишните деца (четене и писане) е изключително важен и преломен момент както в общото психическо, така и в речевото развитие на детето. Авторът споделя опит за основните насоки при подготовката на децата за обучение по писане в условията на детската градина. Педагогическият екип в ЦДГ „Кокиче“ – Плевен, предположи, че в подготвителна група на 6–7-годишните, ако се реализира целенасочена, последователна и съзнателна подготовка за писане в съответствие с ДОИ и Програмата за ДГ, в края на възрастовия период децата ще имат необходимата зрялост за постъпване в първи клас – знания, умения, фина моторика, отношение, психическа, интелектуална и социална готовност.Keywords: preparing literacy (reading and writing), fi ne motor skills, school readinessPREPARATION OF 6-7 YEAR OLDS WRITINGAbstract. Preparation for literacy preparatory group 6-7 years (reading and writing) is very important turning point in both the overall mental and speech development in the child. The author shares the experience of guidelines in preparing children for learning writing in a kindergarten.Lyubimka Gabrova
Kindergarten Kokiche 
Pleven, Bulgaria

нагоре

 


РАДОСТТА ОТ ПОЗНАНИЕТО – НЕИЗЧЕРПАЕМ РЕСУРС ЗА ПОКОЛЕНИЯТА


Боян Лалов
Технически университет – София
Българска академия на науките и изкуствата


Резюме. Радостта е движеща сила на всички човешки същества. Смисълът на човешкото съществуване е радостта от познанието и съзиданието. Това педагогическо есе е посветено на бъдещите поколения – радостни, добросърдечни, създатели на истински ценности.


Keywords: ethics, education, cognition, coexistenceTHE JOY FROM THE KNOWLEDGE – INEXHAUSTIBLE RESOURCE FOR THE GENERATIONS


Abstract.
The Joy is a driving force of all human beings. The meaning of human existence is the joy of cognition and creation. This pedagogical essay is dedicated to the next generations – joyful, goodhearted, creators of true values.Professor, D.Sc. Boyan Lalov
Technical University – Sofia

нагоре

 


ИДЕИТЕ НА УЧИТЕЛЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО – С ДНЕШНА ДАТА


Илка Бирова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме
. Статията разглежда някои идеи на големия български хуманист Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно, 1864–1944) за възпитанието и образованието и тяхното приложение в днешната образователна система. Авторката счита, че тези идеи са актуални и значими днес, те трябва да се познават добре и да се внедряват в образованието, във връзка с което са направени конкретни предложения.Keywords: education, school system, Petar Dunov, paneurythmia, suggestionsPETAR DUNOV’S IDEAS ABOUT EDUCATION TODAY


Abstract.
This paper is dedicated to ideas of a great Bulgarian philosopher and humanist Petar Dunov (Beinsa Duno 1864–1944) about education and their application in our present school system. The author thinks that these ideas are topical nowadays and have to be well-known and adopted in education. In the article are given concrete suggestions based on Dunov’ideas.Ass.prof. Ilka Birova 
Sofia University „St. Kliment Ohridski“ 
Department of Russian Language

нагоре

 

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ЯНУШ КОРЧАК– ГРАЖДАНИН НА СВЕТА” /
SCIENTIFIC CONFERENCE “JANUSZ KORCZAK – CITIZEN OF THE WORLD”
ПОЗДРАВЛЕНИЯ / GREETINGS - стр. 1386

icon Отвори пълния текст


ЯНУШ KОРЧАК – ВЕЛИК ХУМАНИСТ И ПЕДАГОГ / 
JANUSZ KORCZAK – GREAT HUMANIST АND PEDAGOGUE - стр. 1394

icon Отвори пълния текст 


ЕВОЛЮЦИЯ НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО /
EVOLUTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD - стр. 1404

icon Отвори пълния текст


Законът на Корчак за социално приобщаване на децата. Детско гражданство
[The Korczak’s Right to Social Participation of Children the Citizenship of Children] /
Марек Михалак / Marek Michalak - стр. 1406

icon Отвори пълния текст


ЯНУШ KОРЧАК – ВЕЛИК ХУМАНИСТ И ПЕДАГОГ /
JANUSZ KORCZAK – GREAT HUMANIST АND PEDAGOGUE
Модел на социално възпитание в творчеството на Януш Корчак
[Models of Social Education of Janusz Korczak Work] /
Траян Попкочев / Trayan Popkochev - стр. 1416

icon Отвори пълния текст


За детето, детството или наука за него?
[For the Child, Childhood and the Children Research?] /
Албена Чавдарова / Albena Chavdarova - стр. 1426

icon Отвори пълния текст


On the Rights of Small Children Raised Outside Families / 
Maria Kolankiewicz - стр. 1434

icon Отвори пълния текст


Съвременен отзвук на посланията на Януш Корчак за детството, децата и техните права
[Contemporary Echo of the Janusz Korczak`s Messages for the Childhood, Children and Their Rights] /
Сийка Чавдарова-Костова / Siyka Chavdarova-Kostova - стр. 1445

icon Отвори пълния текст


“Restless Boys” by Janusz Korczak. Seven Portraits /
Małgorzata Chrobak - стр. 1453

icon Отвори пълния текст


Януш Kорчак – душата на детето
[Janusz Korczak – Hеаrt of the Child] /
Валентин Вергилов / Valentin Vergilov - стр. 1462

icon Отвори пълния текст


ТЕОРЕТИЧНИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ / 
THEORETICAL AND SCIENTIFICAL RESEARCHES
Динамика на отношението: емоционална интелигентност – етнически предразсъдъци и стереотипи / 
[Dynamics of Relationship: Emotional Intelligence – Ethnic Prejudices and Stereotypes] /
Елена Витанова / Elena Vitanova - стр. 1478

icon Отвори пълния текст


Диагностика и профилактика суицидального поведения школьников и молодежи /
[Diagnosis and Prevention of Suicidal Behaviour of School Children and Youth] /
Gulmira Kassen, Aigerim Mynbayeva - стр. 1497

icon Отвори пълния текст


Възгледи на учениците за правото, закона и наказанията
[Views of the Students for the Right, the Law and the Penalties] /
Наталия Витанова / Natalia Vitanova - стр. 1509

icon Отвори пълния текст


Технологичен модел на развлечението като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина
[Technological Мodel of Еntertainment Used as an Additional form of Pedagogical Interaction in the Kindergarten] /
Галина Благомилова / Galina Blagomilova - стр. 1521

icon Отвори пълния текст


ЕВРОПЕЙСКИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РЕЛИГИОЗНОТО ОБРАЗОВАНИЕ /
EUROPEAN TENDENCES AND CHALLENGES IN RELIGIOUS EDUCATION
Мултикултурен контекст на европейското религиозно образование – тенденции и предизвикателства
[Multicultural Сontext of European Religious Education – Trends and Challenges] /
Магдалена Легкоступ / Magdalena Legkostup - стр. 1542

icon Отвори пълния текст


ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ/ANNUAL CONTENTS - стр. 1554

icon Отвори пълния текст


УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 1565

icon Отвори пълния текст

 


МОДЕЛ НА СОЦИАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ЯНУШ КОРЧАКТраян Попкочев
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград


Резюме. В статията педагогическите възгледи на големия педагог, лекар и писател Януш Корчак се разглеждат през призмата на някои от тематичните полета на социалната педагогика. Задачата е да се очертаят характеристики на неговия дълбоко хуманен и оригинален модел на социално възпитание, който е продуктивен стимулатор за развитие на социалното възпитание и неговото теоретично осмисляне.Keywords: Janusz Korczak, views on human, grounds of social education, areas of social educationMODELS OF SOCIAL EDUCATION OF JANUSZ KORCZAK`S WORK


Abstract.
In the article pedagogical views of the great educator, physician and writer Janusz Korczak are viewed through the prism of some of the thematic fields of social pedagogy. The task is to outline the characteristics of his deeply humane and original model of social education and is productive stimulus for the development of social education and its theoretical understanding.Ass. Prof. Trayan Popkochev
South-West University „Neofi t Rilski“

нагоре


ЗА ДЕТЕТО, ДЕТСТВОТО ИЛИ НАУКА ЗА НЕГО?


В памет на Януш Корчак – по повод 70 г. от неговата смърт
и 100 г. от създаването на „Дом за сираци“ във Варшава


Албена Чавдарова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
В статията се изследва т.нар. берлински период на Януш Корчак (1907/1908), когато той прави своята следдипломна квалификация. Под влияние на идеите на появяващите се по това време „модерни“ научни области: педология, педиатрия, детска психология, лечебна (специална) педагогика, психиатрия, психоанализа и др., с които той се запознава в германската столица, Корчак оформя своите възгледи за детето и детството. Те се различават от тогавашната представа за изследване на детето, като по този начин Корчак създава една „нова педагогика“, която не разглежда детето такова, каквото трябва да бъде, а такова, каквото е.Keywords: child, childhood, children research, new concept, educationFOR THE CHILD, CHILDHOOD AND THE CHILDREN RESEARCH


Abstract.
The article reviews the postgraduate study time (1907/1908) from Janusz Korczak when hi makes in Berlin. Under die infl uence of“modern“ ideas at the beginning of twentieth century such as penology, pediatrics, child psychology, curative education, psychiatry, psychoanalysis a.o., formed Korczak his views about the child and the childhood. They are different from the perception of study of child at the time. Hereby Korczak creates a“new education“, which is not seen as such a child should be and the way it is. Prof. Dr. Habil. Albena Chavdarova
Sofia University „St. Kliment Ohridski“
Faculty of Education 
Department History of Education and Management

нагоре


СЪВРЕМЕНЕН ОТЗВУК НА ПОСЛАНИЯТА НА ЯНУШ КОРЧАК ЗА ДЕТСТВОТО, ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ ПРАВА


Сийка Чавдарова-Костова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
В статията се търсят съвременни отражения на посланията на Януш Корчак за детството и децата, които стоят в основата на идеите за правата на децата, по-конкретно – правото на детето да бъде уважавано и правото на детето да бъде това, което е. Тезата е, че тези текстове на Корчак звучат изключително съвременно и имат своите проекции в днешната педагогическа практика във възпитателен и образователен контекст.Keywords: Janusz Korczak, childhood`s reality, children`s rightsCONTEMPORARY ECHO OF THE JANUSZ KORCZAK`S MESSAGES FOR THE CHILDHOOD, CHILDREN AND THEIR RIGHTS


Abstract.
In the paper are presented some contemporary refl ections of Janusz Korczak`s messages for the childhood and children that are in the base of the ideas for the children`s rights, more concretely – the right of the childe to be reputable and the right of the child to be such as it is. The thesis is that these Korczak`s texts sound exceptionally as contemporary and have their projections in the today`s pedagogical practice in the educational context. Assoc. Prof. Dr. Habil Siyka Chavdarova-Kostova
Sofia University „St. Kliment Ohridski“
Faculty of Pedagogy

