Login
 

Ministry of Education and Science

 

National Publishing House for Education and Science "Az Buki"


 

Чуждоезиково обучение

Научно-методическо списание

За авторите

Редакционната колегия на списание „Чуждоезиково обучение“ (Foreign Language Teaching) разглежда само ръкописи, които са насочени единствено към него. Ръкописи, които вече са публикувани или са изпратени за печат в друго списание, няма да бъдат публикувани. Изпратените статии трябва да съдържат оригинални научни резултати и идеи и това ще бъде проверявано чрез експертна оценка на двама анонимни и независими рецензенти.


Ръкописите (в стандартни машинописни страници, формат А4 – 1800 знака) се изпращат на електронен адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или записани на диск на адреса на редакцията. Ръкописът се оформя според следните технически параметри: стандартна страница А4 (210 mm х 297 mm); полета: отгоре, отдолу, дясно и ляво – 2,5 cm; Times New Roman 12 pt.; междуредово разстояние (Line Spacing) – 1,5.Подготовка на ръкописа
Общи указания

  1. Ръкописите могат да бъдат написани на български, испански, немски, руски, френски или английски език, съобразно желанието на автора.
  2. Ръкописите трябва да бъдат структурирани по следния начин: заглавието на статията; имената на авторите без техните академични степени и длъжности (ако имат такива); превод на заглавието на английски език и транслитерация на името на автора също на английски; резюме, написано на български и английски език; в резюмето ясно се представя същността на проведеното изследване с акцент върху получените нови научни резултати (не повече от 10 реда; Times New Roman 12 pt.); 3–5 ключови думи (само на английски), например: Keywords: еducation, key competencies, sciencе…; пълен текст – не се препоръчва използване на съкращения в текста, освен общоприетите; приложения (ако има такива); бележки; литература; пълни адреси на всички автори с техните академични позиции, месторабота, пощенски и електронни адреси, телефонни номера за връзка.
  3. Графиките/Илюстрациите и техните надписи се представят отделно от основния текст в допълнителен файл, но мястото на тези фигури в текста трябва да бъде посочено: Фиг. 1, Фиг. 2 и т.н.
  4. Таблиците и техните надписи се представят отделно от основния текст в допълнителен файл, но мястото на тези таблици в текста трябва да бъде посочено: Таблица 1, Таблица 2 и т.н.


Бележки и литература
Списъкът на използваната литература трябва да съдържа литературни източници, които са достъпни за проверка или справки. В раздела „Бележки“ могат да намерят място и допълнителни обяснения или сведения, за които е преценено, че присъствието им в основния текст на статията би го обременило излишно. Цитирането на интернет източници не се препоръчва, но ако това наистина е необходимо, мястото им не е в литературата, а в бележките и то в предпочитания portable document format (pdf). Мястото на бележките се маркира в текста на статията с арабски цифри като горни индекси.


Представянето на литературните източници в списъка на литература става в APA-стил (вж. Publication Manual of the American Psychological Associatio), който се използва широко в обществените и хуманитарните науки. 


Примери:

Списания:
Ivanov, Ivan. (2012). Methods of Teaching Foreign Languages. Foreign Language Teaching, 1, 10-21.
Иванов, Иван. (2012). Методи за преподаване на чужд език. Чуждоезиково обучение, 1, 10-21.
Такива източници се цитират в основния текст като: (Ivanov, 2012: 15) или (Иванов, 2012: 15).

Petrov, Petar & Ivanov, Ivan. (2012). Methods of Teaching Foreign Languages. Foreign Language Teaching, 1, 10-21.
Петров, Петър & Иванов, Иван. (2012). Методи за преподаване на чужд език. Чуждоезиково обучение, 1, 10-21.
Този източник се цитира в основния текст като: (Petrov & Ivanov, 2012: 15) или (Петров & Иванов, 2012: 15).

Georgiev, Georgi, Petrov, Petar & Ivanov, Ivan. (2012). Methods of Teaching Foreign Languages. Foreign Language Teaching, 1, 10-21.
Георгиев, Георги, Петров, Петър & Иванов, Иван. (2012). Методи за преподаване на чужд език. Чуждоезиково обучение, 1, 10-21.
Такива източници се цитират в основния текст като: (Georgiev et al., 2012: 15) или (Георгиев и др., 2012: 15).

Ако трябва да се цитира списание, в която номерацията на всяка книжка от даден том започва със страница 1, тогава номерът на книжката също трябва да се посочи в библиографското описание на източника – по следния начин:

Nikolov, P., Draganov, D., Dimitrov, D. & Ganev, G. (2010). Nouvelles tendances en didactologie des langues et cultures. Etudes de linguistique contrastive, 29 (1), 14-24.
Цанков, Цанко. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация. Педагогика, 19 (7-8), 82-105.Книги
Ivanov, Ivan & Petrov, Petar. (2012). Methods of Teaching Foreign Languages. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
Иванов, Иван. (2012). Методи за преподаване на чужд език. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.


Книги/сборници с редактор
Ivanov, Ivan. (2012). Methods of Teaching Foreign Languages (pp. 10-21). In: Georgiev, Georgi & Petrov, Petar (Eds.). Foreign Language Teaching. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
Петров, Петър & Иванов, Иван. (2012). Методи за преподаване на чужд език (с. 10-21). В: Георгиев, Георги (ред.). Чуждоезиково обучение. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.Отпечатъци
Публикуването се обявява на авторите с писмо, което съдържа pdf файл на техните статии, с който авторите сами могат да подготвят неограничен брой отпечатъци на своите трудове, които да използват в кариерното си развитие или в комуникацията с други изследователи.Последни думи
Публикуването на представените материали се определя от препоръките на рецензентите и не означава непременно съгласие на редакцията със застъпваните от авторите гледища. Редакторите могат да редактират ръкописите, когато това е необходимо. Публикуването в това списание е безплатно както за авторите, така и за техните научни или учебни организации.
see

AzBuki_finger