Login
 

Ministry of Education and Science

 

National Publishing House for Education and Science "Az Buki"


 

Новини за списания

1/2013: сп. „Професионално образование“

Съвременни модели в конструктивисткия дизайн на обучение / Даниела Димова
Човек активно изгражда това, което знае, а не го получава пасивно. Знанията се конструират от учещите се,
когато са включени в процес на активно учене, те споделят постигнатото и обясняват нещата, които са разбрали.

Избор на скала за оценяване на стила на учене / Юрий Клисаров
Сравнително изследване на оценъчните скали за диагностика на стила на учене на Дейвид Колб и Хъни-Мъмфорд,
или как може да се използва за определяне на индивидуалния стил на учене оценъчната скала на Д. Колб.


1/2013: сп. „Български език и литература“

Непознаването на невербалното поведение в различните култури –
проблем, съпътстващ междуличностната междукултурна комуникация / Татяна Попова
Правилното разшифроване на жестовите сигнали и паралингвистичния етикетен език е ключ към успешната
междукултурна комуникация. Ролята на човешката емоционалност като универсален феномен, експресиран
най-успешно чрез мимиките и гласа.

Адвербиалната лексика в „История славяноболгарская / Мария Деянова
Лексикалната семантика и съчетаемост на адвербиалната лексика в „История славянобългарска”, класифицирана
в няколко функционално-семантични типове.

 


1/2013: сп. „Стратегии на образователната и научната политика“

Национални приоритети и политики в интеркултурното образование (рефлексивни аспекти) / И. Колева
Статията разглежда националните образователни политики и приоритети за интеркултурно образование.
Изяснени са парадигмите на стандрарта по интеркултурно образование на МОМН спрямо проекта на закон
за предучилищното и училищното образование.

Четивната грамотност на българските четвъртокласници: резултати от участието на България в международно изследване на напредъка в четивната грамотност на учениците – PIRLS 2011 / Св. Петрова
Признавайки огромното значение на четенето и читателските умения на учениците за тяхната бъдеща успешна реализация, PIRLS очертава общата картина на четивната грамотност на четвъртокласниците както в международен, така и в национален план.
 


 

1/2013: сп. „Математика и информатика“

Виртуалната реалност – един нов поглед към съвременното обучение / Даниела Минковска
В статията се разглеждат основните понятия, концепции и принципи на технологията виртуална реалност.
Представени са някои от средите за виртуална реалност и тяхното приложение.

По пътя към първата компютърногенерирана енциклопедия / Сава Гроздев, Деко Деков
Авторите представят създадената от тях компютърна програма „Откривател“, предназначена
да открива нови теореми в областта на Евклидовата геометрия.

 


 

1/2013: сп. „История“

Тютюнотърговецът Георги Чалбуров – от бежанеца до индустриалеца / Кр. Узунова
В ранните си години преживял ужасите на жестоките изстъпления на турските и гръцките власти над българското население в Тракия, прочутият тютюнотърговец, а по-късно и политически затворник, преплита своя живот с историята на тракийските бежанци и с историята на тютюневата търговия между двете световни войни.

Българо-гръцки отношения по време на управлението на военната хунта (1967–1974)
/ Т. Костадинова
Българо-гръцките отношения в периода на диктатурата на военната хунта в Гърция (1967–1974) – сложното и интересно преплитане между идеология и дипломация. Въпреки управлението на два напълно противоположни режима двустранните връзки бележат съществен прогрес.

 


1/2013: сп. „Химия. Природните науки в образованието“

Развитие на личностната рефлексия на учениците в училищното обучение по молекулярна
биология, генетика и клетъчноинженерни биотехнологии
/ Иса Хаджиали, Т. Коларова
От началото на 80-те години на ХХ век в редица страни по света, включително и в България, се наблюдава
повишен интерес към  психологическите и особено към педагогическите изследвания върху психичния феномен рефлексия. Това води до обособяване на ново научно направление – „Психология и педагогика на рефлексията”.

Първата книга по химия на български език (1871 г.): автори и източници / Александрия Генджова
Първата книга по химия на български език е „Селскостопанска неорганическа и органическа химия: Популярно
написана за училищата и народа“. Тя е съставена от учителя Д. Енчев. Изследването показва, че тя има европейски произход.


1/2013: сп. „Философия“

Ибн Сина – великият ислямски мислител / Турсун Габитов, Марал Ботаева
Философията на големия ислямски мислител Ибн Сина като пряко следствие от научното наследство
на неговите предшественици и в частност на Аристотел и Фараби. Наблюденията му върху живота
на различните социални класи от гледната точка на практическия му опит на лекар и везир, както
и на политически бежанец и учен.


1/2013: сп. „Чуждоезиково обучение“

Современная русская орфоэпия и орфофония / Людмила Вербицкая
Статията е посветена на проблема за нормата на съвременния руски език, която възниква в случаите,
когато в системата има не една, а две или повече различни реализации на една единица или на съчетание
от единици, когато има два, или няколко варианта. Необходимо е да различаваме два аспекта на нормата:
орфоепия и орфофония. В статията са дадени резултатите от многогодишен експериментално-фонетичен анализ
на речевия материал.

Метафора как модель национального мировидения / Евгений Юрков
Образното осмисляне и метафората като противодействие и противоотрова на ентропията в борбата
за цялост, представяне на единството на света и на мястото на човек в лингвокултурното пространство.

Методы обучения в истории преподавания русского языка как иностранного (теория и практика) / А. Щукин
За идеите за комуникативността и принципите на комуникативното обучение и влиянието, което оказват
на развитието на методиката. Всички съв-ременни методи за обучение в значителна степен вече са комуникативни.

Всички разбират Остин / Донка Мангачева
Увлекателно представяне и анализ на спора между Джон Сърл и Жак Дери по отношение на идеите на великия
мислител Джон Лонгшоу Остин. Авторът проследява тяхната полемика и оценява нейното значение
за съвременната философска мисъл.

 


 

1/2013: сп. „Педагогика“

Шумен – просветен център през Възраждането / Снежана Въчева
През Възраждането настъпват обществено-политически промени в Османската империя. Реформите създават условия
за стопански и културен подем на българския народ. По това време Шумен се оформя като крупен занаятчийски,
търговски и стратегичeски център, което е предпоставка за развитието на просветата и културата.

Агресията и насилието в училище / Иван Иванов
За агресията и насилието в училище, превенцията и методите за контрол и управление на агресията.
Препоръчителната педагогическа позиция, сумирана в тезисна форма.

 


 see

AzBuki_finger