нагоре

 


„RESTLESS BOYS“ BY JANUSZ KORCZAK. SEVEN PORTRAITS 


Małgorzata Chrobak
Institute of Polish Philology


Abstract. The article presents a view on Korczak as a man, writer and pedagogue, as well as on the characters of his children’s novels in two contexts: cultural-anthropological, and from the perspective of a contemporary literary discourse. The author of this paper analyzes various statements of Korczak (dedications, prefaces, extracts from his Diary), private photographs, as well as Korczak’s children’s novels (King Matt the First, King Matt on a Desert Island, Kaytek the Wizard, Little Jack’s Bankruptcy). Keywords: сhildren’s literature, anthropology of childhood, literature and education, Janusz Korczak’s literary output for childrenPh.D. Małgorzata Chrobak
Institute of Polish Philology
Pedagogical University named after 
the National Education Commission in Cracow

нагоре

 


ЯНУШ КОРЧАК – ДУШАТА НА ДЕТЕТО

 


Валентин Вергилов

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград


Резюме.
Тезата на автора е, че социалният педагог и писател Януш Корчак достига невиждани висоти на въображението и волята, което му позволява да бъде свободен и независим човек. Той отдава живота си на една велика кауза – да съдейства на децата и те да станат свободни и независими хора. Това се доказва от неговите идеи и експерименти, които не само надхвърлят своето съвремие, а остават като прекрасно педагогическо наследство за обществата от всички епохи.Keywords: childhood, rights, love, respect, trust, autоnomyJANUSZ KORCZAK – HEART OF THE CHILD


Abstract.
Author`s thesis is the social pedagogue and the writer Janusz Korczak reaches historic highs of imagination and will, which allows him to be free end independent person. He gives life to a great cause – to help the children and they become free and independent people. This is evidenced by his ideas and experiments that not only exceed its modern and remain wonderful educational legacy for communities of all ages.PhD (Pedagogy) Valentin Vergilov
South-West University „Neofi t Rilski“

нагоре

 


ДИНАМИКА НА ОТНОШЕНИЕТО: ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – ЕТНИЧЕСКИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ И СТЕРЕОТИПИЕлена Витанова
Министерство на образованието, младежта и науката


„Ако раждането на живота е невъзможно без све
щената 
мисия на Майката, то развитието на живота е
невъзможно без свещената мисия на Учителя.“
Из „Харта на българския учител“
София, 1981 г.


Резюме. Изучаването на съвременните аспекти на интеркултурния диалог и неговата резултативност в образованието в съществена степен са предпоставени от познаването на особеностите на личността на учителя. Изследванията на личностните компетентности на учителя в условията на мултикултурна образователна среда са в начална фаза. Това е недостатъчно проучен проблем и неговите теоретични и практически измерения в контекста на интеркултурната образователна перспектива подлежат на сериозно развитие и прогрес. Цел на изследването е да се установи дали съществува обратна и съществена връзка между емоционалната интелигентност на учителя и неговите етнически стереотипи и предразсъдъци. Резултатите от изследването представляват добра база за провеждане на работно обучение и консултации по интеркултурно образование на педагогическите субекти в условията на съвременното образование.


Keywords: intercultural education, emotional intelligence, ethnic prejudices and stereotypesDYNAMICS OF RELATIONSHIP: EMOTIONAL INTELLIGENCE-ETHNIC PREJUDICES AND STEREOTYPES


Abstract.
The examination of modern aspects of intercultural dialogue and its effectiveness in the education are substantially presupposed by knowing the
characteristics of the personality of the teacher. The studies related to the personal competences of the teachers in multicultural educational environment conditions are in the initial phase. This problem is not studied enough and its theoretical and practical dimensions in the context of the intercultural education perspective are subject of signifi cant development and progress. The objective of the study is to determine whether there is a feedback and a
signifi cant relationship between the teacher’s emotional intelligence and his/her ethnic stereotypes and prejudices. The survey results provide a good basis for training and consultancy on intercultural education for the pedagogical subjects.


Elena Vitanova
Chief expert
Department of Policy Development,
Analysis and Assessment
Ministry of Education, Youth and Science

нагоре

 


ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И МОЛОДЕЖИ


Gulmira Kassen, Aigerim Mynbayeva

Al-Farabi Kazakh National University


Резюме.
Вопросы физического и психологического здоровья общества актуальны для ХХI века. В условиях транзитного общества, изменений ценностей, расслоения социума выросло новое поколение независимого Казахстана. С одной стороны, это активное и прагматичное поколение next, с другой – оно, как и современное общество, подвержено экологическим и психологическим проблемам. Проблема суицида в казахстанском обществе достаточно актуальна последние пять лет, обсуждаема и исследуема. В статье предлагается педагогическая стратегия профилактики суицидального поведения; разработаны диагностические методики суицидальных намерений школьников и студентов. Данные методики апробированы в школах города Алматы, приведены результаты апробации. Доказано, что адаптированные авторами методики могут обеспечить своевременную экспресс-диагностику суицидального поведения, полезную для организации дальнейшей работы с молодежью „группы риска“. Исследование проводится в рамках выполнения фундаментального научного проекта Министерства образования и науки Республики Казахстан „Научно-теоретические основы и профилактика проблем суицида среди молодежи“.


Keywords: the value of personality, professional activity of the teacherpsychologist, suicidal behavior, suicide risk and designs, suicidal intentions,
pedagogical prevention strategyDIAGNOSIS AND PREVENTION OF SUICIDAL BEHAVIOUR OF SCHOOL CHILDREN AND YOUTH


Abstract.
Issues of physical and psychological health of the society are the most relevant for the twenty-fi rst century. In the conditions of transit of the company, changes of values, stratifi cation of the society has grown a new generation of independent Kazakhstan. On the one hand, it is the active and pragmatic generation next, on the other, it, as a modern society, is subject to environmental and psychological problems. The problem of suicide in the Kazakh society it is enough actual last fi ve years, discussed and rechecked. In the article proposes a pedagogical strategy for the prevention of suicide behavior; development of diagnostic methods of suicidal ideation schoolchildren and students. These methods have been tested in schools of the city of Almaty, the results of the approbation. It is proved that adapted by the authors of the methodology can provide timely Express-diagnostics of suicidal behavior, useful for the organization of further work with the youth of the „group of risk“. The research is being conducted in the framework of the fundamental research project of the Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan, „The scientifi c-theoretical basis and prevention of the problem of suicide among young people“.Acc. Prof. Gulmira Kassen
Al-Farabi Kazakh National University


Prof. Dr. Aigerim Mynbayeva
Al-Farabi Kazakh National University

нагоре

 


ВЪЗГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРАВОТО, ЗАКОНА И НАКАЗАНИЯТА


Наталия Витанова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“


Резюме.
В статията са представени резултатите от проучване на мнението на учениците за правото, закона и наказанията. За целите на изследването са използвани познати на учениците юридически случаи от българската действителност. За да не бъдат отговорите необмислени и повърхностни, от децата се иска писмено да изразят своето мнение.Keywords: students, right, penalties, law, crimeVIEWS OF THE STUDENTS FOR THE RIGHT, THE LAW AND THE PENALTIESAbstract. In this article are presented results from a survey of the views of students for the right, law and penalties. For the purposes of the study the knowledge of the children legal cases is used. For not to being hasty and superfi cial, the responses of children are written and express their opinion.Natalia Vitanova
Associate Professor, Ph.D.
University of Shumen „Bishop Konstantin Preslavsкi“
Faculty of Education

нагоре


ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ НА РАЗВЛЕЧЕНИЕТО КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА ФОРМА НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В УСЛОВИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА


Галина Благомилова

Целодневна детска градина „Звънче“, Шумен


Резюме.
Статията разглежда нова педагогическа технология на развлечението като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина, с нейните особености и алгоритъм. В самия технологичен модел, както и в приложението му, има предпоставки, стимулиращи проявленията на толерантност в много нейни измерения, включително и междуетнически. Педагогическата технология на развлечението в детската градина обединява личности от различни възрасти в аспект художествена изява и творческо търсене.


Keywords: entertainment, pedagogical method, chaild, pedagogical interaction, tolerancy, art expressionTECHNOLOGICAL MODEL OF THE ENTERTAINMENT USED AS AN ADDITIONAL FORM OF PEDAGOGICAL 
INTERACTION IN THE KINDERGARTEN


Abstract.
The article reviews a new entertainment method used as an additional form of interaction in the kindergarten with its issues and patterns. Within the method there are preconditions stimulating all kind of tolerance including multiethnic. The pedagogical model of entertainment in the kindergarten unites different persons at different ages for artistic expression creativeness Galina Blagomilova
1st daytime kindergarten „Zvanche“
Shumen, Bulgaria

нагоре

 


МУЛТИКУЛТУРЕН КОНТЕКСТ НА ЕВРОПЕЙСКОТО РЕЛИГИОЗНО ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАМагдалена Легкоступ
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“Резюме. В статията се представя значението на мултикултурния контекст на европейското религиозно образование като предизвикателство, което очертава неговите актуални тенденции и перспективи на развитие. Тук водещо значение има адаптирането на обучението по религия към новите реалности на културно и етническо разнообразие. Това е предизвикателство, превърнало се в актуален изследователски проблем не само на педагогическите изследвания, но и на съвременната европейска образователна политика, трансформираща религиозното образование от монолог на вярата в инклузивно обучение чрез религиозните измерения на интеркултурния диалог.Keywords: religious education, multicultural context, modern European education policy, intercultural dialogueMULTICULTURAL CONTEXT OF EUROPEAN RELIGIOUS EDUCATION – TRENDS AND CHALLENGESAbstract.This paper describes the importance of multicultural European context for religious education as a challenge, which outlines its current trends and development prospects. Here the paramount importance is the adaptation of teaching religion to the new realities of cultural and ethnic diversity. This is a challenge that has become a topical research problem not only of pedagogical research, but also of modern European education policy that transformed religious education from monologue belief in inclusive education by religious dimension of intercultural dialogue.Senior Lecture Magdalena Legkostup, PhD
St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo

нагоре

 

 


