Login
 

Ministry of Education and Science

 

National Publishing House for Education and Science "Az Buki"


 

Български език и литература

Научно-методическо списание

Редакционна колегия

Главен редактор / Editor-in-Chief

Проф. дпн Маргарита Георгиева  - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“Редактор / Managing Editor

Мая ПадешкаРедакционна колегия / Editorial board

Д-р Аделина Ангушева-Тиханова
Манчестърски университет, Великобритания

Доц. дпн Адриана Дамянова – Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Ангел Петров – Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Ваня Кръстанова – Пловдивски университет „П. Хилендарски”
Проф. дпн Галя Христозова – Бургаски свободен университет
Проф. дфн Елза Стоянова – Киевски славистичен университет, Украйна
Иван Велчев – 91. НЕГ „Проф. К. Гълъбов”, София
Д-р Ирина Владикова – Училище „Св. св. Кирил и Методий”, Виена, Австрия
Проф. Кирил Димчев – Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Проф. Константин Джамбашу – Букурещки университет, Румъния
Проф. дпн Мария Герджикова – Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Милена Иванова – Министерство на образованието, младежта и науката
Проф. Радослав Радев – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
Проф. дпн Румяна Йовева – Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”
Проф. Стана Смилкович – Нишки университет, Учителски факултет Враня, Сърбия


 see

AzBuki_finger