Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Съдържание на сп. "История"

сп. "История", книжка 1, година XX, 2012


СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS


КЪМ ЧИТАТЕЛЯ / EDITORAL
Пл. Митев / Pl. Mitev - стр. 7

icon Отвори пълния текст


ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАС / FROM ANTIQUITY TO NOWADAYS
Що е източноправославната монашеска култура и какви са нейните елементи – поглед към средновековна България
[What is The Eastern Orthodox Monastic Culture and What Are Its Elements. Look at Medieval Bulgaria] /
Г. Канев / G. Kanev - стр. 8

icon Отвори пълния текст


ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ / VIEW OVER THE BALKAN PENINSULA
Проблеми на византийското сребърно монетосечене. Причините за появата на василикона при Андроник II Палеолог /1282–1328/
[Problems of Byzantine Silver Coinage. The Appearance of Basilikon During the Reign of Andronicus II Palaeologus /1282–1328/] /
Г. Димов / G. Dimov - стр. 25

icon Отвори пълния текст


ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ / CIVILIZATION BOUNDARIES
Руската колонизация на Кавказ при управлението на генерал Алексей Петрович Ермолов /1816 – 1827/
[Russian Colonisation of Caucasus During the Rule of General Aleksey Petrovich Ermolov /1816 – 1827/] /
Цв. Харалампиева / Tsv. Haralampieva - стр. 37

icon Отвори пълния текст


АРХИВИТЕ ДНЕС / ARCHIVES TODAY
Цифровата памет. Проблеми на дигитализацията
[Digital Memory. Problems of Digitalization] /
Ю. Тодоров / Y. Todorov - стр. 52

icon Отвори пълния текст


ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО / APPROACHES IN TEACHING
„Децата на Адам и Ева“ – жените и мъжете в обучението по История и цивилизация в 8. клас
[“The Children of Adam and Eve“ – Women and Men in History and Civilization Textbooks for 8th Grade] /
К. Котларска / K. Kotlarska - стр. 61

icon Отвори пълния текстИСТОРИЯ И СЪВРЕМИЕ / HISTORY AND MODERN TIMES
Македония 2011 – А сега накъде?
[Macedonia 2011 – What Future Lies Ahead?]
Д. Петров / D. Petrov - стр. 76

icon Отвори пълния текст


ЗА ВАШАТА БИБЛИОТЕКА / FOR YOUR LIBRARY - стр. 88

icon Отвори пълния текст


УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ / GUIDE FOR AUTHORS
- стр. 93

icon Отвори пълния текст

 

 


 

ЩО Е ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНАТА МОНАШЕСКА КУЛТУРА И КАКВИ СА НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ  - ПОГЛЕД КЪМ СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ
ЧАСТ ПЪРВА


Георги Канев

Резюме. Изложението разглежда особеностите на монашеското битие и прави опит да даде определение на израза „православна монашеска култура”. Авторът достига до заключението, че монашеството е еманация на Православието и връх в човешките усилия за уподобяване на Бог по благодат. Изражение на високия монашески идеал намираме в християнската литература и особено патеричните разкази, житията, нравоучителните поучения, манастирските правила и др. Тази книжнина наред с православното изобразително изкуство и духовното съдържание на православното богослужение са сферите, където най-пълно се представя съдържанието на монашеската култура. В тези три акцента е налице словесно очертаване, изобразяване и опит за изживяване на идеала, който е  сърцевина на съвършения християнин и респективно - на монашеското битие – светостта.


Keywords:
monasticism, Orthodoxy, christian literature, icons, holinessWHAT IS THE EASTERN ORTHODOX MONASTIC CULTURE AND WHAT ARE ITS ELEMENTS. LOOK AT MEDIEVAL BULGARIA
PART 1


Abstract. The research examines the characteristics of monastic life and attempts to define the term “Orthodox monastic culture.“ The author concludes that monasticism is an emanation of Orthodoxy and the peak of human effort for assimilation of God by His grace.
Expression of the high monastic ideal is found in Christian literature, especially patericons, biographies of saints, moralizing teachings, monastic rules, etc.. This literature, together with Orthodox art of paintings and icons and spiritual content of Orthodox liturgy, are the areas where the content of monastic culture is most fully presented. In these three focuses has been verbally framing, displaying and attempting to experience the ideal which is the core of a perfect Christian and respectively monastic life – holiness.Georgi Kanev
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