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTSКъм читателя / Editorial /
Емилия Василева / Emiliya Vasileva - стр. 9

icon Отвори пълния текст


ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА ШУМЕН – РЕАЛНОСТ И ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ /
EDUCATION IN THE MUNICIPALITY OF SHUMEN – REALITY AND GOOD PEDAGOGICAL PRACTICES
Единство на местна власт и обществен интерес – основа на управление на образователните институции в община Шумен
[Unity of Local Government and Public Interest - Basic Management of Education in the Municipality] /
Красимир Костов / Krasimir Kostov - стр. 12

icon Отвори пълния текст


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” /
KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN
Шуменският университет – един от петте класически университета у нас
[Shumen University - One of the Five Classic Universities in Bulgaria]/
Маргарита Георгиева / Margarita Georgieva - стр. 16

icon Отвори пълния текст


Шумен – просветен център през Възраждането
[Shumen-Educational Center During the Renaissance] /
Снежана Въчева / Snezhana Vacheva - стр. 19

icon Отвори пълния текст


ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ У ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКАТА ГРАДИНА /
THE PREVENTION OF AGGRESSIVE CHILDREN`S BEHAVIOR IN SCHOOL AND KINDERGARTEN
Научно-практическа конференция „Превенция на агресията в предучилищна възраст” (8-9 ноември 2012 г.) /
Scientifi c-Practical Conference “Prevention of Aggression in Preschool” (8-9 November 2012) 


Поздравление на г-жа Живка Тонева, Зам.- кмет „Култура, просвета и образование”, община Шумен /
Welcoming Speech from Mrs. Zhivka Toneva, Deputy Mayor of Culture and Education, Municipality of Shumen - стр. 30

icon Отвори пълния текст


Агресията и насилието в училище
[Aggression and Violence at School] /
Иван Иванов / Ivan Ivanov - стр. 35

icon Отвори пълния текст


Агресията и враждебността в предучилищна възраст
[Aggression and Hostilities Observed in Children of Pre-school Age] /
Лучиян Милков / Luchiyan Milkov - стр. 58

icon Отвори пълния текст


Местната власт и социалните фактори за превенция на агресията сред децата отпредучилищна възраст
[Local Government and Social Factors Prevention Aggression among Preschool Children] /
Найден Косев / Nayden Kosev - стр. 65

icon Отвори пълния текст

 

Програмазапревенциянаагресивнотоповедениепридецатаотпредучилищна възраст (общинаШумен, 2010 – 2012 година)
[Program for Prevention of Aggressive Behavior of the Children in Pre-School Age (Municipality of Shumen, 2010 – 2012)] /
Йорданка Димитрова / Yordanka Dimitrova - стр. 70

icon Отвори пълния текст


Ролята на психолога в детската градина при работа с деца от предучилищна възраст с агресивни прояви в поведението
[The Role ot the Psychologist in Kindergarten in his Work with Children with Aggressive Behavior] /
Диляна Михайлова / Dilyana Mihailova - стр. 76

icon Отвори пълния текст


Интерактивни игри за превенция на агресивното поведение
[Interactive Games for Prevention Aggressive Behavior of Children] /
Димитрина Минева, Даниела Борисова / Dimitrina Mineva, Daniela Borissova - стр. 80

icon Отвори пълния текст


Как родителите се справят с агресивните и гневни изблици на своите деца
[How Parents are Dealing with the Aggression and Anger Outbursts of their Children] /
Яна Жечева / Yana Zhecheva - стр. 86

icon Отвори пълния текст


Взаимодействието в детската градина чрез интерактивните игри
[Interactive Games Versus Aggression] /
Веселина Савова / Veselina Savova - стр. 90

icon Отвори пълния текст


Изкуството за превенция агресивното поведение на децата
[Art for Prevention of Child Aggressive Behavior] /
Евгения Миланова, Виолета Николова, Величка Радева / Evgenia Milanova, Violeta Nikolova, Velichka Radeva - стр. 94

icon Отвори пълния текст

 

Милосърдието и благотворителността като средство за превенция на агресията в предучилищна възраст
[Compassion and Charity as a Tool for Prevention of Agression in Pre-School Age] /
Евгения Цветанова / Evgeniya Tsvetanova - стр.103

icon Отвори пълния текст


Превенция на агресията у децата чрез дейностите на детската градина
[Child Aggression Prevention through Kindergarten Activities] /
Илиана Пантелеева, Надежда Минчева / Iliana Panteleeva, Nadezhda Mincheva - стр. 107

icon Отвори пълния текст


Как да се помогне на децата да общуват пълноценно
[How to Help Children to Socialize] /
Иванка Рачева / Ivanka Racheva - стр. 110

icon Отвори пълния текст


Превенция на агресивното поведение на детето чрез интерактивни ролеви игри
[Prevention of Children’s Aggressive Behaviour through Interactive Roleplay Games] /
Ивелина Кънева / Ivelina Kaneva - стр. 115

icon Отвори пълния текст

Приятелствотовживотанадетето
[Friendship in the Life of the Child] /
Даниела Димитрова, Kрасимира Василева / Daniella Dimitrova, Krasimira Vasileva - стр. 120

icon Отвори пълния текст


Превенция на агресията в детската градина със споделено щастие и любов
[Prevention of Aggression in the Kindergarten with Shared Heppiness and Love] /
Румяна Колева, Петя Атанасова / Rumyana Koleva, Petya Atanasova - стр. 124

icon Отвори пълния текст


Изкуството като възможност за превенция на агресията
[Art by Possibility for Preventing Aggression] /
Йонка Мършелева, Диана Тодорова / Yonka Marsheleva, Diana Todorova - стр. 131

icon Отвори пълния текст


Техники за справяне с гнева и намаляване агресивните прояви на децата
[Techniques for Dealing with Anger and Reduce Aggressive Acts of Children] /
Мария Александрова / Maria Alexandrova - стр. 134

icon Отвори пълния текст


Предай нататък
[Pay it Forward] /
Вилдан Мехмедова / Vildan Mehmedova - стр. 139

icon Отвори пълния текст


В помощ на родителите за преодоляване на агресията чрез интерактивни игри и запознаване с правата и задълженията на децата
[Helping Parents to Overcome Agression by Interactive Games and Knowing the Rights and Obligations of Children] /
Татяна Йорданова / Tatiana Yordanova - стр. 143

icon Отвори пълния текст


Заедно да бъдем добри (Педагогическа ситуация в подготвителна група)
[How to be Good Together (Реdagogical Situations in Preparatory Group)] /
Нели Друмева / Nelli Drumeva - стр. 146

icon Отвори пълния текст


Как школа по християнски ценности може да работи срещу агресията в детска възраст
[How Christian School can Work Against the Aggression in the Children] /
Пепа Макариева / Pepa Makarieva - стр. 150

icon Отвори пълния текст


IN MEMORIAM
Проф. дпн EлкаПетрова. Eднанезаличима следавбългарскотопредучилищно образование
[Prof. Elka Petrova – an Indelible Mark on the Bulgarian Preschool] /
Mаргарита Колева / Margarita Koleva - стр. 154

icon Отвори пълния текст


В НОВИТЕ КНИЖКИ НА СПИСАНИЯТА НА ИЗДАТЕЛСТВО „АЗ БУКИ“ ЧЕТЕТЕ /
READ IN THE LATEST ISSUES OF THE "AZ BUKI" MAGAZINES - стр. 155

icon Отвори пълния текст


УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 157

icon Отвори пълния текст

 


 

 ШУМЕН – ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО


Снежана Въчева

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“


Резюме. В статията се разглежда развитието на учебното дело в Шумен през периода на Възраждането. Посочват се предпоставките за развитието на
образованието в града; ролята на учителите за неговия успех; учебният план, по който се осъществява обучението.Keywords: education, school, teachers, pupils, students.SHUMEN – EDUCATIONAL CENTER DURING THE RENAISSANCEАbstraсt. The report analyses the development of education during the Bulgarian Renaissance in the city of Shumen. It tracks the prerequisite for educational progress in the city: the role of teachers for educational success and curriculum through which the system has been realised.Snezhana Vacheva
Associate Professor, PhD
University of Shumen „Bishop Konstantin Preslavski“
115, University Street
9700 Shumen, Bulgaria

нагоре


 АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ


Иван Иванов

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“


Резюме.
Статията разглежда теориите за агресията и насилието в училище, превенцията на агресията в училище и методите за контрол и управление на агресията. В тезисна форма е сумирана препоръчителната педагогическа позиция. 


Keywords: aggression and violence in schools, prevention of aggression, methods of control and management of aggression.AGGRESSION AND VIOLENCE AT SCHOOLAbstract. The article discusses theories of aggression and violence in schools, prevention of aggression in schools and methods of control and management of aggression. The recommended teaching position is summarized in thesis form.Prof. Dr. Ivan P. Ivanov
Shumen University 
115, Universitetska Str. 
9712 Shumen 
Bulgaria

нагоре


 АГРЕСИЯТА И ВРАЖДЕБНОСТТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 


Лучиян Милков

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
Университет за национално и световно стопанство


Резюме.
В статията се разглеждат водещите проблеми, свързани с нарастването на детската агресия в предучилищна възраст. Търсят се възможности за
обединяване усилията на семейството, детската градина и медиите за редуциране и превенция на агресивността сред децата от 3 до 7 години.


Keywords: education, upbringing, child, abuse, agression, hostility, nursery, family, mediaAGGRESSION AND HOSTILITIES OBSERVED IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGEAbstract. The article considers important matters relating to the increasing agression observed in children of pre-school age. Opportunities are sought to unite the efforts made by families, nurseries and media to reduce and prevent the agression in children and young people between the age of 3 and 7.Prof. PhD Luchiyan Milkov
Shumen University 
University of National and World Economy – Sofia


нагоре


 МЕСТНАТА ВЛАСТ И СОЦИАЛНИТЕ ФАКТОРИ  ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕД ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ


Найден Косев

Община Шумен


Резюме. Статията разглежда възможността за взаимодействието между местната власт и основни фактори от социалната действителност, които притежават ресурси за превантивна дейност на агресивно поведение сред децата от предучилищна възраст. Споделя се виждането за водещата роля на местните власти в този процес чрез реализиране на определени политики.


Keywords: local authorities; social factors; prevention; aggression; interaction; education; institutions; politics.LOCAL AUTHORITIES AND SOCIAL FACTORS FOR PREVENTION OF THE AGGRESSION AMONG CHILDREN UNDER SCHOOL AGE 


Abstract.
The article considers the opportunity of interaction between the local authorities and some leading factors from the social reality, which have resources available for prevention of the aggressive behavior among children under school age. The understanding for the leading role of the local authorities in this process is shared, through the implementation of defi nite politics.Nayden Kosev
Director of Culture and education department
Shumen Municipality

 

нагоре

 


 

 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
(ОБЩИНА ШУМЕН, 2010–2012 ГОДИНА)


Йорданка Димитрова

Община Шумен


Резюме.
Настоящата статия представя обзор на дейностите, реализирани през периода 2010–2012 година, във връзка с изпълнението на общинска програма „Превенция на агресивното поведение при децата от предучилищна възраст“. Проблемите на агресивното поведение, които се появяват и стабилизират през този период на динамично, познавателно и емоционално развитие, са важни за антисоциалното поведение в юношеската и зрялата възраст. Много по-лесно е да отгледаме едно здраво дете, отколкото да лекуваме вече нездравите навици и разрушителните мисловни схеми на един възрастен. Често се тревожим какво ще стане с детето ни утре, а забравяме, че това утре зависи от днес. Родителите и грижещите се за децата са хората, които могат и трябва да зададат и покажат правилния модел на поведение в една позитивна семейна и социална среда. За да има успехи в работата за интелектуалното, физическото и моралното израстване на децата, трябва да се поеме инициатива от обществото като цяло, от семейството, училището и в частност от детската градина.


Keywords: program, aggressive behavior, prevention, collaboration, school parents.PROGRAM FOR PREVENTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN THE CHILDREN IN PRE-SCHOOL AGE
(MUNICIPALITY OF SHUMEN – 2010–2012)Abstract. This paper presents an overview of the activities carried out during the period 2010–2012 year in connection with the implementation of municipal programs for prevention of aggressive behavior in preschool children. Of aggressive behavior problems that occur and stabilize during this period of dynamic, cognitive and emotional development – are important for antisocial behavior in adolescence and adulthood. It is much easier to raise a healthy child than to treat already unhealthy habits and destructive thought patterns of an adult. I often worry about what will happen to our children tomorrow and forget that tomorrow depends on today. Parents and carers of children are the ones who can and should ask and show the correct pattern of behavior in a positive family and social environment. To be successful in the work of intellectual, physical and moral development of children should take initiative across society, family, school, and in particular since kindergarten.


Yordanka Dimitrova
Еxpert organization of pre-school education
Shumen Municipality
17 Slavic Blvd.
9700 Shumen
Bulgaria

нагоре

 


 

 РОЛЯТА НА ПСИХОЛОГА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРИ РАБОТА С ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА
ВЪЗРАСТ С АГРЕСИВНИ ПРОЯВИ В ПОВЕДЕНИЕТО


Диляна Михайлова

Целодневна детска градина „Пролетна дъга“, Шумен


Резюме.
Настоящата статия разглежда агресивността в нейните първи прояви на развитие – периода на предучилищната възраст. Авторът накратко описва същността на агресията, характерна за тази възраст, обръщайки внимание на необходимостта от присъствието на психолог в детските градини и подходите, които той използва за навременно ограничаване на агресивното поведение.


Keywords: prevention of aggressive behavior, preschool age, psychologist in kindergartenTHE ROLE OT THE PSYCHOLOGIST IN KINDERGARTEN IN HIS WORK WITH CHILDREN WITH AGGRESSIVE BEHAVIOUR


Abstract.
The current article examines the aggression in the fi rst manifestations of its development – the period of preschool age. The author briefly describes the nature of the aggressiveness distinctive for this age, paying also attention to the necessity of the presence of the psychologist in kindergartens and the methods of approach which he uses for the timely repression of the aggressive behavior.Dilyana Mihailova, psychologist
Kindergarten „Proletna daga“
2, Sofi isko shose Str.
9700 Shumen, Bulgaria

нагоре

 


 

 ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕЦАТА


Димитрина Минева

Даниела Борисова
Целодневна детска градина „Пролетна дъга“, Шумен


Резюме.
Интерактивните игри поставят децата и педагозите в ситуации на постоянно обсъждане, изразяване на собствено мнение, способности, индивидуален стил. Детските взаимоотношения в процеса на игрите са разнообразни и обуславят в значителна степен развитието на позитивна съвместна дейност, като съдействат за формиране на детското общество в игровата група. Правилно подбраните и добре организирани интерактивни игри и техники осигуряват на децата възможности за лесно разрешаване на проблеми. Те развиват способности на емпатия и умения за контролиране на импулсивни постъпки, учат се да се справят с поведението си на гневни и губещи. В интерактивните игри се използват фотоси, табла, декори, мултимедия, разкази на случки, разиграване на роли.


Keywords: games, rules, attitudes, relationships, communication, behavior, mood, support, care, gratitude, respect, emotions.INTERACTIVE GAMES FOR PREVENTION AGGRESSIVE BEHAVIOR OF CHILDRENAbstract. Interactive games put children and teachers in situations of constant discussion, expressing their own opinions, abilities, individual style. Children’s relationships during the games are varied and largely determine the development of joint activities by encouraging the formation of children’s gaming society group. Properly selected and well organized interactive games and practices provide children with opportunities to solve problems; they acquire the ability for empathy, impulse control can, learn to deal with angry behavior and losers. Use photographs, posters, multimedia stories, role-playing.Dimitrina Mineva, director
Daniela Borissova
Kindergarten „Proletna daga“
9700 Shumen, Bulgaria

нагоре

 


 

 КАК РОДИТЕЛИТЕ СЕ СПРАВЯТ С АГРЕСИВНИТЕ И ГНЕВНИ ИЗБЛИЦИ НА СВОИТЕ ДЕЦА


Яна Жечева

Целодневна детска градина „Латинка“, Шумен


Резюме.
В статията е обобщено мнението на родители, психолози и педагози за справяне и предотвратяване на гневни и агресивни изблици при деца от ПУВ. Реализираното взаимодействие се осъществява на основата на виждането, че семейството е и трябва да бъде най-ефективната система за подпомагане и поддържане на развитието на детето. Това още веднъж подкрепя факта, че децата трябва да се разглеждат в контекста на техните семейства, а възрастните да бъдат поощрявани и насърчавани да поемат отговорността и радостта от участието си във възпитанието на техните деца.


Keywords: anger, aggression, good-natured behavior, secure environment, strong communication, open practices.


HOW PARENTS ARE DEALING WITH THE AGGRESSION AND ANGER OUTBURSTS OF THEIR CHILDREN


Abstract.
The article summarizes the opinion of parents, psychologists and pedagogues on coping and averting under-school-aged children’s outbursts of anger and aggression. The interaction we realized with the aforesaid parents, psychologists and pedagogues was carried out based on the fundamental presumption that the family has to be the most effective unit for sustaining and maintaining the child’s development. This, once again, supports the fact, that children should be examined in the context of their family environment and that parents have to be encouraged to take the responsibility for the child’s upbringing and to not only exercise their parental functions but also take pleasure in participating in the child’s education.


Yana Zhecheva
Кindergarten „Latinkа“
4, Luben Karavelov Str.
9700 Shumen, Bulgaria

 нагоре


 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИТЕ ИГРИ


Веселина Савова

Целодневна детска градина „Пролетна дъга“, Шумен


Резюме.
Въпросът за промяна на традиционния начин на обучение и възпитание и заменянето му с интерактивни методи вълнува педагозите в предучилищното образование. Установено е, че методите и средствата, които се използват досега, не дават същите резултати поради различните потребности и желания на днешните деца. Това провокира учителите от детските градини да обърнат поглед към иновациите и в частност към интерактивните игри, които са добър помощник в работата, защото процесът на обучение се осъществява в условията на постоянно, активно взаимодействие между децата и учителите, които се явяват равноправни субекти в дейността.Keywords: interactive games, aggression, equal partnersINTERACTIVE GAMES VERSUS AGGRESSION


Abstract.
The question of changing the traditional way of training and education and the introduction of interactive methods excited teachers in prechool education for some time There is ample evidence that the already traditional methods and do not give the same results as before, due to the different needs and desires of today’s children. This provoked kindergarten teachers to shift their focus to innovation and in particular towards interactive games that are good helper in the work, because the process of learning takes place in a continuous, active interaction between children and teachers who appear equal in entities operations.


Veselina Savova
Kindergarten „Proletna daga“
9700 Shumen, Bulgaria

нагоре


 ИЗКУСТВОТО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕЦАТА


Евгения Миланова

Виолета Николова
Величка Радева
Целодневна детска градина ,,Слънце“, Шумен


Резюме.
Настоящата статия разглежда проблема за агресията сред децата – общуването с телевизията, с компютърните игри, а не с близките, е причина децата да бъдат самотни, тревожни. Негативното поведение може да бъде овладяно с обич, внимание и разбиране към децата. Задача на педагози и родители е създаването на условия за насочване на детската емоция към развитие на креативност, за установяване на позитивни взаимоотношения между децата. Разглежда се значението на различните изкуства за превенция на агресивното поведение на децата. Музиката, художествената литература, театралното изкуство, празниците и развлеченията са най-добрият път за отреагиране на агресивната енергия и негативните чувства. Съвместната работа между детската градина и семействата на децата засилва двустранната връзка и сътрудничество за превенция на негативното поведение и агресия.Keywords: aggression, prevent, positive education.ART FOR PREVENTION OF CHILD AGGRESSIVE BEHAVIOR

Abstract. The scenarios examine the problem of aggression among children. Communicating with television, with computer games, and not with relatives is the cause children to be lonely, anxious. The negative, behavior can be mastered with love, attention and understanding the child. The task of educators and parents is to create conditions for children development to emotion, creativity establishing positive relationships between children. The importance of the various art to prevent aggressive behavior of children is considered. Music, literature, festivals and entertainment are the best way to
respond to aggressive energy and negative feelings. Collaborative work between kindergarten children’s and families strengthens the two-way relation and cooperation for prevention of negative behavior and aggression.


Evgenia Milanova
Violeta Nikolova
Velichka Radeva
Kindergarten „Sun“
Shumen, Bulgaria

нагоре


 МИЛОСЪРДИЕТО И БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ


Евгения Цветанова

Целодневна детска градина „Братя Грим“, Шумен


Резюме.
Статията засяга проблеми, свързани сметоди и техники за превенция на агресията в предучилищна възраст. Представя успешни практики в тази посока чрез възпитание на милосърдие и прояви на благотворителност. Този вид дейности оказват положително влияние върху децата, предвид позитивния заряд, който носят.Keywords: education, charity, children, motivation.COMPASSION AND CHARITY AS A TOOL FOR PREVENTION OF AGRESSION IN PRE-SCHOOL AGE


Abstract.
The article examines the issue of prevention of aggression in pre-school through compassion and charity as absolute counterweights of violence. Through them children learn to be tolerant, dedicated, modest, responsibile, to work in a team and other qualities necessary for their future socialization and on the other hand engaging children’s attention with positive activities for neutralization of the aggressive behavior. The forms for working with children, families and society are presented.


Evgeniya Tsvetanova
Кindergarten Bratya Grim
28, Rodopi str.
9700 Shumen, Bulgaria

нагоре


 ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА У ДЕЦАТА ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИТЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 


Илиана Пантелеева, Надежда Минчева

Целодневна детска градина „Светулка“, Шумен


Резюме.
Агресията, като нещо дадено ни от природата, съществува във всеки от нас. Познаването на нейните характеристики, знанието на алтернативни начини за изразяване води до канализирането є. Превенцията при деца от 3 до 7 години е концентрирана върху овладяването на конструктивни начини за изразяване и самоконтрол.