нагоре


ПРОБЛЕМИ НА ВИЗАНТИЙСКОТО СРЕБЪРНО МОНЕТОСЕЧЕНЕ. ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЯВАТА НА ВАСИЛИКОНА ПРИ АНДРОНИК II ПАЛЕОЛОГ /1282–1328/


Георги Димов


Резюме.
През 2010г. списание „Тема” публикува статия, посветена на монетен материал от разкопките в средновековната крепост Лютица край Ивайловград под надслов: ''През размирните години на  XIII и XIV век Византия опитва да стабилизира пазара с нови монети''. Всъщност става въпрос за находка in situ от два сребърни василикона в не толкова добро състояние, които откривателите определят като ''събитие от нумизматична гледна точка''. Констатацията поражда въпроса какво в двете сребърни монети провокира интерес сред учените към василиконовия номинал? И най–вече по какъв начин василиконът допринася за усилията на Византийската империя да стабилизира паричния пазар и икономиката си в първата декада на XIII век? Отговор на поставените въпроси има за цел да даде настоящата статия, проследявайки обстоятелствата и причините, довели до появата на василиконовия номинал във Византия като част от монетната политика на първите Палеолози.

Keywords: basilikon,  Emperor Andronikos, Paleologian reformsPROBLEMS OF BYZANTINE SILVER COINAGE. THE APPEARANCE OF BASILIKON DURING THE REIGN OF ANDRONICUS II PALAEOLOGUS /1282-1328/


Abstract.
The paper presents the reasons for the appearance of Byzantine silver coin (basilikon) during the fi rst half of the XIV century. The basilicon coin was introduced shortly before 1304 by Emperor Andronikos in direct imitation of the Venetian silver ducat (grosso). The new coin was designed to replace the Latin coinage in the borders of the Empire as a result of Paleologian economic reforms and politic.Georgi Dimov
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

нагоре


РУСКАТА КОЛОНИЗАЦИЯ НА КАВКАЗ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ЕРМОЛОВ /1816 – 1827/Цветелина Харалампиева


Резюме.
В статията се разглежда дейността на ген. А.П.Ермолов като главен управител на Кавказ, която поставя основите и насоките на руската колонизация на региона. Разглеждат се новаторските методи и концепцията на генерала за покоряването на непокорните планински народи, както и административните мерки по превръщането на Северен Кавказ и Задкавказието в неразделна част от Руската империя. Представени са и дейностите на ген. Ермолов по отношение на търговия, култура, религия и други сфери на обществено-политическия живот в региона, които, макар и второстепенни, съпътстват военните дела и онагледяват цялостното му управление.

Keywords: General A.P.Ermolov, Russian colonization, North Caucasus, Transcaucasia, mountain peoplesRUSSIAN COLONISATION OF CAUCASUS DURING THE RULE OF GENERAL ALEKSEY PETROVICH ERMOLOV (1816-1827)


Abstract.
This article considers the activities of General A.P.Ermolov as a High
Commissioner of the Caucasus which lay the foundations and the tendencies of the Russian colonisation of the region. The article discusses general’s innovatory methods and conception for the subjection of the rebellious mountain peoples as well as the administrative measures for the transformation of North Caucasus and Transcaucasia as an integral part of Russian empire. General Ermolov`s activities in respect to the trade, culture, religion and other areas of socio-political life in the region are presented and although secondary they are inseparable from the military affairs and illustrate fully his rule.Tsvetelina Haralampieva
Sofia University „St. Kliment Ohridski “

нагоре


ЦИФРОВАТА ПАМЕТ. ПРОБЛЕМИ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТАЮри Тодоров


Резюме.
Статията разглежда проблема за възможностите за съхранение и трайно запазване на интелектуалния ресурс на нашето съвремие чрез дигитализация, мобилност и миграция и обръща внимание на нов ресурс – информацията, която се пази в тайна. Централизираната информация в огромни хранилища на историческата памет никога няма да може да догони информационната лавина по отношение на наличния капацитет. Модерният архивист е мениджър на корпоративното поведение за архивните информационни ресурси. Налага се преходът към т.нар. „виртуален архив”, който да си сътрудничи с останалите глобално достъпни информационни ресурси. Много хора възприемат интернет като автоматичен израз на обществения и технологичен прогрес. В последствие става ясно, че информацията има и тъмна страна, а това е тайната. Междувременно Уикилийкс се превръща в събирателно пространство за повече от един милион документи, успява да ни даде представа за това, как би изглеждал светът без граници.