Keywords: aggression, prevention, constructive/destructive form of expression, self-control.CHILD AGGRESSION PREVENTION THROUGH KINDERGARTEN ACTIVITIES


Abstract.
Aggression, as a thing given to us by nature, exists in everyone of us. Recognition of its characteristics, knowledge of alternative ways of expressing it leads to its channeling. Prevention of aggression among 3 to 7 year old children is focused upon the mastering of constructive ways of expression and self-control.


Nadezhda Mincheva (Direktor),
Iliana Panteleeva
Kindergarten 24 „Svetulka“
9700 Shumen, Bulgaria

нагоре


 КАК ДА СЕ ПОМОГНЕ НА ДЕЦАТА ДА ОБЩУВАТ ПЪЛНОЦЕННО


Иванка Рачева

Целодневна детска градина „Светулка“, Шумен


Резюме.
Основният замисъл при осъществяването на предложената педагогическа ситуация е един аспект от сложния и противоречив проблем с детската агресия. Практическото усилие и опит са насочени към асертивността като форма на поведение, чрез която децата се научават да демонстрират и заявяват уважение към себе си и към другите. Поставени в ситуация на избор, децата трябва да анализират, откриват и осъзнават проблеми и модели на поведение, което събужда усещането за ново разбиране за мястото им в групата, в детското общество. Оценявайки себе си и другите, непринудено научават уроците на общияживот, където всеки получава подкрепа, за да сподели мислите си, без страх да преодолява конфликти с приятели и близки, да бъде честен и справедлив във взаимоотношенията си с околните. Мисленето и действието на възрастните може да изгради или разруши доверието, спокойствието и увереността на децата.Keywords: issue, fairness, honesty, victory, loss, rules


HOW TO HELP CHILDREN TO SOCIALIZE 


Abstract.
The main idea of the proposed teaching situation is one aspect of the complex and controversial issue of child aggression. The practical effort and expertise are focused on assertiveness as a form of behaviour by which children learn to demonstrate and declare respect for themselves and for others. When placed in the situation in which have to make a choice, children have to analyze, identify and understand the problems and patterns of behaviour, which evokes a new understanding of their place in the group and the children`s society. By appreciating themselves and the others, children naturally learn the lessons of community life where everyone is encouraged to share their thoughts without fear, to overcome confl icts with friends and family, to be honest and fair in dealings with others. The thoughts and actions of adults can build or destroy trust, calmness and confi dence in children.


Ivanka Racheva – headmaster
Kindergarten „Svetulka“
General Dragomirov str.
9700 Shumen, Bulgaria

нагоре


 ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕТЕТО ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ РОЛЕВИ ИГРИ


Ивелина Кънева

Цeлодневна детска градина „Брезичка“, Шумен


Резюме.
Встатията се разглеждат някои примери на агресия в детската градина. Посочва се връзката на съвместната работа на детската градина и семейството за превенция на агресивното поведение на децата на тази възраст. Имайки предвид приоритетното значение на играта в предучилищна възраст, се предлагат шест конкретни интерактивни ролеви игри, в които участват едновременно и децата, и техните родителите. В края на всяка игра се посочва превенцията, с която тя се свързва. 


Keywords: aggressive behavior; prevention; interactive roleplay games; children.PREVENTION OF CHILDREN’S AGGRESSIVE BEHAVIOUR THROUGH INTERACTIVE ROLEPLAY GAMES


Аbstract.
The article deals with some examples of aggression in kindergarten. The connection between the joint work between the kindergarten and the family to prevent children’s aggressive behaviour at that very age has been indicated. Given the priority of games at preschool age, six specific interactive roleplay games have been suggested, in which both children and their parents take part. At the end of each game the connection between the game and the kind of prevention has been stated.Ivelina Kaneva
Кindergarten „Brezichka“
22 August Popov str.
9700 Shumen, Bulgaria

нагоре


 ПРИЯТЕЛСТВОТО В ЖИВОТА НА ДЕТЕТО


Даниела Димитрова

Красимира Василева
Целодневна детска градина „Изворче“, Шумен


Резюме.
Съдържанието на статията е ориентирано към популяризиране на педагогически опит за прилагане на различни техники за предотвратяване и преодоляване на агресивните нагласи у децата в условията на детската градина. Това може да се реализира по време на организирани моменти в детска градина чрез планирана ситуация, чрез използване на учебното съдържание и по време на вербално и невербално общуване с децата.

 

Keywords: cordiality, trust, friendship, kindness, love.FRIENDSHIP IN THE LIFE OF THE CHILD

 

Abstract. The paper attempts to promote the teaching experience for implementing various techniques for preventing and overcoming the aggressive attitude among children in the kindergarten. The prevention and overcoming of the aggressive attitude can be carried out during organized moments in the kindergarten through a planned situation or using the curriculum as well as during the verbal and non-verbal communication with the children.


Daniella Dimitrova
Head of Izvorche Kindergarten
Shumen, Bulgaria


Krasimira Vasileva
Senior teacher, Izvorche Kindergarten
Shumen, Bulgaria

нагоре


 ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЪС СПОДЕЛЕНО ЩАСТИЕ И ЛЮБОВ


Румяна Колева

Петя Атанасова
Целодневна детска градина „Брезичка“, Шумен


Резюме.
Статията описва двугодишния опит в група „Мечо Пух“, ЦДГ „Брезичка“ – Шумен, по превенция на агресията чрез проекта „В страната Доброландия“. Работата ни бе насочена към търсене на подходящи методи, начини и средства за стимулиране на позитивно отношение към себе си и околните, търсене на „зрънцето доброта“ у всекиго. Посочени са невербални методи за общуване, интерактивни игри, постери за родители. Описан е финалният етап от работата ни – проектът „Приказки от Доброландия“.Keywords: good, friendship, “golden words”, creativity, aggression.PREVENTION OF AGGRESSION IN THE KINDERGARTEN WITH SHARED HAPPINESS AND LOVE


Abstract.
The article describes the two years experience in group „Winnie the Pooh“, kindergarten „Brezicka“, Shumen for the prevention of the aggression project „In the country Dobrolandia“. The work was orientated into searching appropriate methods, ways and means for stimulating positive attitude towards you and the others, searching of the „grain of goodness“ in everyone. Nonverbal methods for communication, interactive games, posters for parents are indicated.The fi nal stage of our work in the project „Tales from Dobrolandia“ is described.Rumyana Koleva
22 Avgust Popov str.
Shumen, BulgariaPetya Atanasova
22 Avgust Popov Str.
Shumen, Bulgaria

нагоре

 


 

 ИЗКУСТВОТО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА


Йонка Мършелева

Диана Тодорова
Целодневна детска градина „Братя Грим“


Резюме.
Настоящата статия е ориентирана към темата как чрез изкуството може да се работи за постигане на позитивизъм, креативност и превенция на агресията. Представят се страните на съвременните информационни и компютърни технологии, които помагат на учителите да преодолеят агресията и да работят за развитие на способностите на децата.


Keywords: aggression, benefi cence, abstract image, computers, tablets, pictures, geometric shapes, colors, splashes color.ART BY POSSIBILITY FOR PREVENTING AGGRESSION


Abstract.
 In this material we describe how art can work for positivity, creativity and work and how this can resist aggression. We also present the sides of contemporary information and computer technologies that help working on the problem and help teachers’ work and the development of children’s abilities. An open moment is described before colleagues in which interesting drawing techniques are presented.Yonka Marsheleva – senior teacher
Kindergarten „Bratya Grim“
2, Patleina Street 
9700 Shumen , Bulgaria


Diana Todorova – senior teacher
Kindergarten „Bratya Grim“
2, Patleina Street 9700 
Shumen , Bulgaria

нагоре

 


 

 ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ГНЕВА И НАМАЛЯВАНЕ НА АГРЕСИВНИТЕ ПРОЯВИ НА ДЕЦАТА


Мария Александрова

Целодневна детска градина „Слънце“, Шумен


Резюме.
Детската градина е място, където децата идват със своя нрав, индивидуалност, възпитание, норми на поведение, емоционалност. В процеса на игра, вследствие на сблъсък на интереси и желания, се получават негативни емоции. Те се проявяват под различна форма – при едни се наблюдава грубост към дете или играчка, при други се трансформира в писък, крясък или вид недоволство, а трети задържат негативизма в себе си. В съвремието причинителите на негативизъм все повече се увеличават. Това кара нас, учителите, да търсим по-разнообразни и ефективни форми, с които да помагаме на децата да управляват собствените си емоции.Keywords: prevent, positive educationTECHNIQUES FOR DEALING WITH ANGER AND REDUCE AGGRESSIVE ACTS OF CHILDREN


Abstract.
Kindergarten is a place where children come with their temperament, personality, education, standards of behaviour, emotion. In the course of the game due to a clash of interests and desires are obtained negative emotions.They occur in different forms - in one there is rudeness to the child or toy when others are transformed into a scream, shout or type of frustration, and some hold negativity in themselves. Nowadays, causing negativity, more and more. This makes us – the teachers to seek more diverse and effective forms with which to help children manage their own emotions.


Maria Alexandrova
Kindergarten „Sun“
9700 Shumen, Bulgaria

нагоре

 


 

 ПРЕДАЙ НАТАТЪК


Вилдан Мехмедова

Целодневна детска градина „Светулка“, Шумен


Резюме.
Настоящата споделена практика разглежда проблема за превенция на агресията сред децата в детската градина. Посочени са пътищата за усвояване на някои от техниките, спомагащи за овладяване на чувства, емоции, умение – емпатия. Внимание е отделено конкретно на възможностите в направление „Изобразително изкуство“ и неговите техники и средства на изразяване. Практиката посочва един от пътищата за превенция на реактивна и личностна агресия сред малките деца и ги учи да бъдат толерантни, добронамерени, доброжелателни с миролюбиво поведение.Keywords: kindness, laughter, smile, color, oval, rolling out, stroking.PAY IT FORWARD


Abstract.
The current shared practice deals with issue of prevention of the aggression among children in the kindergarten. Ways are outlined for mastering some of the techniques, which help children to control their feelings, emotions, skill of empathy. Particular attention is paid to the opportunities in the fi eld of „Fine Arts“ and its techniques and means of expression. The practice indicates one of the ways to prevent reactive and personal aggression among young children and to teach them to be tolerant, well-meaning, and benevolent, with amicable behavior.Vildan Mehmedova - senior teacher
Kindergarten „Svetulka“
General Dragomirov str.
9700 Shumen, Bulgaria

нагоре

 


 

 В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИЯТА ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ И ЗАПОЗНАВАНЕ
С ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
 НА ДЕЦАТА


Татяна Йорданова

Целодневна детска градина „Пролетна дъга“, Шумен


Резюме.
Статията споделя опит на взаимодействие между семейството и детската градина. В изложението се предлагат интерактивни игри за сближаване и създаване на обстановка, която да е предразполагаща и даваща свобода на изказ на мисли. Статията дава модел на запознаване на родителите с правата и задълженията на децата.Keywords: family, kindergarten, rights and debts, interactive gamesHELPING PARENTS TO OVERCOME AGGRESSION BY INTERACTIVE GAMES AND KNOWING THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CHILDREN


Abstract.
The Article shares one experience the interaction between family and the children’s garden. In the exhibition are interactive games for the approximation and the creation of atmosphere welcoming, giving freedom of изказ of thoughts. The article gives a model of introduction of the parents with the rights and obligations of the childrenTatiana Yordanova
Kindergarten „Proletna daga“
9700 Shumen, Bulgaria

нагоре

 


 

 ЗАЕДНО ДА БЪДЕМ ДОБРИ
(ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА)


Нели Друмева

Целодневна детска градина „Смехорани“, Шумен


Резюме.
Представената в настоящата статия педагогическа ситуация е провокирана от актуалния проблем за агресията в предучилищна възраст. Предлага се педагогически опит във връзка с нейната превенция. Целта е утвърждаване на детската индивидуалност чрез различни конструктивни способи за управление поведението на децата. Основен акцент е присъствието на доброто в различни негови аспекти.Keywords: kindness, behavior relax temper empathetic team – work.HOW TO BE GOOD TOGETHER 
(РЕDAGOGICAL SITUATIONS IN PREPARATORY GROUP)


Abstract.
The presenting of this pedagogical situation is instigated because of the actual problem about the aggression among children under school age. We suggest our pedagogical attempt in order to prevent children’s aggression. The aim is to approve children’s individuality by many constructive methods through which we can rule their behavior. The main accent is the kindness in all its aspects.Nelli Drumeva
Kindergarten „Smehorani“
6, Hristo Guentchev Str.
9700 Shumen, Bulgaria

нагоре

 


 

КАК ШКОЛА ПО ХРИСТИЯНСКИ ЦЕННОСТИ МОЖЕ ДА РАБОТИ
СРЕЩУ АГРЕСИЯТА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ


Пепа Макариева

Целодневна детска градина „Братя Грим“, Шумен


Резюме. Водени от идеята да се противопоставим на агресията и да провокираме доброто у детето, създадохме школа за християнски ценности. Поехме изключително голяма отговорност, защото се докоснахме до най-съкровеното в детските души, до все още непознатите понятия за Бог, за доброто и злото, за праведността и греха, за красивото и грозното, за любовта и вярата. Желанието ни е, без да противоречим на личностното развитие на детето, да провокираме у него доброто. Това е дейност, създаваща нов, преобразен човек, при който естествените пориви на чистата детска натура се превръщат в осъзнат и целенасочен стремеж.Keywords: school of Christian values, aggression, love.HOW CHRISTIAN SCHOOL CAN WORK AGAINST THE AGGRESSION IN THE CHILDREN 


Abstract.
Driven by the idea of resisting aggression and provoking the best in a child, we established a school of Christian values. We took an extremely great responsibility because we touched the innermost in their souls, the still unknown concepts of God, Good and Evil, righteousness and sin, beauty and ugliness, love and faith. Our desire is without going against the personal development of the child, to provoke the good inside of it. This is an activity preparing a new transformed person for whom the natural impulses of the clean, children nature turn into a conscious and consistent effort.


Pepa Makarieva
Kindergarten „Bratya Grim“
Shumen, Bulgaria

нагоре

 


 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА ШУМЕН – РЕАЛНОСТ И ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ / 
EDUCATION 
IN THE MUNICIPALITY OF SHUMEN – REALITY AND GOOD PEDAGOGICAL PRACTICES
Иновативен модел на технологични подходи и похвати за по-ефективно семейно възпитание 
[Innovative Model – Approaches and Techniques for Better Family Education] /
Божена Такворян–Солакян / Bojena Takvoriyan–Solakiyan - стр. 169

icon Отвори пълния текст


Компютърът – алтернатива или средство, подпомагащо обучението
[Computer – Alternative Means for Supporting Training] /
Виолета Кюркчийска / Violeta Kyurkchiyska - стр. 176

icon Отвори пълния текст


Интерактивни техники в часовете за самоподготовка в началното училище 
[Interactive Techniques in the Hours for Autodidact at Primary School] /
Снежана Николова / Snejana Nikolova - стр. 184

icon Отвори пълния текст


Приложение на интерактивната дъска в обучението по математика
[Application of Interactive Board in Mathematics Education] /
Галина Христова / Galina Hristova - стр. 193

icon Отвори пълния текст

 

Национален конкурс за рециклиран дизайн. Детски музикални инструменти и помпони 
[National Competition for Recycled Design. Children Musical Instruments and Pompons] /
Марияна Венкова / Mariyana Venkova - стр. 197

icon Отвори пълния текст


Педагогическото взаимоотношение учител–възложител–изпълнител при проектноориентирания подход 
в обучението по информационни технологии 
[Pedagogical Relation Teacher–Assigner–Executor in the  Project Oriented Approach in the IT Education] /
Ангел Ангелов, Албена Иванова–Неделчева, Донка Иванова / Anguel Anguelov, Albena Ivanova–Nedeltcheva, Donka Ivanova - стр. 203

icon Отвори пълния текст


ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА / CIVIC EDUCATION AND SOCIAL WORK
Изграждане на училищната общност като гражданско общество – вътрешни и външни проекции 
[Еstablishing the School Community as a Civil Society Internal and External Projections] /
Яна Рашева-Мерджанова / Yana Racheva-Merdjanova - стр. 211

icon Отвори пълния текст


Професионална култура на социалния педагог
[Professional Culture of the Social Pedagogue] / 
Искра Петкова / Iskra Petkova - стр. 228

icon Отвори пълния текст

 

ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ / APPLIED RESEARCH
За пресечните точки между предприемачество, инициативност и музикалнотворческа дейност в предучилищна и начална училищна възраст 
[About the Point of Intersection Between Entrepreneurship, Initiative and Creative Musical Activity in Preschool and Primary School age] /
Пенка Марчева / Penka Marcheva - стр. 236

icon Отвори пълния текст


Формиране на комуникативноречеви умения за преразказване (I–IV клас) 
[Developing Students’ Communication Skills for Retelling Text (I–IV Grade)] / 
Мариана Мандева / Mariana Mandeva - стр. 245

icon Отвори пълния текст


Значение на изследователското учене и концепцията Box-Idee
[Meaning of Discovery Learning and Box-Idee Concept] / 
Боряна Иванова / Boryana Ivanova - стр. 255

icon Отвори пълния текст


Умения за разпознаване на прилагателните имена със и без сетивна опора в обучението по български език на второкласници 
[Abilities of Identifi cation on the Adjectives With and Without a Sensory Mainstay in the Bulgarian Language Training on Second-Graders] /
Лиляна Расокова / Lilyana Rasokova - стр. 263

icon Отвори пълния текст


ДОКТОРАНТСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ / DOCTORAL RESEARCH
Формиране и развитие на самооценка при децата от начална училищна възраст 
[Formation and Development Self-Assessment in Pupils from Primary School] /
Анна Радева-Миронова / Anna Radeva-Mironova - стр. 276

icon Отвори пълния текст


СПОДЕЛЕН ОПИТ / SHARED EXPERIENCE
Една година в детската градина – практики и изводи 
[One Year in the Kindergarten] / 
Цеца Георгиева / Tsetsa Georgieva - стр. 290

icon Отвори пълния текст

 

Смесена група в детската градина – предизвикателство или призвание за учителя
[Mixed Group in Kindergarten – a Challenge for the Teacher or Vocation] / 
Яница Бочева / Yanitza Bocheva - стр. 306

 


Седмицата на толерантността под наслов „Светът е за всички, да бъдем толерантни“ 
[The Week of Tolerance Titled „The World is for Everyone to be Tolerant“] / 
Диана Иванова / Diana Ivanova - стр. 310

icon Отвори пълния текст


ДРУГИТЕ СПИСАНИЯ НА ИЗДАТЕЛСТВО „АЗ БУКИ“ ПУБЛИКУВАТ /
PUBLISHED IN THE „AZ BUKI“ JOURNALS - стр. 315

icon Отвори пълния текст


УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS - стр. 317

icon Отвори пълния текст


ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ И ПОХВАТИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО СЕМЕЙНО ВЪЗПИТАНИЕ


Божена Такворян-Солакян

Общински детски комплекс, Шумен


Резюме.
 Съчетаването на общественото и семейното възпитание в съвремието ни е важна предпоставка за повишаване ефиктивността на възпитанието. Семейното възпитание е многостранен процес, при който детето усвоява социалния опит и оказва въздействие в семейната среда, както и изгражда собствено самосъзнание. 


Keywords: family education, characteristics of family education, areas of family education, family therapy

INNOVATIVE MODEL – APPROACHES AND TECHNIQUES FOR BETTER FAMILY EDUCATION


Abstract.
 The report presents an innovative model for defter disclosure of the essential dimensions of the phenomenon of “family education” is an attempt to provide a range of technological solutions to achieve its effectiveness. The important prerequisites were clarifi ed for this training and some social - pedagogical techniques and methods were applied to achieve it.

Dr. Bojena Takvoriyan–Solakiyan
Director of Municipal children 's center
Shumen , Bulgaria

нагоре


КОМПЮТЪРЪТ – АЛТЕРНАТИВА ИЛИ СРЕДСТВО, ПОДПОМАГАЩО ОБУЧЕНИЕТО


Виолета Кюркчийска

Шуменски университет „Еп. К. Преславски“


Резюме.
 Статията представя използването на образователни софтуерни продукти за целите на обучението по български език и литература в начална училищна възраст. Нещо повече – прави се опит да се отхвърли становището, че компютърната система измества работата с книжното тяло и че електронното обучение не е алтернатива на традиционното, а негово естествено допълнение. Авторът, като участник в екип, който създава образователни софтуерни продукти за целите на обучението в І–ІV клас („Дядо вади ряпа“, „Житената питка“ и „Хитър Петър“), разкрива предимствата на работата с тях, а именно: учениците използват едни и същи ресурси при различни видове лингвистичен анализ, при възприемане, продуциране и редактиране на текст, в резултат на което непринудено, играейки, овладяват езикови и литературни знания и формират комуникативноречеви умения.


Keywords: information technologies, educational software product, Bulgarian, folk tales

COMPUTER – ALTERNATIVE MEANS ORSUPPORTING TRAINING


Аbstract.
 The article presents the use of educational software products which aims are educating in Bulgarian language and literature for primary school. It makes an attempt to prove that computers don’t displace books and that e-learning doesn’t displace the traditional learning but it’s just a higher level of educating. The author as a participant in a team, which creates educational software products for the aims of the education in 1–4 grades („Dyado vadi ryapa“ „Wheat loaf“ „Cunning Peter“) shows the priorities of working with them, which are: students are using one and same resources in different kinds of linguistic analysis in perception, producing and editing of a text, as a result they naturally, while playing, master language and literature knowledge and form communication.