Keywords: information resources, digitalization, mobility, centralized information


DIGITAL MEMORY. PROBLEMS OF DIGITALIZATION

Abstract. The paper deals with the problem of storage options and the capabilities of permanently preservation of the intellectual resources of our times through digitalization, mobility and migration and draws attention to a new resource – information that is kept in secret. Centralized information in large repositories of historical memory will never be able to catch the avalanche of information regarding the available capacity.
The modern archivist is a manager of the corporate conduct for the archival information resources. A transition is needed to the so called “virtual archive“ to cooperate with other global information resources available. Many people perceive the Internet as an automatic expression of social and technological progress. Now it becomes clear that information has a dark side and this is the secret.Assoc. Prof. Yuri Todorov, PhD
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

нагоре


"ДЕЦАТА НА АДАМ И ЕВА" - ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ В 8. КЛАСКина Котларска


Резюме.
Текстът прави преглед на новите помагала по История и цивилизация за 8. клас, излезли през 2010 година, като се опитва да отговори на въпросите спомагат ли те за изграждането на социално-половата идентичност на младите българи, как са представени мъжете и жените в тях и дали това представяне създава предпоставки за маргинализиране, съзнателно или не, на нежния пол. В приложенията са публикувани три работни листа като пример за това как в час може да се интерпретира проблематика, отнасяща се до статута на двата пола през Средновековието. Те са предвидени да се използват както цялостно, така и само задачи от тях, ако учителят прецени, че има възможност и необходимост в конкретната урочна единица.

Keywords: history, Middle Ages, woman, gender approach, manuals


“THE CHILDREN OF ADAM AND EVE“ – WOMEN AND MEN IN HISTORY AND CIVILIZATION TEXTBOOKS FOR 8TH GRADE

Abstract. The paper reviews the new manuals in History and Civilization for 8th grade, published in 2010, while attempting to answer the questions if they manage to accommodate the the shaping of the socio-gender identity of the young Bulgarians, what representations of women and men exist in those manuals and whether they contribute to marginalization - consciously or not - of the female gender. In the appendixes there are published three working sheets as an example of how in class there could be interpreted the material referring to the status of both sexes during the Middle Ages period. Those sheets could be implemented in the study process either comprehensively or partially if the teacher considers certain tasks in them appropriate for any particular lesson.Kina Kotlarska
Vocational school of electrical engineering and electronics
“Michail Lomonosov“

нагоре


МАКЕДОНИЯ 2011 - А СЕГА НАКЪДЕ?


Димитър Петров


Резюме.
През 2011 г. Република Македония за втори път от три години насам пое по пътя на предсрочни парламентарни избори. Залогът е голям и на дневен ред стояха редица въпроси, от решението на които зависеше в каква посока ще поеме държавата. Македонските политици осъзнават, че страната им е в ролята на догонващ останалите държави от Западните Балкани по отношение на своята евро-атлантическа интеграция. Затова логично си задаваме върпоса накъде отива Македония? В отговор на този и други беше предприето пътуване в Република Македония, в периода преди и след изборите, с цел да се направи моментна снимка на македонското общество и очакванията за бъдещето на държавата. 

Keywords: Former Yugoslav Republic of Macedonia /FYROM/, Skopje, elections, project Skopje 2014, Nikola Gruevski


MACEDONIA 2011 – WHAT FUTURE LIES AHEAD?

Abstract.In 2011 the Republic of Macedonia headed to early parliamentary elections for the second time in three years. The stakes were huge and numerous issues which were to determine the future direction of the country were on the agenda. Macedonian politicians appreciate that their country has to catch up with the rest of the Western Balkans as regards its Euro-Atlantic integration. Therefore, it is natural to ask where Macedonia is headed. In order to answer this, among other questions, the author travelled to the Republic of Macedonia during the periods before and after the elections to capture the disposition of Macedonian society and its expectations for the future of the country.Dimitar Petrov
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

нагоре


ЗА ВАШАТА БИБЛИОТЕКА /  For Your Library


Рубриката „За вашата библиотека” е нова за списание „История” и се изработва съвместно с авторите на блога за книги "Библиотеката" (http://bibliotekata.wordpress.com/) . Тя има за цел да ви запознае с някои от най-новите и атрактивни заглавия в историческата литература. Тук ще намерите не само любопитни факти и ценни препоръки, но и описани лични впечатления, които може да са ви от полза при избора на книга за вашата библиотека.

нагореsee

AzBuki_finger