Dr. Violeta Kyurkchiyska
Shumen University
Primary school „Il.R.Blaskov“
Shumen, Bulgaria

 

нагоре


ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНИКИ В ЧАСОВЕТЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ


Снежана Николова

Начално училище „Княз Борис I“, Шумен


Резюме.
 Авторът споделя опита си в търсенето и прилагането на такава организация на учебната дейност в часовете за самоподготовка в началното
училище, придаваща им специфичен облик, отговарящ на новите изисквания на обществото, и насочена към решаване на основната задача – придобиване на устойчиви умения и компетентности от учениците чрез повишаване на мотивацията им за учене. Това, от своя страна, наложи използването на иновативни техники за учене, които да преодолеят механичността при усвояването на учебния материал. Статията разглежда един нетрадиционен модел на организация на самоподготовката чрез използване на метода „учебен минипроект“.


Keywords: autodidact, educative mini-project, worksheet, individual tasks, differentiation, holidays, consuetude, traditions

INTERACTIVE TECHNIQUES IN THE HOURS FOR AUTODIDACT AT PRIMARY SCHOOL


Abstract.
 The author shares her experience in researching and implementation of such organization of educative work during the autodidact’s hours at primary school, that would give them a specifi c outlook, which meets the new requirements of society. It focuses on solving the main task – acquiring sustainable skills and competencies of pupils by increasing their motivation to learn. However, it imposed the use of innovative learning techniques in order to overcome the cramming up the lessons. The current article examines a non-traditional model of the organization of autodidact process by using the „educative mini-project“ method.


Snejana Nikolova
Primary school „Knyaz Boris I“
Bulgaria, Shumen

 

нагоре


ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРАКТИВНАТА ДЪСКА В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА


Галина Христова

ІХ основно училище „Панайот Волов“, Шумен


Резюме.
 Тази статия е свързана с използването на интерактивната дъска в обучението по математика в V–VIII клас. Споделен е собствен опит при реализиране на дейности, свързани с обучението по математика, по програми за задължителна подготовка с използване на интерактивната дъска и нейните приложения. Активната работа е реализирана по време и след приключване на проекта към секторна програма „Коменски“ на програма „Учене през целия живот“, дейност Регионални партньорства, в периода 2009–2011 г., на тема „Магията на интерактивната дъска – европейска реалност в училище“. Представени са предимствата и някои проблеми, свързани с използването на интерактивната дъска.


Keywords: interactive teaching methods, interactive board, innovation, mathematics.

APPLICATION OF INTERACTIVE BOARD IN MATHEMATICS EDUCATION


Abstract.
 This publication is associated with the use of interactive boards in Mathematics Education V-VIII class. Shared personal experience is based on the learning activities in mathematics curricula for compulsory training class V-VIII using the interactive board and its applications. Active work was realized during and after the completion of project sub-program „Comenius“ a program „Lifelong Learning“, Regional partnerships in the years 2009–2011 on „The magic of the Active Bоаrd, European reality in school“. Indicated some advantages and disadvantages of working with an interactive board.


Galina Hristova, Мath teacher
Primary school „Panayot Volov“ 
Shumen, Bulgaria

нагоре


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РЕЦИКЛИРАН ДИЗАЙН. ДЕТСКИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПОМПОНИ


Марияна Венкова

Начално училище „Ил. Р. Блъсков“


Резюме
. Настоящата статия предлага подробно описание на начините, методите и средствата за изработване на детски музикални инструменти от битови отпадъци. Запознаването на учениците още в началните класове с проблема за отпадъците развива напълно различно чувство на отговорност към околната среда, а оттам и към общото благосъстояние. Това е предпоставка те в бъдеще да допринесат за решаването на екологични, икономически и социални проблеми.

Keywords: project, recycling, waste, children musical instruments, 1st grade

NATIONAL COMPETITION FOR RECYCLED DESIGN. CHILDREN MUSICAL INSTRUMENTS AND POMPONS


Abstract.
 This article provides a detailed description of the ways, methods and tools for the development of children musical instruments from household waste. Learning for the problem of waste develops a completely different sense of responsibility to the environment and hence to the general welfare. This is a prerequisite for the future; they can contribute to solve environmental, economic and social problems.


Mariyana Venkova
Primary school „Ilia Blaskov“
Schoumen, Bulgaria

нагоре


ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ УЧИТЕЛ–ВЪЗЛОЖИТЕЛ–ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ПРОЕКТНООРИЕНТИРАНИЯ ПОДХОД
В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


инж. Ангел Ангелов

Албена Иванова-Неделчева
Донка Иванова
СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен


Резюме. През последните години проектнoориентираният подход в образованието разшири неимоверно границите на своята приложимост и постепенно за много страни и техните образователни системи се превърна в базисен елемент на организацията на учебно-възпитателната практика. Пример за това е и българската образователна система. Статията разглежда по-конкретно задължителната подготовка в часовете по Информационни технологии и приложението на проектноориентирания подход (върху пример от Информационни технологии – VII клас).

Keywords: project-orientated model, IT, project work, teaching tips

PEDAGOGICAL RELATION TEACHER-ASSIGNER–EXECUTOR IN THE PROJECT ORIENTED APPROACH IN THE IT EDUCATION


Abstract.
 During the last years the project method in the fi eld of education has expanded enormously its usage and has become basic element in the organization of the educational practice in a lot of countries. For example the Bulgarian educational system. This article deals more specifi cally with the compulsory project method based on IT lesson in 7th grade.


Anguel Anguelov
Albena Ivanova- Nedeltcheva
Donka Ivanova
Secondary school „Sava Dobroplodni“
Shumen, Bulgaria

нагоре


ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ КАТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – 
ВЪТРЕШНИ 
И ВЪНШНИ ПРОЕКЦИИ


Яна Рашева-Мерджанова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
 Разработката се ориентира към правовата държава и гражданското общество като обект на изследване, а към тяхното взаимодействие,
опосредено от образованието (училищната общност) – като свой предмет на изследване. Целта е, на първо място, да се открои ценностната основа на
техния ефективен диалог и, на второ място, да се потърсят перспективите на тяхното взаимодействие във и чрез перспективите на личността. Тези цели в единство изразяват тезата, че държава и гражданско общество не могат да си взаимодействат ефективно като взаимни гаранти без медиаторската и регулираща, оценностяваща ги функция на образованието. А то следва да изгражда такова самосъзнание у своите участници – че ценностите се култивират в човешката душа и на гражданина, и на държавника чрез образованието.


Keywords: rule of law, civil society, separation of powers, values, dialogue, education, corrective force, guarantee

ESTABLISHING THE SCHOOL COMMUNITY AS A CIVIL SOCIETY INTERNAL AND EXTERNAL PROJECTIONS


Abstract.
 The study is directed to the Rule of Law and civil society as an object of research, and to their interaction, through education (community school) indirectly, as its subject of research. The objective is, in the fi rst place, to outline the value foundations of their effi cient dialogue and in the second place, to look for perspectives of their interaction in and through the perspectives of personality. These objectives together express the idea that the state and civil society cannot effectively interact without the mediatory and regulatory valuation function of education and their participants, because values are cultivated in the human soul of both citizens and statesmen through education.


Prof. Doctor of sciences of pedagogy Yana Racheva-Merdjanova
Sofia University „St. Kl. Ohridski“
Faculty of Pedagogy
Sofia, Bulgaria

нагоре


ПРОФЕСИОНАЛНА КУЛТУРА НА СОЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ


Искра Петкова

Медицински университет – Плевен


Резюме.
 Изяснява се същността на професионалната култура на социалния педагог, свързана с външните и вътрешните є компоненти. Определени са базовите ценности в Етичния кодекс за поведение на служителите. Професионалната и колегиалната етика се разглеждат като част от целия съдържателен аспект на професионалната култура на специалиста, работещ в социалната сфера.


Keywords: professional culture, ethics, internal components, external components

PROFESSIONAL CULTURE OF THE SOCIAL PEDAGOGUE


Abstract.
 The nature of the social pedagogue’s professional culture, connected with its external and internal components is clarifi ed. The basic merits of the employees are determined in the Ethic Code of professional behavior. The professional and the colleague ethics are treated as a part of the complete instructive aspect of the specialists’ professional culture, while working in the social fi eld.


Assist. Prof. Iskra Petkova, PhD
Medical University
Medical College – social activities
Pleven, Bulgaria

нагоре


ЗА ПРЕСЕЧНИТЕ ТОЧКИ МЕЖДУ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ИНИЦИАТИВНОСТ И МУЗИКАЛНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ


Пенка Марчева

Вeликотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 


Резюме.
 В настоящата публикация са потърсени пресечните точки между творчество и предприемачество в контекста на ключовите компетентности,
които са в основата на Европейската референтна рамка на образованието. Целта на публикацията е теоретично и практико-приложно проучване на
възможностите на музикалното възпитание в детската градина и началното училище за развитие на инициативността и предприемчивостта. Предложени са технологии за работа по отношение на изследваната проблематика.


Keywords: creativity, entrepreneurship, musical education, primary school, kindergarten

ABOUT THE POINT OF INTERSECTION BETWEEN ENTREPRENEURSHIP, INITIATIVE AND CREATIVE MUSICAL
ACTIVITY IN PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE


Abstract.
 In the present publication are searched the intersected points between creativity and entrepreneurship in the context of key capabilities, that are on base of the European reference framework of education. Its aim is theoretical and applied research of the opportunities of musical education in primary school and kindergarten for development of the initiative and entrepreneurship. Here are proposed some technologies for work on the studied problems.

Assoc. Prof. Penka Marcheva, PhD
Pleven College of Pedagogy
University of Veliko Turnovo
Bulgaria

нагоре


ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНОРЕЧЕВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕРАЗКАЗВАНЕ (I–IV КЛАС)


Мариана Мандева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“


Резюме.
 Характеризират се комуникативноречевите умения за преразказване в I–IV клас. Представя се практически изпробван технологичен вариант за формирането им.

Keywords: communication skills for retelling text, I–IV grade, technology

DEVELOPING STUDENTS’ COMMUNICATION SKILLS FOR RETELLING TEXT (I – IV GRADE)


Abstract.
 Communication skills for retelling text in I – IV grade are described. A tested technology for developing students’ communication skills for retelling text is presented.


Assoc. Prof. Mariana Mandeva, PhD
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo
Veliko Tarnovo, Bulgaria

нагоре


ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКОТО УЧЕНЕ И КОНЦЕПЦИЯТА BOX-IDEE 


Боряна Иванова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“


Резюме.
 В статията се представят значението и спецификата на изследователското учене на децата от предучилищна възраст както за цялостното им
личностно формиране, така и за подготовката им за училище. В контекста на изследователското учене се очертава и ролята на Box-Idee концепцията, в
която се отразяват педагогическите възгледи за възпитаване на компетентни, активни и самостоятелни деца. Концепцията съдейства за комуникативното развитие, любознателността и мисленето на децата от предучилищна възраст.


Keywords: discovery learning, Box-Idea conception, kindergarten, children, education, preschool teachers, children’s preparation for school

MEANING OF DISCOVERY LEARNING AND BOX-IDEE CONCEPT


Abstract.
 The article presents the importance and specifi cs of discovery learning in pre-school age both for children’s preparation for school and for their thorough development. The role of Box-Idea conception is outlined in the context of discovery learning and it refl ects the pedagogical opinions about the education of competent, active and self-dependent children. The Box-idea conception contributes to kindergarten children’s communicative development, curiosity and way of thinking.


Assoc. Prof. Boryana Ivanova, PhD
Plovdiv University „P. Hilendarski“
Plovdiv, Bulgaria

нагоре


УМЕНИЯ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА СЪС И БЕЗ СЕТИВНА ОПОРА В ОБУЧЕНИЕТО
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ВТОРОКЛАСНИЦИ 


Лиляна Расокова

48. ОУ „Йосиф Ковачев“ – София


Резюме.
 Природата е заложила у всяко дете способността да търси, да фантазира, да изгражда в съзнание. По традиция училището, а още повече обучението по български език в началните класове, носи най-голямата отговорност за овладяване на езиковата и речевата култура. Чрез езика човек дава израз на своите мисли и преживявания, на най-светли мечти и възвишени идеали. Вроденият дар на речта трябва непрекъснато да се усъвършенства. Това предполага ученикът да усвоява книжовната форма на езика заедно с другите форми на комуникации, които той вече използва.
Дейностите трябва да се водят така, че изграждането им да бъде върху единна емоционална мотивационна основа, тъй като ангажирането на възприятията и чувствата дава желаното знание, а ангажирането на всички сетивни органи – постигането на поставените цели. Пълноценното реализиране на целите и задачите на обучението не би било възможно без богат илюстративен материал. Учениците да могат да оцветяват и четат. Стимулират се техните творчески заложби. Да се осъществяват интегративни връзки с всички учебни предмети. Илюстративният материал улеснява преподаването и усвояването на знанията от малките ученици чрез включването им в разнообразни по своя характер самостоятелни творчески задачи. Децата са активен участник в процесите, разгръщат своя интелектуален потенциал, инициативност, учат се да работят в сътрудничество, като се съобразяват с мнението и гледните точки на другите, но умеят да отстояват собствената си позиция.

Keywords: training, Bulgarian language, sensory mainstay, illustration

ABILITIES OF IDENTIFICATION ON THE ADJECTIVES WITH AND WITHOUT A SENSORY MAINSTAY 
IN THE 
BULGARIAN LANGUAGE TRAINING ON SECOND-GRADERS


Abstract.
 The Nature has given each child the ability to search, imagine, build in consciousness. Traditionally, the school and more the training of Bulgarian language in elementary grades, has the biggest responsibility for the acquire of the culture of a language and speech. Through the language, a man expresses his thoughts and experiences of the bright dreams and lofty ideals. The natural gift of speech has to be continuously improved. This supposes the student to acquire the literary form of language along with other forms of communication, which he already uses. Activities must be conducted so that their development to be on a single emotional motivational basis, since engaging the perceptions and the feelings gives the desired knowledge and engaging of all sensory organs - the achievement of the indicated objectives. Full realization of the goals and the objectives of the training would not have been possible without the extensive illustrative material. Students can read and colour. In this way, stimulate their creativity. To implement the integrative links with all subjects at school The illustrations facilitate the teaching and learning of young students by involving them in different independent creative tasks. Children are the active participants in the process. They develop their intellectual potential, initiative. They learn to work together, taking into account the opinions and viewpoints of others, but are able to defend their own position.


Lilyana Rasokova
48th Secondary School „Yosif Kovachev“
Sofia, Bulgaria

нагоре


ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА САМООЦЕНКА ПРИ ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 


Анна Радева-Миронова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Резюме.
 Статията представя различни аспекти на детската самооценка. Посочени са основните компоненти на самооценката: когнитивен, афективен
и поведенчески. Освен това са описани видовете самооценка – адекватна и неадекватна. В статията сa представени някои методи за диагностика на самооценката, описани са и различни изследвания в тази област. В изложението се акцентира на значимостта от формиране и развитие на уменията за самооценка още в първите класове на началното училище.


Keywords: self-assessment, self-esteem, adequate, inadequate, cognitive, affective, behavioral, researches, psychology, pedagogy, primary school, skills

FORMATION AND DEVELOPMENT SELF-ASSESSMENT IN PUPILS FROM PRIMARY SCHOOL


Abstract.
 The article presents different aspects of child self-assessment. There are points the fundamental component of self-esteem, which are cognitive, affective and behavioral. In addition, the paper describes two types of self-assessment: adequate and inadequate. The article treats different methods of diagnostic and researches. The presentation endorses the primary school, which is the determinant period for formation and development self-esteem skills.


Anna Radeva-Mironova, PhD
Sofia University „St. Kliment Ohridski“
Faculty of Primary and Preschool Pedagogy
Department of Social Pedagogy and Social Science
Sofia, Bulgaria

нагоре


ЕДНА ГОДИНА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ПРАКТИКИ И ИЗВОДИ


Цеца Георгиева

Обединено детско заведение „Звънче“, София


Резюме.
 В статията се представят практики и резултати от образователновъзпитателната работа в ОДЗ 2 „Звънче“, София, за учебната 2011–2012 г. В
съвременните обществено-икономически и социално-демографски условия детската градина запазва основната си същност – подготовка на децата за училище, но се характеризира с редица нови съдържателни функции: изпълнение на държавните образователни изисквания, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, допълнителни педагогически услуги и други уникални въведения съобразно с избрания от съответната детска градина стил на управление. Европейската образователна политика поставя пред нашата образователната система предизвикателства по отношение на човешкия ресурс и определя ключова роля на учителя. Оттук произтича и изискването и необходимостта от повишаване на професионалната квалификация на учителите. Конкурентната среда провокира директорите и педагозите да въвеждат нови практики, които да осигуряват просперитет на детското заведение чрез благополучие на децата в материално-педагогическа и екологична среда, здравословно хранене и комфортна професионална обстановка за педагогическия и непедагогическия състав за реализиране на педагогическите проекти, както и мултиплициращ
ефект на практиките. В условията на самоуправление чрез делегиран бюджет и достатъчна законова база, която дава правомощия, директорите са длъжни да обогатяват материално-техническата база, да осъществяват сътрудничество с родителите, да осигуряват допълнителни средства от собствени източници. Всичко това прави детските градини уникални по своя организационен формат, по нововъведенията, по инициативността, по комуникациите с обществеността, пиара, организационната култура, традициите и пр.

Keywords: kindergarten, parental alliance, professional qualifi cation, management, control activity, activities of interest

ONE YEAR IN THE KINDERGARTEN


Abstract.
 In this article practice and results of the educational work in Kindergarten „Zvanche“ Sofi a for 2011–2012 school years are presented. In contemporary socioeconomic and social demographic conditions, the kindergarten manages to keep its basic essence, but it characterizes with a number of new rich in content functions: execution of government educational requirements, additional forms of pedagogical interaction, additional pedagogical service and other unique introductions according to the chosen by the kindergarten management style. The European educational policy puts a challenge before our educational system as regards to the human resource and defi nes the main role of the teacher. From this comes the need of improving the professional qualifi cation of teachers. The competitive environment provokes the directors and the teachers to introduce new practice that provides prosperity to the kindergarten by welfare of the children in the pedagogical material and ecological environment, healthy nutrition and a comfortable professional atmosphere for the pedagogical and non-pedagogical staff for realization of pedagogical projects and a multiplying effect on the practice also. In the conditions of self-governing directors are required to enrich the material and technical base, to collaborate with parents to provide additional funds from their own sources through a delegated budget and suffi cient legal basis. All this makes kindergartens unique in their organizational format, the innovations, the initiative in communications with public, the PR, organizational culture, traditions and so on.

Tsetsa Georgieva
Principal of Kindergarten
Kindergarten „Zvunche“
 Sofia, Bulgaria

нагоре


СМЕСЕНА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ ПРИЗВАНИЕ ЗА УЧИТЕЛЯ


Яница Бочева

Целодневна детска градина „Незабравка“ – Бяла Слатина


Резюме.
 Работата в смесена група е истинско предизвикателство, а когато тя е и мултиетническа, става още по-голямо. Именно оттук произтича необходимостта учителят да има призвание, да работи с лекота, усет и търпение с децата, да притежава професионални и практически компетентности, да използва иновативни, интерактивни методи на обучение. Той винаги трябва да бъде новатор.


Keywords: communicative competence, professional competencies, multiethnic environment, innovative and interactive methods of learning

MIXED GROUP IN KINDERGARTEN – A CHALLENGE FOR THE TEACHER OR VOCATION


Abstract.
 Working in a mixed group is a challenge, and when it is multiethnic, becomes even greater. This derives the need for teachers to have a vocation to work with ease, fl air and patience with the children, have a professional and practical competence to use innovative and interactive teaching methods. It should always be an innovator.


Yanitza Bocheva
Kindergarten „Nezabravka“
Byala Slatina, Bulgaria

нагоре


СЕДМИЦАТА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА ПОД НАСЛОВ „СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ, ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ“


Диана Иванова

Обединено детско заведение „Славейче“, Криводол


Резюме.
 Статията представя опита на ОДЗ „Славейче“ – Криводол за създаване на интерес и приобщаване на децата към различните прояви на толерантност. Много са дейностите, привличащи вниманието и желанието на родителите за участие и личен пример, които да помагат за възпитанието и образованието на децата към различните култури и ценности. Взаимодействието учител-дете-родител е необходима част от толерантните отношения, с които се постигат добри резултати и успешен принос при взаимоотношенията на децата от предучилищна възраст.

THE WEEK OF TOLERANCE TITLED „THE WORLD IS FOR EVERYONE TO BE TOLERANT“


Abstract.
 With the article sharing experience on how to create interest and to socialize children to various manifestations of tolerance. Various activities attract attention and desire of parents to participate and example to assist the education and training of children to different cultures and values. Teacher-child interaction, parent is a necessary part of tolerant relationships that achieve good results and successful contribution to the relations of preschool children.

Diana Ivanova – teacher
Kindergarten Nightingale
Krivodol, Bulgaria

нагоре

 


 

Subcategoriessee

AzBuki_finger_black